Poznań

Poznań

Czytaj Dalej

FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - POZNANIE LUDZKIE

Wśród naszych czynności  świadomych są takie, których sens polega na uzyskiwaniu informacji o czymś, na uchwyceniu istnienia i własności czegoś. Są to czynności poznawcze i bezpośrednio dana nam jest róŜnica między nimi a np. poŜądaniem, wytwarzaniem, oczekiwaniem, wyobraŜeniem sobie czegoś. W...

FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - POZNANIE JAKO CZYNNIK AUTONOMII OSOBY LUDZKIEJ

Człowiek chce nie tylko sprawnie działać, lecz i wiedzieć, co, jak i dlaczego jest. Człowiek poznający nie przestaje jednak być człowiekiem poŜądającym, czującym, podlegającym rozmaitym nawykom. Skomplikowane nakładanie się i wzajemne warunkowanie róŜnych warstw, momentów i aspektów ludzkiego bytu...

RÓŻNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA

Naukę, jak wiemy, określają jej przedmiot, aspekt, cel i metoda. Panuje zgoda co do tego, iŜ teoria poznania zajmuje się wartością poznania. Dalsze jednak określenie zarówno tej wartości, jak i innych czynników i momentów - wchodzących w grę przy pojmowaniu teorii poznania - rodzi róŜne problemy i jest...

OKREŚLENIE TEORII POZNANIA. STOSUNEK DO INNYCH NAUK

Teoria poznania jest nauką filozoficzną. Szuka bowiem w zakresie swojej proble-matyki tego, co ostateczne, najbardziej podstawowe. Bada moŜliwość w pełni krytycznej, radykalnie niedogmatycznej, uchylającej niebezpieczeństwo błędu „petitio principii" samoświadomości (oceny) wartości ludzkiego poznania...

Tomasz z Akwinu - Poznanie

Gdy już wykroczymy poza świat roślinny, staje przed nami zagadnienie poznania.Główna granica nie przechodzi między człowiekiem a zwierzęciem, alemiędzy zwierzęciem a rośliną. Między poznaniem umysłowym i zmysłowymzachodzą głębokie różnice, ale obie te formy poznania są rządzone przez...

POZNANIE

 

 

POZNANIE gr. gnósis, heidesis; łc. cognitio; ang. knowledge, cognition; fr. connaissance; nm. Erkenntnis

1. psych., t. pozn. Jako czynność (po­znawanie): intencjonalne przyjęcie przedmiotu przez podmiot, równoznacz­ne z nadaniem mu nowego (intencjonal­nego) sposobu istnienia w psychice. Po­znanie ludzkie...

Jan Duns Szkot - Poznanie

Trwający i nadal rozwijający się awerroizm łaciński w Paryżu oraz nowe prądyw przyrodoznawstwie wciąż podważały przekonanie o głębokiej i j a k b y naturalnejzgodności i harmonii wiary oraz wiedzy. W tym punkcie szkotyzm odstępuje od optymizmu intelektualistycznego Tomasza. Według Szkota...

PROBLEMATYKA TEORII POZNANIA

Wstępna, niejako metateoretyczna grupa zagadnień związana jest z wyborem przedmiotu i celu teorii poznania, z ustaleniem punktu wyjścia oraz metody. PoniewaŜ i w tych rozważaniach chodzi o badanie poznania w aspekcie jego prawdziwości w sposób niedogmatyczny i uchylający niebezpieczeństwo popełnienia ...

POZNANIE - UZASADNIENIE

Uzasadnić jakieś poznanie to podać rację jego rzetelności lub wiarygodności, okazać,  Ŝe coś jest racją. Uzasadnianie to czynność okazywania racji (ktoś uzasadnia poznanie). Uzasadnienie to racja lub stosunek zachodzący między racją a poznaniem (coś uzasadnia poznanie). Uzasadnienie dotyczy...

TEORIA POZNANIA

 

TEORIA POZNANIA ang. theory of know-ledge; fr. theorie de la connaissance; nm. Erkenntnis theorie

Polski odpowiednik niemieckiego ter­minu Erkenntnistheorie (według dawniej­szej pisowni: Erkenntnisstheorie), którego ukucie przypisuje się K. L. Reinholdowi (wcześniejsze jego określenia tego samego...

Poznanie.

Poznanie jako czynnik autonomii osoby ludzkiej. Człowiek chce nie tylko sprawnie działać lecz wiedzieć co jest i dlaczego. Człowiek nie przestaje być człowiekiem pożądającym, czującym, podlegającym nawykom. Nakładanie się i wzajemne warunkowanie momentów i aspektów życia sprawia, że poznanie podlega różnym ukierunkowaniom. Zdolność poznawcza z trudem zachodzi jako autonomiczna. Trudność rozeznań rzeczywistości. Antagonizm między teoretycznym poszukiwaniem ...

