Prawa i wolności polityczne - Prawo do referendum

W referendum ogólnokrajowym – 500 000 podpisów zapewnia prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum, za wyjątkiem spraw dotyczących: budżetu, amnestii, sojuszów wojskowych. Referendum – jest to prawo do głosowania za jakimś wariantem lub określenia się na „tak” lub „nie”.

Prawa i wolności polityczne - Prawo do inicjatywy ustawodawczej

Jest złożenie projektu ustawy (100 000 podpisów). Należy zorganizować Komitet i zebrać podpisy. Projekt ustawy trafia do sejmu. Sejm może:

a) Zamrozić projekt,

b) Odrzucić projekt

c) Przyjąć niekoniecznie w zaproponowanej formie

Prawa i wolności polityczne - Prawo do skarg, wniosków i zażaleń

Polega na tym, że każdy może się zwrócić ze skargą, wnioskiem, zażaleniem na działalność organów administracji publicznej. Skarżyć się można na: wójta, burmistrza, prezydenta, radnego, urzędnika. Złożenie skargi rodzi obowiązek, nie można kogoś pomówić bezpodstawnie, Ale np. o zagubieniu...

Prawo pomocy

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Prawo pomocy - Przesłanki przyznania zakresu pomocy społecznej

Osobie prawnej, innej jednostce organizacyjnej  nie mającej osobowości prawnej prawo pomocy może być przyznane: W zakresie całkowity – jeżeli wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania; W zakresie częściowym – jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Prawo pomocy - Tryb udzielenia prawa pomocy

Wniosek powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna – ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o nie zatrudnieniu lub nie pozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradca podatkowym lub rzecznikiem patentowym.

Prawo pomocy - Sprzeciw

Od wydanego prze referendarza sądowego zarządzenia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, wydanego na posiedzeniu niejawnym postanowieniu o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa pomocy służy sprzeciw.

Prawo pomocy - Cofnięcie i wygaśnięcie prawa pomocy

Wygaśnięcie prawa pomocy. Przyznanie prawa pomocy wygasa ze śmiercią strony, która je uzyskała.

Prawo skargi do sądu administracyjnego a prawo do odwołania w KPA

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna, w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.

Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w polskim porządku prawnym

Najwyższą pozycję w systemie aktów prawnych zajmuje Konstytucja RP. Prawo wtórne nie jest także jednorodnym zbiorem przepisów.

Zakres przedmiotowy ustawy "Prawo o działalności Gospodarczej"

gosp świadczenia pomocy przez notariusza adwokata czy radcę prawnego (tu maja zastosowanie przepisy ustaw o notariacie , adwokaturze) oraz działalności w rolnictwie w zakresie upraw rolnych i hodowli zwierząt ogrodnictwa i warzywnictwa, leśnictwa.

Zakres podmiotowy ustawy "Prawo o działalności Gospodarczej"

Przedsiębiorcą nazywa się osobę fizyczną, prawną bądź spółkę prawa handlowego nie mającą osobowości prawnej, a także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dz.

Jaka grupa przepisów zawarta w ustawie "Prawo o działalności Gospodarczej" weszła w życie z dniem 1.01.2000

Są to przepisy nakazujące porządkowanie stanu prawnego w zakresie koncesji i zezwoleń na dz.

Instytucje finansowe - Prawo bankowe

Bank jest osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

Prawo ustrojowe

Normy tego prawa stanowią podstawy prawne organizacji adm. Prawo to reguluje strukturę aparatu adm. Źródłami tego prawa są: Konstytucja, ustawa o sam.

Prawo a inne systemy normatywne

Rodzaje norm poza prawnych: - normy etyczne ( dotyczą zawodu ); - normy religijne ( obowiązują wyznawców ); - normy moralne ( odróżniają dobro od zła );(np.

Prawo miejscowe jako źródło prawa

Prawo miejscowe jest prawem powszechnie obowiązującym na obszarze działania organów, które je stanowiły, np. Prawo miejscowe jest najmniej ważnym prawem w stosunku do konstytucji.

Prawo dewizowe - źródła, zakres regulacji

Stwierdza się wręcz, że prawo dewizowe w Polsce jest dziedziną prawa bardzo skomplikowaną, regulującą różnorodne zagadnienia związane z obrotem handlowym i niehandlowym, działalnością osób fizycznych i prawnych.

Studia poza kierunkiem studiów pedagogika specjalna - Studia z zakresu pedagogiki specjalnej w ramach kierunku studiów pedagogicznych

W ramach kierunku studiów pedagogika mogą być prowadzone studia z pedagogiki specjalnej (w zakresie jednej ze specjalności występującej w pedagogice specjalnej), jeżeli w ramach planu pięcioletnich studiów magi­sterskich przeznaczy się co najmniej 1641 godzin na realizację treści programowych występujących w programie na kierunku studiów pedago­gika specjalna, z tego co najmniej: 240 godzin na przedmioty medyczne*, 60 godzin na przedmioty prawne*,

Studia poza kierunkiem studiów pedagogika specjalna - Studia w trzyletnim kolegium nauczycielskim pedagogiki specjalnej

Studia w kolegium nauczycielskim mają charakter zawodowy, co ozna­cza, że w ciągu trzech lat absolwent powinien być przygotowany do pracy w odpowiednim typie placówki specjalnej. Spełnienie tego warunku jest trudne ponieważ oprócz minimum wiedzy, jakie powinny zdobyć osoby po maturze, studenci kolegium...