PRAWO I DUSZPASTERSTWO - Formy strukturalne

Po wprowadzeniu zasad prawa rzymskiego do prawodawstwa kościelnego otrzymały kapituły osobowośćprawną, mogły jako korporacje posiadać własny majątek, zawierać umowy, występować w sądach.

Misje poza Europą

Papież Mikołaj V przyznał (1455) Portugalii prawo patronatu nad ośrodkami misyjnymi na opanowanych przeznią wybrzeżach afrykańskich.

Prawo i problemy władzy

Uważał więc, ze mają oni prawo deponować władców, którzy dopuszczają się przestępstwa herezjilub schizmy.

OŚWIECENIE - Nauki przyrodnicze, prawo natury

Prawidłowość zjawisk przyrody, nie budząca żadnej wątpliwości, pozwalała powszechnie mówić o prawienatury (prawa przyrody). Miał zasługi dla rozwoju prawa pozytywnego.

Administracja i prawo

To ostatnie normowało prawa i obowiązki poddanych -pMliicj obywateli - wobec państwa w poszczególnych dziedzinach działalności Hillll ilustracji, przy czym jego cechę charakterystyczną — uznaną później za charakterystyczną cechę całego prawa administracyjnego - stanowiło podporządkowanie podilanego-obywatela organowi administracyjnemu, czyli, innymi słowy, nadanie iluMinkowi prawnoadministracyjnemu charakteru jednostronnego, przy ...

LIEBIGA PRAWO MINIMUM

Prawo minimum Liebiega mówi, że wzrost i rozwój organizmu określany jest przez ten składnik, którego jest najmniej w stosunku do potrzeb tego organizmu (jest on poniżej pewnego minimum).

SHELFORDA PRAWO TOLERANCJI

Prawo tolerancji sformułowane przez Shelforda jest rozszerzeniem prawa minimum Liebiega.

PRAWO BILANSOWE

W sytuacji gdy normy te zawarte są w akcie prawnym regulującym zasady funkcjonowania rachunkowości, mówimy o istnieniu p. jest jego autonomia w stosunku do prawa podatkowego.

PRAWO DEWIZOWE

 W ustawie - Prawo dewizowe ustalono, że rezydentami są: a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsięborstwa utworzone przez nierezydentów, b) ...

NAPAPY DRGAWKOWE W PRZEBIEGU ZABURZEŃ METABOLICZNYCH TOCZĄCYCH SIĘ POZA UKŁADEM NERWOWYM

1.    Wrodzona nadwrażliwość na leucynę i inne aminokwasy uwalniające insulinę. Powoduje hipoglikemię. Występuje zwykle w okresie niemowlęcym. Rozpoznanie jest łatwe wtedy, gdy w danym ośrodku istnieje możliwość oznaczania stężenia insuliny we krwi.

Leczenie należy zaczynać tylko w ośrodkach...

Prawo a Aksjologia Filozoficzna

Gdy umiera człowiek pozostają po nim nie tyle  krzesło, stół  czy zdjęcia -ale przede wszystkim pozostają na wieczność słowa , gesty i uczucia jakie roztaczał wokół siebie i w pamięci ludzkiej- bo uczucia nie są ograniczone w przestrzeni i czasie i są własnie poza-czasowe i poza-przestrzenne.