Poznanie

Czytaj Dalej

FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - POZNANIE LUDZKIE

Poznanie ludzkie jest  refleksywne: kaŜda nasza czynność poznawcza oraz jej rezultat (wynik) moŜe stać się przedmiotem innej czynności poznawczej (i jej rezultatu). poznaniem, które trafnie, rzetelnie informuje o swym przedmiocie) i poznaniem fałszywym (tzn.

FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - POZNANIE JAKO CZYNNIK AUTONOMII OSOBY LUDZKIEJ

Społeczeństwo ludzkie - o ile jest współŜyjącą i współpracującą grupą osób (a więc jestestw poznających, samookreślających się, których bytu nie moŜna sprowadzić do roli egzemplarza gatunku czy jednostki w zbiorze) -potrzebuje kompetentnych badaczy, bezkompromisowo poszukujących prawdy, wyspecjalizowanych w spełnianiu warunków uzyskiwania obiektywnego, rzetel-nego poznania.

RÓŻNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA

Psychologia czy psychofizjologia poznania, socjologia poznania, historia poznania, analiza logiczna czy semiotyczna poznania, także metafizyka poznania nie zastąpią właściwie ujętej teorii poznania.

OKREŚLENIE TEORII POZNANIA. STOSUNEK DO INNYCH NAUK

Przyjmując rozróŜnienie między poznaniem jako czynnością (poznawaniem) a poznaniem jako wytworem tej czynności (rezultatem poznawczym), zaznaczamy, iŜ przedmiotem teorii poznania są zarówno czynności poznawcze, jak i ich (poznawcze) rezultaty.

Tomasz z Akwinu - Poznanie

Byt poznający z natury ma jeszczeformę jakiejś innej rzeczy, ponieważ forma poznawcza tego, co poznane,jest w poznającym. Platon wierzył, że forma przedmiotu poznanego z koniecznością jestw poznającym w taki sposób, w jaki jest w poznanym przedmiocie.

POZNANIE

Tradycyjnie rozróżnia się: A) Poznanie teoretyczne, osią­gane przez władzę poznawczą poznającą dyskursywnie sam układ rzeczy. Poznanie jako wytwór pokrywa się w za­sadzie z poznaniem pośrednim.

Jan Duns Szkot - Poznanie

Poznanie może być dwojakie, abstrakcyjne, gdy przedmiot poznania ujętyjest niezależnie od swego istnienia; intuicyjne, gdy poznajemy coś jako danei istniejące.

PROBLEMATYKA TEORII POZNANIA

W ramach ogólnej teorii poznania wyróŜnia się następujące grupy zagadnień: 1) zagadnienia dotyczące źródeł poznania (struktura i rodzaje czynności poznawczych), spór między aprioryzmem i aposterioryzmem o ilość i wzajemne związki  źródeł poznania i pozycję doświadczenia, spór między racjonalizmem a irracjonalizmem o rolę intelektu jako ostatecznej instancji w ocenie wartości poznania, 2) ...

POZNANIE - UZASADNIENIE

Wtedy jednak nie modyfikujemy roli poznawczej samego bezpośredniego poznania ani nie dostarczamy przesłanek, z których uzyskana przez nie informacja wynikałaby, lecz tylko badamy powody ewentualnego powątpiewania w jego wartość i rozpoznajemy wiarygodność analizowanego poznania (zdobywając dodatkową samoświadomość jego charakteru).

TEORIA POZNANIA

Jeśli chodzi o stosunek teorii poznania do logiki i psychologii, na ogół przyj­muje się, że każda z nich rozpatruje po­znanie ludzkie z innego punktu widzenia: logika dotyczy poprawności czynności poznawczych; psychologia analizuje po­wstawanie, rozwój i przebieg procesów po­znawczych; teoria poznania docieka istoty poznania prawdziwego i jego wartości.

Poznanie.

