Powodów

Czytaj Dalej

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem M. Mastersona, że „Każdy człowiek szuka powodu, dla którego warto żyć....”?

TAK, ja osobiście zgadzam się z tym stwierdzenie. Czy można żyć nie mając jakiegoś celu, powodu? Żyć dla samej egzystencji? Jaki byłby wtedy sens, cóż byłoby warte nasze życie, a przecież mamy je tylko jedno. Każdy z nas ma inne powody do tego żeby żyć. Zazwyczaj mamy kilka celów, priorytetów, które staramy się połączyć. Szukamy ich i dążymy do ich realizacji. A w dążeniu odnajdujemy sens własnego życia. Trzeba umieć żyć. Człowiek uczy się na błędach, a ...

Powodzie

Oberwanie chmury nad miastem może być nie­zwykle groźne. Na przykład w 1975 roku nad niewielkim osiedlem w Londynie miało miejsce takie zjawisko. W ciągu zaledwie kilku godzin spadło 170 mm wody. Utonęła wówczas jedna osoba, a dwie dalsze zginęły od uderzenia piorunem. Ober­wanie chmury jest często...

Czy jeden z małżonków może być zastąpiony w urzędzie stanu cywilnego? Jeśli tak, to z jakich powodów i jakie są wymogi prawne?

Tak, małżeństwo może zostać zawarte przez pełnomocnika.

Sad może zezwolić, aby z ważnych powodów oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika. Orzeczenie sądu ma charakter konstytutywny i wiąże osoby odbierające oświadczenia o zawarciu związku...

Czym są powodzie?

Nadmiar opadów może z kolei spowodować inną katastrofę - powódź. Powodzie prześladujące Ban­gladesz w latach 80. spowodowane były po części wycinką lasów na zboczach wysokich gór. Brak lasu spowodował, że woda, która zwykle była ab­sorbowana przez glebę i rośliny, spływała po po­wierzchni...

Z jakich powodów i w jaki sposób można ograniczyć w Polsce prawa i wolności?

 

Można ograniczyć prawa i wolności jedynie ze względu na jeden z następujących powodów:

bezpieczeństwo państwa

porządek publiczny

ochrona środowiska

ochrona zdrowia

moralność publiczna

ochrona wolności i praw innych osób

aby ograniczyć prawa i wolności...

Alkoholizm, fazy, obszary życia rodzinnego podlegające szczególnym zagrożeniom z powodu systematycznego nadużywania alkoholu, Współuzależnienie -- ŚCIĄGA

Choroba alkoholowa jest niuleczalna i śmiertelna - niezależnie prowadzi do śmierci alkoholik żyje o 20 lat mniej Uzależnienie - to konglomerat zjawisk fizjologicznych i poznawcznych oraz związanych z zachowaniem, gdzie używanie okres subs. Uzyskuje wyraźną przewagę nad zachowaniami, które poprzednio miały większe znaczenie dla danej osoby. obecność co najmniej 3 z 7 punktowej listy objawów obserwowane w ciągu 12 miesięcy jest podstawą do stwierdzenia występowania ...

Reakcja psychiczna na inwalidztwo z powodu chorób układu krążenia

reakcja psychiczna na inwalidztwo z powodu chorób układu krążenia; składa się z reakcji emocjonalnej, po­znawczej i motywacyjnej. Tak jak w inwalidztwie spowodowanym inny­mi przyczynami zależy od ciężkości inwalidztwa, od tego, czy powstało ono nagle czy narastało powoli, czy też ist­niało od...

Rehabilitacja po operacjach z powodu chorób naczyń obwodowych

rehabilitacja po operacjach z powodu chorób naczyń obwodowych; obejmuje zakres działań mających na celu przy­wrócenie sprawności fizycznej, psy­chicznej, społecznej i zawodowej. Wskazania do rehabilitacji wynikają z charakteru i stopnia zaawansowania choroby oraz techniki operacji. Zmia­ny o typie...

Rehabilitacja po operacji z powodu zarostowego zapalenia osierdzia

rehabilitacja po operacji z powodu zarostowego zapalenia osierdzia; uza­leżniona jest od' aktywności procesu zapalnego (najczęściej gruźliczego) i objawów specyficznych niewydolno­ści krążenia. Intensywne leczenie przy­czynowe, stosowane przed zabiegiem, jest kontynuowane nadal aż do ustą­pienia...

Rehabilitacja pooperacyjna z powodu wad serca i dużych naczyń

rehabilitacja pooperacyjna z powodu wad serca i dużych naczyń; obejmuje działania mające na celu: usunięcie niekorzystnych zmian w wyniku opera­cji klatki piersiowej, połączonej z na­cięciem opłucnej, osierdzia i mięśnia serca oraz poprawę sprawności fizycz­nej, psychicznej i zawodowej. R. p...

