Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r.

Z prawa wspólnotowego wynika prymat stosowania zarówno prawa pierwotnego, jak i prawa pochodzącego od instytucji wspólnotowych w stosunku do wszelkich norm prawa krajowego, w tym Konstytucji.

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Kwestia prymatu prawa UE i bezpośredniego stosowania

Obowiązek sądu bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego; Brak konieczności zwracania się do TK z pytaniami prawnymi dotyczącymi zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym (jak sąd ma wątpliwości to powinien zwracać się z pytaniem prejudycjalnym do ETS, a nie do TK), czy czekania na uchylenie, bądź zmianę ustawy przez ustawodawcę; Prymat prawa wspólnotowego w stosunku do ustawy.

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Prawo UE a konstytucje innych państw członkowskich

Akty te będą podlegać kontroli FSK co do ich zgodności z prawami podstawowymi gwarantowanymi przez niemiecką konstytucję, dopóty dopóki WE nie wypracuje własnych gwarancji ochrony praw podstawowych.

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawo petycji do PE

Ma do niej prawo każdy kto mieszka na terytorium UE i wszyscy obywatele UE bez względu na miejsce ich pobytu.

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dotyczy zwłaszcza nieprawidłowość działania organów i instytucji WE. Powód skargi nie musi dotyczyć skarżącego, a skarga musi być wniesiona w ciągu 2 lat od momentu dowiedzenia się o nieprawidłowościach.

Podsystemy aksjo - normatywne: zwyczaj, moralność i prawo

Poza trójcą zwyczaj-moralność-prawo są jeszcze pewne szczególne zbiory reguł, które wyróżniają się swoistymi cechami treściowymi.

„Poza zasadą przyjemności”

W książce „Poza zasadą przyjemności” Sigmund Freud podejmuje wiele tematów, rozpoczynając ponownie od zarysu psychoanalizy, rozpoznaniem pojęć „id” i „ego” etc.

„Poza zasadą przyjemności” - Psychologia zbiorowości a psychologia jednostki

Rozdział ten Freud rozpoczyna od ukazania nam podobieństwa między psychologią jednostki a psychologia zbiorowości. Chociaż przedmiotem zainteresowania tej pierwszej są poszczególni ludzie oraz badanie w jaki sposób starają się oni osiągnąć zaspokojenie swoich popędów, to jednak trudno jest...

„Poza zasadą przyjemności” - Jednostka w zbiorowości – zachowania

I tak pewne idee i uczucia powstają i przeobrażają się w czyny tylko u jednostek należących do zbiorowości. Człowiek przechodzi zmiany w zbiorowości i zasadniczo różni się od człowieka izolowanego – to oczywiste. Freud zastanawia się jednak jak wytłumaczyć fakt, iż osoba już ukształtowana i...

„Poza zasadą przyjemności” - „Masa” jako czynnik destrukcyjny dla jednostki

Tłum bowiem nie zna pojęcia prawdy, pragnie żyć złudzeniami i pragnie by jej tych złudzeń dostarczać.

„Poza zasadą przyjemności” - Inne poglądy na kolektywne życie psychiczne

Spełnienie tych warunków, wg Freuda usuwa szkodliwe skutki psychiczne tworzenia grupy, jednak nie pozostaje w sprzeczności z podstawowym faktem psychologii – z twierdzeniami o wzmożeniu afektywności i ograniczeniu myślenia w prymitywnym tłumie.

„Poza zasadą przyjemności” - Siła sugestii

Przyczynę tej zmiany Freud upatruje jednoznacznie w sile sugestii nas. Sugestia bowiem jest nie dającym się do niczego zredukować prafenomenem, podstawowym faktem życia człowieka. Ale istota sugestii, to znaczy warunki, w jakich bez dostatecznych racji logicznych ktoś ulega jakimś wpływom, nie...

Teoria kultury masowej - Prawo Greshama w kulturze

Jak powiada Clement Greenberg, taka jest artystyczna właściwość kiczu, że „z góry trawi on sztukę dla widza i oszczędza mu wysiłku, dostarcza mu skróconej drogi do artystycznych do-znań, omijając to, co musi być z konieczności trudne w prawdziwej sztuce”.

Prawo do dobrej administracji w Karcie Podstawowych Praw UE

Mająca stanowić przyszła Konstytucję Karta podstawowych Praw UE składa się z 54 artykułów pomieszczonych w siedmiu rozdziałach. Rozdział 5 obejmujący regulację praw obywateli zawiera art.

ADMINISTRACJA A OBYWATEL - Prawo do dobrej administracji w Karcie Podstawowych Praw Unii Europejskiej

Prawo dostępu do akt sprawy, jednakże z uwzględnieniem ochrony tajemnic zawodowej i handlowej oraz wiadomości poufnych. •Prawo do uzasadniania decyzji.

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Związanie prawem działań administracji publicznej

- Działania administracji publicznej związane są w państwie prawa prawem powszechnie obowiązującym oraz prawem o charakterze wewnętrznym obowiązującym jako jednostki organizacyjne podległe organowi administracji publicznej upoważnionemu do stanowienia prawa wewnętrznego.

POLITYKA ADMINISTRACYJNA - Prawo administracyjne

- miało się koncentrować na zapewnieniu obrony (rola wojska), zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego (policja, wymiar sprawiedliwości) czy na zabezpieczeniu działalności wolnokonkurencyjnej gospodarki kapitalistycznej

- ma na celu „stosowanie ogólnych koncepcji konstytucji do różnorodnych...

Prawa i wolności osobiste - Prawo do prawnej ochrony życia

Mylone z prawem do życia. RP nikomu nie gwarantuje prawa do życia, a tylko do ochrony życia.

Prawa i wolności osobiste - Prawo do ochrony życia prywatnego

a) Prawo od wyboru stanu cywilnego b) Wolny wybór – nikt nikogo nie może zmusić c) Prawo do ochrony danych osobowych, do korekty i usunięcia danych (GIODO) d) Prawo do zaskarżania orzeczeń sądowych e) Prawo do szybkiego postępowania przed sądem f) Domniemanie niewinności (do momentu wydania prawomocnego orzeczenia sądu) g) Wolność poruszania się (wyjątek – więzień) h) Wolność wyboru miejsca zamieszkania i) ...

Prawa i wolności polityczne - Prawo wyborcze

Prawo bierne – prawo do kandydowania. Wyjątki nie posiadający praw wyborczych:1. Nieposiadający praw wyborczych; osoba ubezwłasnowolniona z tytułu choroby psychicznej, niedorozwoju, narkomanii, alkoholizmu.