Poznanie zmysłowo umysłowe w traktacie "Oduszy" Arystotelesa.

Arystoteles był wybitnym filozofem greckim, uczniem Platona. Jego poglądy filozoficzne były początkowo zgodne z mistrzem Platonem, jednak szybko wykształcił podstawy własnej filozofii. Platon nie żywił zbyt dużej sympatii do Arystotelesa, przeczuwając z pewnością przeciwnika w osobie swego ucznia. Tak więc aby zrozumieć Arystotelesa nie można zapomnieć że był on równocześnie uczniem jak i przeciwnikiem Platona. Arystoteles zwalcza poglądy mistrza i zarazem dalej rozwija ...

Poznanie zmysłowe wg. Kartezjusza

„Zmysły, niekiedy nas łudzą, a przezroczystość nakazuje nigdy nie ufać zbytnio tym, którzy choć raz nas oszukali, po wtóre zaś, dlatego, że co dzień zdajemy się czuć lub wyobrazić sobie we śnie niezliczone rzeczy, których naprawdę nie ma.” „Zdolność poznania dana nam przez Boga nie może nigdy uchwycić żadnego przedmiotu, który by nie był prawdziwy to znaczy został ujęty jasno i wyraźnie” „Cokolwiek podpada pod nasze zmysły rozpatrujemy to jako ...

Św. Augustyn - Poznanie

Przy omawianiu zagadnienia Boga widzieliśmy, jak Augustyn wychodząc od istnieniaświadomego podmiotu wyróżnia dwie zasadnicze dziedziny poznania:sferę zmysłową i umysłową.

Augustyn jako manichejczyk był sensualistą, uznawał, że tylko drogązmysłów otrzymujemy poznanie. Tymczasem sensualizm wchodzi w...

Wilhelm Ockham - Poznanie

Według Ockhama na wiedzę składają się same tylko bezpośrednio oczywistetwierdzenia lub tezy z takich twierdzeń wyprowadzone. Znać u Ockhama wyraźnypowiew rodzącego się ducha naukowo-przyrodniczego; umiłowanie tego,co szczegółowe, znaczenie przypisywane doświadczeniu zmysłowemu, ostrepojęcie...

POZNANIE NAUKOWE - POZNANIE NAUKOWE A POZNANIE POTOCZNE

Poznanie naukowe jest kontynuacją, a zarazem pod wieloma względami wprost zaprzeczeniem poznania potocznego, jakie zdobywamy i jakim posługujemy się w codziennym  Ŝyciu. Poznanie potoczne słuŜy często, jeśli nie przede wszystkim, celom praktycznym - poznanie naukowe w zasadzie ma cel teoretyczny: uzyskanie...

JĘZYK A POZNANIE (MYŚLENIE)

Związek między językiem a myśleniem był znany od dawna i często poznanie oraz struktury myślowe charakteryzowano przez analogię do systemu językowych znaków. Wymieńmy tu kilka problemów:

1) jaki jest stosunek między językiem a ludzkim (pojęciowym) myśleniem?

2) jaka jest rola języka w naszym...

Poznanie ludzkie.

Człowiek poznający. Poznanie jest warunkiem i narzędziem ludzkiego poznania. Jest warunkiem samookreślenia, względnej autonomii danej osoby, sposobem bytowania każdego z nas. Dzięki poznaniu człowiek przyswaja świat. Potrzeba posiadania ogólnego poglądu na świat i wiedzy o świecie wypływa z ciekawości naturalnej, również z podejmowania wyborów moralnych, wyborów i zagadnień praktycznych. (współczesna kultura nam tego nie ułatwia, popadamy w relatywizm ...

Wystawa - 2012 - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy - Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski - Urząd Wojewódzki Poznań - Hol Główny

W miejscu nietypowym, bo w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowali wystawę rzeźbiarze zrzeszeni w Wielkopolskim Związku Artystów Rzeźbiarzy. Miejsce wystawy obligował co prawda jej temat: „Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski”. Minusem była...

Teoria poznania według Platona

Platon uważał, że wszystko, co możemy dostrzec dzięki zmysłom to jedynie niedokładne odwzorowanie tego, co istnieje w świecie idei. Nic w świecie dostępnym zmysłom nie trwa wiecznie, a więc w świecie zmysłów nie ma niczego, co jest, tylko całe mnóstwo rzeczy, które powstają i znikają. Za to w świecie idei wszystko jest wieczne i niezmienne. Prawdziwie możemy poznać świat tylko przez poznanie „wzorców” wszystkiego, co nas otacza, albowiem tylko one są doskonałe.