Uszkodzenie z powodu niedotlenienia mięśnia

Jeśli przyjrzymy się wynikom Getyńskiego Intensywnego Programu Pleców (Gottinger Riicken-Intensiv-Pro-gramm, GRIP), okaże się, że u 2/3 osób, którym przyznano rentę z powodu fibromialgii, występowały zaburzenia psychiczne, wywołujące znaczne osłabienie zdolności do wykonywania pracy. Na całym świecie...

Niedokrwistość z powodu nadmiernego niszczenia krwinek czerwonych

Niedokrwistości spowodowane nadmiernym niszczeniem krwinek czerwonych występują we wszystkich grupach wiekowych. Wspólną ich cechą jest skrócenie czasu przeżycia krwinek czerwonych. W szpiku obserwuje się pobudzenie układu czerwonokrwinkowego, we krwi obwodowej wzrost liczby retikulocytów, a także...

Powody utrzymywania zapasów

• Wyrównywanie różnic w intensywnościach strumieni dopływu (zakupów) i odpływu (zużycia, sprzedaży).

• Neutralizowanie wahań losowych cechujących strumienie odpływu (popyt większy od prognozowanego średniego), a także ewentualnych opóźnień w dostawach uzupełniających.

• Uzyskiwanie rabatów od...

Uchylenie decyzji z powodu niewykonania zlecenia

Decyzja zawierać może zlecenie /dla strony/ dopełnienia pewnych czynności, od nich uzależniona jest ważność aktu administracyjnego, gdy strona nie dopełniła zlecenia, decyzja traci ważność. Gdy stwierdzi się bezprzedmiotowość /pytanie 100/ lub niedopełnienie zlecenia to decyzja wygasa w oparciu o...

Warszawa za Wazów - WARSZAWA STOLICĄ: POWODY

Sejm lubelski mniejszy wyznacza na stałe miejsce odbywania się sejmów Warszawę; Sejm konwokacyjny po śmierci Zygmunta Augusta uchwala ustawę, na mocy której wolne elekcje odbywać się mają w Warszawie; Zygmunt III przenosi stolicę do Warszawy - DLACZEGO AKURAT WARSZAWA ?

Możliwość pierwsza: Warszawa...

Niezdolność do pracy z powodu choroby jako przesłanka natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę

W myśl art. 53 § 1 i 2 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

- jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej, niż 3 miesiące- gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej, niż łączny okres pobierania z...

Z jakich powodów ludzie emigrują? Gdzie obecnie znajdują się największe skupiska Polonii, jakie organizacje polonijne oraz instytucje kulturalne, naukowe działają na emigracji

 

Za sprawą prześladowań politycznych, masowych deportacji w głąb Rosji i Kazachstanu, braku pracy i głodu, a także przesunięcia granic państwa po II wojnie światowej, doświadczenie emigracji jest znane większości polskich rodzin.

W końcu XVIII i na początku XIX wieku Polacy udawali się na...

Na podstawie znanych Ci z otoczenia podmiotów gospodarczych ocen znaczenie monopolu w gospodarce i nazwij ograniczenia jakie z powodu jego praktyk nas determinuja.

MONOPOL - CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Monopolem nazywamy sytuację rynkową, w której istnieje tylko jeden dostawca danego towaru lub usługi. Może mieć charakter państwowy w sytuacji, gdy przepisy prawne danego kraju pozwalają świadczyć określone usługi tylko jednemu podmiotowi. Istnieje także monopol wymuszony, kiedy jeden producent danego towaru lub usługi osiąga taką pozycję na rynku, że pozostali bankrutują. Wyróżniamy jeszcze monopol naturalny wynikający z natury ...

Powody, dla których młodzież sięga po narkotyki

Zasadniczo każdy człowiek pod wpływem pewnych warunków może stać się narkomanem. Te warunki to różne przyczyny i drogi prowadzące do nałogu. Są one w każdym przypadku inne. Czasem przyczyną jest wpływ grupy rówieśników, w której „przyprawianie” należy do dobrego tonu i nobilituje jednostkę w oczach kolegów. Innym razem nałóg staje się wynikiem panującej w danym kręgu młodzieżowej mody na „ćpanie” lub ciekawości nastolatka, jakie to też przeżycia ...

Kiedy przerwać TPB z powodu zagrożenia zdrowia?

W ramach TPB należy stworzyć takie warunki, aby pacjentka mogła zmienić zachowania i sposób myślenia, co sprawi, że jakość jej życia ulegnie poprawie. Jeżeli masa ciała stale się zmniejsza, to ważna jest umiejętność rozpoznania sytuacji, w której terapia nie tworzy warunków do wprowadzenia przez...