Nawrócenie jako początek chrześcijańskiego życia

Credo- wierzę- odpowiedzialna osobowa odpowiedź przyjmującego chrzest sprawia, że to wyznanie wiary wypowiadane wspólnie podczas ceremonii rozpoczyna się również credo – 1 os. l. poj.

To nawrócenie, odwrócenie nie jest w hebrajskim odczuciu językowym tylko wewnętrznym zwrotem, przemianą sposobu myślenia...

Planowanie produktu – cykl życia produktu.

 

Decyzje dotyczące przyszłej pozycji firmy dotyczą między innymi planowania produktu oraz priorytetu konkurencyjności. Wszystkie decyzje powinny być podporządkowane pewnej ogólnej wizji działania firmy, gdzie punktem wyjścia jest uświadomienie sobie w jakim sektorze, w jakim fragmencie rynku się...

Bunt i afirmacja dwie postawy wobec życia. Rozważania na podstawie wybranych utworów literatury polskiej

Bunt i afirmacja to dwie postawy jakże różne. Charakteryzowały one jednak człowieka od najdawniejszych czasów. Zarówno jedna postawa, jak i druga była potrzebna. Niezgoda na otaczającą rzeczywistość prowadziła bowiem do tworzenia się nowych form społecznych czy obyczajowych, zaś zgoda przedłużała...

Horacjański ideał życia

 

W odzie „O co poeta prosi Apollina” zaprezentował swoją postawę filozoficzną. Swoje poglądy oparł na dwóch szkołach filozoficznych: epikurejczykach (szukali szczęścia i celu życia w zaspokajaniu przyjemności duchowych) i stoikach (głosili pielęgnowanie w sobie cnoty, rozwijanie intelektu...

Horacjański ideał życia

 

W odzie „O co poeta prosi Apollina” zaprezentował swoją postawę filozoficzną. Swoje poglądy oparł na dwóch szkołach filozoficznych: epikurejczykach (szukali szczęścia i celu życia w zaspokajaniu przyjemności duchowych) i stoikach (głosili pielęgnowanie w sobie cnoty, rozwijanie intelektu...

Horacjański ideał życia

W odzie „O co poeta prosi Apollina” zaprezentował swoją postawę filozoficzną. Swoje poglądy oparł na dwóch szkołach filozoficznych: epikurejczykach (szukali szczęścia i celu życia w zaspokajaniu przyjemności duchowych) i stoikach (głosili pielęgnowanie w sobie cnoty, rozwijanie intelektu...

Renesansowy ideał życia szlacheckiego w „Żywocie człowieka poczciwego” M.Reja i „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” J. Kochanowskiego

„Żywot człowieka poczciwego” przedstawia jakby cztery fazy życia człowieka, - od wiosny poprzez lato i jesień aż do zimy. Człowiek przeistacza się z dziecka w młodzieńca i dojrzałego męża, wreszcie w starca który spokojnie bez trosk czeka na koniec swego żywota. Rej w tym utworze zawiera sugestie jak...

Pochwała renesansowej pełni życia we fraszkach J. Kochanowskiego

Nazwę fraszka wprowadził Kochanowski (z włoskiego frasca dosłownie gałązka, w przenośni bagatela drobiazg żarcik)

„Ku muzom”- Kochanowski w tej fraszce zwraca się do muz o pośmiertną sławę. Nie chce aby wraz z nim umarły jego rymy. Dla sztuki renesansowej taka postawa była normalnym zjawiskiem...

Pytanie o sens życia w pieśniach J. Kochanowskiego

Pieśń jest gatunkiem liryki, jej korzenie sięgają aż do antyku.

Kochanowski pisał pieśni przez około dwadzieścia lat swego dojrzałego życia głównie w okresie dworskim ale także i w Czarnolesie. „Czego chcesz od nas Panie” jest manifestem religijnym, a zarazem manifestem filozofii humanistycznej. Ma...

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska dokumentem z życia epoki

Pasek przystąpił do spisywania swych "Pamiętników" około 1660. Zważywszy, że opisuje w swym dziele wydarzenia mające miejsce prawie 40 lat wcześniej, można się zorientować, że na Pasku jako kronikarzu polegać nie można. Zdarzają mu się pomyłki, mijanie się z prawdą, przesunięcia w czasie...

