Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.

Widziałem wszystkie dzieła czynione

pod słońcem

a oto wszystko marność

i gonienie za wiatrem

 

Człowiek od zarania dziejów poszukuje odpowiedzi na pytanie o sens życia. Wydawać by się mogło, że nie jest to ważny problem, jest wszak tyle ważniejszych, bezpośrednio związanych z egzystencją...

Bunt i afirmacja dwie postawy wobec życia. Rozważania na podstawie wybranych utworów literatury polskiej

Bunt i afirmacja to dwie postawy jakże różne. Charakteryzowały one jednak człowieka od najdawniejszych czasów. Zarówno jedna postawa, jak i druga była potrzebna. Niezgoda na otaczającą rzeczywistość prowadziła bowiem do tworzenia się nowych form społecznych czy obyczajowych, zaś zgoda przedłużała...

„Polska stwór nie do życia”. „Polska kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

Przy lekturze literatury wojennej wielokrotnie zastanawiałam się, jaką postawę przybraliby dzisiejsi Polacy w podobnej sytuacji. Jak zachowałaby się bierna dzisiaj młodzież i wreszcie co zrobiłabym ja? Te wątpliwości skłoniły mnie do rozmyślań, na ile ja, młoda osoba, identyfikuję się ze swoim...

Nastroje końca XIX w i początku XX w. , szukanie celu i sensu życia - M Ł O D A P O L S K A

Druga połowa XIXw, to wzrost liczby ludności, ogromny postęp techniczny - kolej, parowce, elektryczność, telefon, rozwój kapitalizmu, przemysłu, miast. W tej sytuacji młode pokolenie poczuło zagrożenie indywidualności jednostki ludzkiej. Tłumy ludzi pracują masowo w fabrykach, poubierane w...

Nastroje końca XIX w i początku XX w. , szukanie celu i sensu życia - D W U D Z I E S T O L E C I E M I Ę D Z Y W O J E N N E

Człowiek stał się panem świata, sięgnął do najgłębszych tajemnic natury (teoria względności Einsteina, energia promieniotwórcza, zasada niepewności Heisenberga), zrewolucjonizował i ulepszył swoje życie (samochody, samoloty). Lecz z drugiej strony poczuł się niepewny wobec materii i kosmosu...

Nastroje końca XIX w i początku XX w. , szukanie celu i sensu życia - W S P Ó Ł C Z E S N O Ś Ć

W czasie wojny, nie tylko w łagrach i lagrach, ludzie mieli tylko jeden cel: przeżyć, na drugim planie niejako, były marzenia o zachowaniu godności, o ludzkim życiu. Prawie zawsze te dwa pragnienia wzajemnie się znosiły, były niemożliwe do pogodzenia. Czas wojny Baczyński tak: charakteryzuje: Nie ma...

Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w. - UŻYWANIE ŻYCIA, PRYWATA

Mikołaj Rej Krótka rozprawa między 3 osobami, Panem, Wójtem a plebanem - hazard, zbytki, prywata, rozrzutność, obojętność wobec ojczyzny i urzędów

Jan Kochanowski Miło szaleć, kiedy czas po temu - carpe diem, nie martwić o przyszłość

Jan Kochanowski Odprawa posłów greckich Troja jest...

Warunki życia w lagrach i łagrach

Codziennie rano z nadzieją patrzą na termometr, czy przypadkiem temperatura nie jest poniżej ustalonego poziomu, ponieważ w tym przypadku mogliby nie iść do pracy.

Bohaterowie Żeromskiego w poszukiwaniu sensu życia

Cezary Baryka. "Przedwiośnie"

Jest on nowym typem bohatera w twórczości Żeromskiego - poszukuje idei. Biografia Cezarego jest w pewien sposób typowa dla młodego pokolenia Polaków. Poddany jak wielu indoktrynacji radzieckiej, długo miał problemy z określeniem swej tożsamości narodowej. Jego udział w...

Początki życia

Jak każdy dziś wie, nasze wiadomości o czasach sięgających poza ludzką pamięć i tradycję opierają się na  śladach i skamieniałościach  żywych stworzeń przechowanych wśród warstw geologicznych. W pokładach łupku, wapienia czy piaskowca odnajdujemy kości, muszle, włókna, łodygi, owoce, odciski...

Warunki życia w lagrach i łagrach

Codziennie rano z nadzieją patrzą na termometr, czy przypadkiem temperatura nie jest poniżej ustalonego poziomu, ponieważ w tym przypadku mogliby nie iść do pracy.

OKRES PRZEDSZKOLNY OD 3 DO 7 ROKU ŻYCIA

Rozwój fizyczny:

Rozwój układu nerwowego: *duża pobudliwość nerwowa (zmienność usposobienia) *duża skłonność do płaczu i śmiechu (labilność emocjonalna) *hałaśliwość *szybkie znużenie *płytki sen ponieważ obwodowy i centralny układ nerwowy dopiero stopniowo się rozwija *zwiększa się masa...

Cykl życia produktu i technologii

Stanowi on bazę wyjściową dla analiz dokonywanych za pomocą metod portfe­lowych, analizy kluczowych czynników sukcesu i SWOT. Koncepcja cyklu życia pro­duktu i technologii bierze początek w omawianych w rozdziale 1 behawioralnych kon­cepcjach funkcjonowania i rozwoju organizacji. Stanowi także analogię...

Nadmierny poziom kapitału pracującego

Typowe sytuacje, przy których poziom kapitału obrotowego jest zbyt niski: firma usiłuje robić zbyt wiele, w zbyt krótkim czasie, przy zbyt niskich kapitałach długookresowych; w chwili spłaty znacznych zobowiązań długoterminowych firmy nie są w stanie zaciągnąć nowych, wysoka inflacja, utrudniająca zrealizowanie wyższej sprzedaży przy malejącej wartości kapitału.

Cykl życia produktu

Podkreślić należy, że w każdej z faz firmama do czynienia z odmienną strukturą i dynamiką sprzedaży, innym poziomemkosztów i zysków, innym typowym nabywcą konkurencją a także odmiennąstrukturą marketingu.

Czynniki wpływające na poziom ceny oraz techniki jej ustalania

Jednym z czynników wewnętrznych determinujących poziom ceny jest kosztwytworzenia danego towaru czy też usługi, uwzględnienia wpływu danej ceny nasprzedaż pozostałych produktów w firmie, w tym szczególnie określonego asor-tymentu, do którego dany produkt należy, jak również uwzględnienie wizerunkujaki ma posiadać oraz markę, którą reprezentuje sam produkt czy też cała firma.