Poznanie naukowe a poznanie potoczne. Emocje, upodobania i pragnienia jako takie nie spełniają funkcji poznawczej, zniekształcają proces poznawania. Poznanie naukowe wymaga od podmiotu poznającego określonych kompetencji nabytych w treningu.

Poznanie zmysłowo umysłowe w traktacie "Oduszy" Arystotelesa.

Przeciwnie do Platona, Arystoteles uważał, że aby poznać coś i wyrobić sobie o tym czymś pojęcie, musimy poznać to najpierw zmysłowo. Zmysły natomiast są słabsze, ponieważ medium do poznania jest właśnie ciało, receptorami poznającymi są organy.

Poznanie zmysłowe wg. Kartezjusza

” „Zdolność poznania dana nam przez Boga nie może nigdy uchwycić żadnego przedmiotu, który by nie był prawdziwy to znaczy został ujęty jasno i wyraźnie” „Cokolwiek podpada pod nasze zmysły rozpatrujemy to jako rzeczy lub jakieś stany rzeczy (…), które nie mają żadnego istnienia poza naszą myślą” „Jest w nas też poznanie prawd o charakterze prawd wiecznych (…), również poznanie wrażeń zmysłowych” ,”Jeżeli byśmy się ...

Św. Augustyn - Poznanie

Należy odróżniać poznany przedmiot od naszego poznaniaprzedmiotu. Stąd wypływa bardzo ważny wniosek: u Augustyna nie ma zasadniczejróżnicy pomiędzy poznaniem zmysłowym a myślą, samo poznanie zmysłowejuż jest pewną myślą.

Wilhelm Ockham - Poznanie

Jednak Ockham idzie dalej i nie tylko przyjmuje obok zmysłowej wiedzyintuicyjnej również i intelektualną intuicję, ale twierdzi, że intuicja intelektudotyczy zarówno przedmiotów zmysłowych, jak i duchowych, które nie podpadająpod zmysły: Jest także oczywiste, że nasz intelekt w życiu doczesnym nie tylko poznajeprzedmioty poznania zmysłowego, lecz także poznaje szczegółowoi intuicyjnie niektóre przedmioty ...

POZNANIE NAUKOWE - POZNANIE NAUKOWE A POZNANIE POTOCZNE

W poznaniu potocznym dochodzą do głosu motywy i czynniki pozapoznawcze - poznanie naukowe świadomie i systematycznie je eliminuje, poniewaŜ emocje, upodobania czy pragnienia jako takie nie pełnią funkcji poznawczych, a mogą łatwo zniekształcić przebieg poznawania (mogą one natomiast być zewnętrzną „siłą napędową" podejmowanych badań).

JĘZYK A POZNANIE (MYŚLENIE)

Zresztą, rozwaŜając tego rodzaju związki między językiem a poznaniem juŜ tym samym przekraczamy w jakiś sposób ograniczenia płynące z aktualnie uŜywanego (i ciągle pod wpływem naszego poznania przekształcanego pod wieloma względami) języka.

Poznanie ludzkie.

sugeruje, że każda czynność poznawcza oraz jej rezultat (wynik) może stać się przedmiotem innej czynności poznawczej a tym samym jej rezultatem Naturalna ciekawość oraz potrzeby i warunki działalności człowieka zmuszają do takiego organizowania, żeby w miarę swoich możliwości zabezpieczył się od błędów.

Wystawa - 2012 - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy - Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski - Urząd Wojewódzki Poznań - Hol Główny

Plener odlewniczy, wystawa oraz prezentacja multimedialna zostały zorganizowane dzięki środkom budżetowym z dotacji: Miasta Poznania Wystawa Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy „Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski.

Teoria poznania według Platona

Prawdziwie możemy poznać świat tylko przez poznanie „wzorców” wszystkiego, co nas otacza, albowiem tylko one są doskonałe. Taka teoria poznania Platona (przepraszam za kolokwializm) nie trzyma się kupy!