Prawo pierwokupu

PC wyróżnia 2 rodzaje wad rzeczy sprzedanej: 1) WADA FIZYCZNA: rzecz ma cechy zmniejszające jej wartość lub użyteczność rzecz nie ma właściwości o których zapewniał sprzedawca rzecz została wydana kupującemu w stanie niezupełnym 2) WADY PRAWNE: gdy sprzedawca sprzedał rzecz stanowiącą własność osoby trzeciej gdy rzecz sprzedana jest obciążona prawem osoby trzeciej Odpowiedzialność sprzedawcy: - ...

Prawo cywilne

Prawo zobowiązań – zawiera normy regulujące prawo majątkowe o charakterze względnym, skuteczne wobec indywidualnie oznaczonych podmiotów IV.

PRAWO DO ZYSKU I BOGACTWA

Na gruncie uznania prawa do własności i związanego z nią zysku nie kwestionuje się też prawa do bogacenia się - osiągania wysokiego standardu materialnego, ponadprze­ciętnego poziomu konsumpcji.

PRAWO W DZIAŁANIU

Realizm prawny i jurysprudencja socjologiczna wystąpił przeciw formalizmowi w prawoznawstwie i skoncentrowaniu badań na prawie w działania, (które to badania mają związek z naukami społecznymi, w szczególności z socjologią), a nie prawie w książkach, czyli badań logiczno – językowych nad prawnymi wypowiedziami normatywnymi korzystających z dorobku semiotyki filozofii języka oraz logiki formalnej i ...

Prawo jako zjawisko realne i jego pozytywizacja

Pozytywizacja prawa przekształcanie przekonań prawnointuicyjnych w prawo oficjalne oraz funkcje, jakie prawo pozytywne pełni wżyciu zbiorowym, to zagadnienia dotyczące zjawisk społecznych, a więc socjologiczne.

Prawo zwyczajowe i sposoby jego badania

Głównym problemem legislacyjnym w tych krajach jest to, jak wielość zwyczajowych porządków prawnych inkorporować w jeden zunifikowany system prawa państwowego. Badania prawa religijnego, które wprawdzie nie jest zaliczane do prawa zwyczajowego, ale jest ważnym elementem pluralizmu prawnego.

Prawo w kulturze i różne ujęcia kultury prawnej

Zgodnie z przyjętą normatywną koncepcją kultury pojęcie „kultury prawnej" obejmuje te normy prawne, które zostały społecznie zaakceptowane, a więc poza obrębem kultury prawnej pozostaną „normy martwe", czyli takie normy prawne, które z punktu widzenia empirycznego pozbawione są, jakiejkolwiek mocy oddziaływania.

Aspekty kulturowego spojrzenia na prawo (kultura prawnicza, tradycja prawna)

zawody prawnicze (sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni), a także prawników zatrudnionych w administracji państwowej, a więc przez osoby, których poglądy i działalność mają szczególne znaczenie dla stosowania prawa.

Prawo karne jako wskaźnik typu więzi mechanicznej

Mamy w sobie dwie świadomości:

1. pierwsza zawiera charakteryzujące nas stany osobiste, reprezentuje wyłącznie naszą osobowość indywidualną i tę tworzy;

2. stany drugiej świadomości są wspólne całemu społeczeństwu. Reprezentuje typ zbiorowy i w konsekwencji — społeczeństwo, które bez niej nie...

Metody walki z korupcją w instytucjach stosujących prawo

*Srodowisko prawnicze musi być też systematycznie zachęcane, by surowo przeciwstawiać się przypadkom korupcji. Sam fakt, że system jest skorumpowany, nie oznacza jeszcze tego, że prawnicy muszą stać się częścią takiego właśnie systemu

Inkluzja polityczna a prawo

Tradycyjne normy i wartości, związane z funkcjonowaniem systemu prawa,  w sytuacji inkluzji politycznej i instrumentalizacji prawa wydają się ustępować miejsca postawie "klienta" i "konsumenta".

PRAWO POPYTU

 

Mówi, iż popyt jest zależnością odwrotnie proporcjonalną między ceną a ilością dobra, którą nabywcy chcą i są w stanie nabyć przy założeniu, iż inne elementy charakteryzujące sytuację rynkową nie ulegną zmianie (ceteris paribus).

 

Prawo popytu

Popyt ulega zmianie pod wpływem wielu czynników, z których część związana jest z rynkiem, spora ilość jednak leży poza nim, jak np.

Prawo podaży

Podaż, podobnie jak popyt ulega zmianom po wpływem czynników cenowych, jak i pozacenowych.

Prawo Engla

  Prawo Engla - w miarę wzrostu przeciętnego dochodu na jednego członka rodziny nie tylko rośnie popyt ogólny, ale zmienia się również jego struktura.

Nurty poza teologiczne – dialektyka (logika)

) I SPÓR O UNIWERSALIA Życiorys: nauczyciel dialektyki na prowinicji, w Paryżku; potem student i nauczyciel teologii (Laon, Paryż); nieszczęśliwie zakochany w Heloizie – porzuca stanowisko i ucieka, jego nauka zostaje potępiona; kilka lat spędza w klasztorze, potem w pustelni; wraca do życia czynnego i ponownie naucza; ostatecznie znowu potępiony Pisma: Teologia (zniszczona wskutek potępienia) i inne – stosuje metodę scholastyczną Umysł ...

PRAWO PRACY

  PRAWO STOSUNKU PRACY - część najobszerniejsza: definicja prawa pracy: przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców & postanowienia układów zbiorowych i innych opartych na ustawie o porozumieniach zbiorowych, regulaminów, statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; pracownik: osoba zatrudniona na ...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Prawo natury

Koncepcja prawno-naturalna mówi, że istnieją obiektywne prawa naturalne, podlega im cała rzeczywistość. Prawo natury – przyrodnicze, prawa naturalne – podlega im człowiek.