Chłopi’’ jako epopeja z życia wsi (nagroda Nobla, życie chłopskie w kontekście stanu posiadania, obyczajów religii, pracy i przyrody)

Rozwarstwienie mieszkańców Lipiec :

- organista, młynarz : nie utorzsamiają się ze wsią, lekceważą chłopów, bliższa jest im kuktura miejska, żyją dostatnio, wieś patrzy na nich zawistnym okiem

- Boryna, wójt, kowal: zintegrowani z życiem wsi, wierni tradycjom wsi, mają duże gospodarstwa...

Obraz warunków życia w powieściach Stefana Żeromskiego ,,Ludzie bezdomni’’ i ,,Przedwiośnie’’

Zaskakującą cechą jest zgoda komorników na taki poziom życia nie mają poczucia krzywdy akceptują swój los.

W jakim stopniu słowa Mickiewicza "szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie" odnieść można do życia samego poety?

Adam Mickiewicz żył i tworzył w okresie romantyzmu. Był to okres, w którym Polska - wymazana z mapy Europy - została podzielona między trzy państwa zaborcze: Rosję, Austrię i Prusy. Młody poeta polski musiał podporządkować się władzy zaborczej Rosji. Tęsknota do swobody myśli, przekonań, swobody...

Tradycje chwały wojennej i codzienności życia szlacheckiego w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza

"Pan Tadeusz" wyrósł z bezmiernej tęsknoty poety za ojczyzną. Mickiewicz przebywał na emigracji we Francji. Liczne grono Polaków było skłócone. Sprawy polityczne, wzajemne oskarżenia i zarzuty - to główne rysy ówczesnej Wielkiej Emigracji. Wpływały one na wytworzenie się atmosfery nerwowości, tarć...

Różne postawy człowieka wobec życia w wierszach poetów młodopolskich: "Koniec wieku XIX" i "Kowal"

Oba te wiersze wyszły spod piór dwóch poetów okresu Młodej Polski. Postawa twórców wobec życia została ukształtowana przez czas, w którym żyli, doświadczenia życiowe, prądy umysłowe epoki oraz cechy indywidualne twórców.

Epoka młodopolska poprzedzona była pozytywistycznym programem, który w Polsce...

Koncepcja życia szczęśliwego w poezji Leopolda Staffa

Leopold Staff nazywany jest poetą trzech pokoleń, gdyż żył i tworzył w trzech epokach /Młoda Polska, XX - lecie międzywojenne, okres powojenny/. Debiutował w okresie Młodej Polski, w roku 1901. Już pierwsze wydanie jego utworów lirycznych zapowiadało nieprzeciętny talent poetycki. W tym pierwszym...

Geneza i rozwój kultury, sposób życia i realizacja wzorców

Wzór kulturowy określa, jak jednostka powinna reagować na sytuacje uważane za ważne dla niej samej i dla grupy, do której należy, aby zachowywać się zgodnie z jej oczekiwaniami i nie popaść w konflikt z innymi członkami grupy. Wzór kulturowy jest więc mniej lub bardziej ustalonym sposobem zachowywania...

Różnorodność modeli życia rodzinnego

I. W kulturach występują zróżnicowane formy małżeństwa:

1. ze względu na liczbę członków związku małżeńskiego

a) małżeństwa monogamiczne (związek jednej kobiety i jednego mężczyzny)

b) " poligamiczne:– poliandryczne: (poliandria) związek jednej kobiety z więcej niż jednymmężczyzną –...

PROCES POLITYCZNY - Dwa podejścia do dynamiki życia politycznego

paradygmat Hobbesa – najistotniejsze właściwości polityki to : stałość, stabilność i trwałość form życia politycznego. Sprzyja im utrzymywanie się lub dążenie do odtworzenia warunków spójności i całościowości zjawisk politycznych, środki takie posiadają państwa, systemy polityczne...

Czynniki przy ustalaniu poziomu zapasu

- długość czasu dostawy potrzebna na odtworzenie zapasu - prawdopodobieństwo przekroczenia czasu dostawy i wielkości dostawy - założony poziom obsługi klienta - liczba magazynów Poziom zapasu bezpieczeństwa: ZB=(rmax-rśr)tD gdzie: tD – cykl dostawy, r – zapas – rmax – max popyt, rśr – śr.