Normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych

<p>W celu ustalenia kosztów będących konsekwencją niewykorzystania zdolności produkcyjnych wskazane jest, aby jednostka: </p> określiła poziom szczegółowości pomiaru niewykorzystanego potencjału wytwórczego, dokonała wyboru jednostek pomiaru rozmiarów potencjału wytwórczego, określiła normalny poziom zdolności produkcyjnych, ustaliła stawkę (stawki) kosztów normalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych jednostki pomiaru poprzez podzielenie ...

SPOSOBY POMIARU POZIOMU KONSOLIDACJI DEMOKRACJI

Agh (w nawiązaniu do teorii Dahla): - demokracje formalistyczne (coś jak „hegemonie inkluzywne” u Dahla) – brak kontrelity dla elity rządzącej; niski poziom rywalizacji, ale są mechanizmy mobilizacyjne (w tym manipulacyjne), zabezpieczające wysoki poziom partycypacji obywateli.

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Sposoby pracy z uczniem zdolnym: Różnicowanie poziomu trudności

Różnicowanie poziomów kształcenia może odbywać się również w obrę­bie nauczania poszczególnych przedmiotów.

Dlaczego dochód narodowy jest podstawowym miernikiem poziomu życia?

Z relacją poziomu dochodu narodowego a poziomem dobrobytu, tu bezpośrednio jest związana kwestia podziału, czyli to, na co przeznaczamy produkt społeczny : wg SNA - produkt społeczny brutto dzieli się na konsumpcję, amortyzację i inwestycje netto (lokata kapitału): wg MPS - dochód narodowy brutto dzieli się na konsumpcję, amortyzację i inwestycje netto (nakład materialny): Dzieląc poziom dochodu narodowego przez liczbę ...

SPOSOBY OCENY POZIOMU I MOŻLIWOŚCI ZMIAN KONKURENCYJNOŚCI

Kluczowe obszary: "AMOC" "LATUS" "OGRZEWKA" "SAMOLOTNY" "CIEPLNA" "FATOR" 1 Kompetencje w organizacji i zarządzaniu - +2 -1 -2 +1 -2 2 Potencjał finansowy i rentowność - -1 -2 +1 +2 +2 3 Poziom kosztów - +2 +1 +2 +2 +2 4 Reputacja - +1 0 0 +2 +2 5 Pozycja rynkowa - -1 -2 +1 +1 +2 6 Cechy oferty (produkty i usługi) - +1 +1 +1 +1 +2 7 Zasięg i gęstość dystrybucji - +1 -1 0 +1 +1 8 Warunki handlowe u dostawców - +2 +1 +2 +2 +2 ...

Strategia rozwoju na poziomie firmy

Menadżerowie dążą do maksymalizacji tempa wzrostu firmy, przy warunku osiągnięcia pewnego poziomu stopy zysku. Według tych autorów strategia na poziomie korporacji ma udzielić odpowiedzi na pytanie, jak zarządzać wzrostem i rozwojem firmy aby zmaksymalizować zyski w długim okresie.

Kontrola społeczna na poziomie mikro i makro

mogąca utrzymać porządek społeczny na poziomie makro, przy wsparciu odpowiednich interakcji i zachowań ludzi na poziomie mikro. Społeczeństwo odpowiada za kontrolę społeczną na poziomie mikro, jak wiadomo społeczna kontrola na poziomie makro nie może bez niej funkcjonować.

Nadmierny poziom kapitału pracującego

Typowe sytuacje, przy których poziom kapitału obrotowego jest zbyt niski: firma usiłuje robić zbyt wiele, w zbyt krótkim czasie, przy zbyt niskich kapitałach długookresowych; w chwili spłaty znacznych zobowiązań długoterminowych firmy nie są w stanie zaciągnąć nowych, wysoka inflacja, utrudniająca zrealizowanie wyższej sprzedaży przy malejącej wartości kapitału.

Ewolucja poziomu bezrobocia w Polsce oraz jego przyczyny

poziom 2 156 tys. poziom bezrobocia wyniósł prawie 3 mln, następnie w roku 1994 można było zaobserwować pierwszy znaczny spadek bezrobocia, który wyniósł w porównaniu do 1993 r.

Pięć poziomów produktu

Planując swoją ofertę rynkową lub produkt, specjalista od marketingu musi myśleć w kategoriach pięciu poziomów produktu (zobacz Rysunek 17-1). 1 Najniższy poziom to podstawowy pożytek, to znaczy podstawowa usługa lub korzyść, którą nabywca w rzeczywistości kupuje.

Poziom życia Polaków.

WNIOSKI KOŃCOWE Jak zaznaczono we stępie pracy celem jej był ukazanie czy na przełomie badanych lat zmienił się poziom życia przeciętnego Polaka.

Czynniki przy ustalaniu poziomu zapasu

- długość czasu dostawy potrzebna na odtworzenie zapasu - prawdopodobieństwo przekroczenia czasu dostawy i wielkości dostawy - założony poziom obsługi klienta - liczba magazynów Poziom zapasu bezpieczeństwa: ZB=(rmax-rśr)tD gdzie: tD – cykl dostawy, r – zapas – rmax – max popyt, rśr – śr.

Trzeci poziom rzeczywistości społecznej

Teoria stawania się społeczeństwa wychodzi od mocnej tezy ontologicznej; tym, co naprawdę istnieje, ostatecznym substratem życia społecznego, nie są ani poszczególne jednostki, ani ponadjednostkowe systemy czy struktury, lecz „trzeci poziom" rzeczywistości społecznej: swoiste pole społeczne, jednostkowo-struk-turalne.

Wymień główne grupy towarów biorących udział w światowej wymianie handlowej. Jak oceniasz role handlu światowego w podnoszeniu poziomu życia ludności?

Handel zagraniczny wywiera korzystny wpływ na poziom życia ludzi i materialny i kulturalny: - Umożliwia szybszy rozwój produkcji rolno-przemysłowej - Zwiększa wydajność pracy - Umożliwia podział pracy i produkcji - Stymuluje postęp naukowo-techniczny - Pozwala na racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów i sił wytwórczych - Eksport towarów umożliwia zwiększenie produkcji i obniżenie kosztów wytwarzania - Umożliwia ...

Poziom glebowy

oznacza się dużymiliterami właściwymi dla poziomów gł. wykazujący cechy silnejlub całkowitej redukcji w warunkach beztlenowych;ma on zwykle barwę stalowoszarą,odcień niebieskawy lub zielonkawy i nie macech diagnostycznych poziomów A, E lub B;gł.

Poziom życia

: wyżywienie (zaspokojenie potrzeb w za-kresie żywienia), mieszkanie (warunki mieszkaniowe), zdrowie (poziom zdrowot-ności społeczeństwa), bezpieczeństwo społeczne (stan bezpieczeństwa publicznegooraz zabezpieczenia społecznego), komunikacja (transport osobowy i łączność),oświata (upowszechnienie oświaty i poziom wykształcenia społeczeństwa) i kultura(poziom uczestnictwa w kulturze).

Regionalny poziom gospodarki uczącej się

Obejmuje zarówno poziom krajowy, jak i międzynarodowy i globalny.

Czynniki wpływające na poziom ceny oraz techniki jej ustalania

Jednym z czynników wewnętrznych determinujących poziom ceny jest kosztwytworzenia danego towaru czy też usługi, uwzględnienia wpływu danej ceny nasprzedaż pozostałych produktów w firmie, w tym szczególnie określonego asor-tymentu, do którego dany produkt należy, jak również uwzględnienie wizerunkujaki ma posiadać oraz markę, którą reprezentuje sam produkt czy też cała firma.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - POZIOM WYUCZENIA I ZAPOMINANIE

Więcej ćwiczeń skutkuje lepszym przechowywaniem, ale osiągnięcia spadają liniowo w skalach logarytmicznych dla wszystkich poziomów ćwiczenia.

Co to jest poziom ufności?

Poziom ufności - stopień prawdopodobieństwa, iż wynik badania zarejestrowany w próbie, jest zgodny ze stanem faktycznym w całej badanej zbiorowości (populacji).