Powietrze

Powietrze

Czytaj Dalej

Czynniki powodujące niedostateczną zawartość powietrza w glebie

Część objętości porów w wilgotnej glebie zajętą przez powietrze nazywamy porowatością wolną (niekapilarną), czyli pojemnością powietrza.

Masy powietrza

Podział mas powietrza ze względu na temperaturę: • ciepła masa powietrza (pc) - to powietrze, które przemieszczając się nad danym obszarem, oddaje ciepło podłożu - stopniowo się ochładzając.

Ocena skutków zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb wywołanych przez działalność człowieka

Zanieczyszczenia powietrza Zanieczyszczenia powietrza to gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza; do zanieczyszczeń powietrza należą: 1) gazy i pary związków chemicznych, np.

Czynniki kształtujące temperaturę powietrza

W obniżeniach terenu (doliny, kotliny) może zalegać zimne powietrze, ponieważ ma ono większy ciężar niż powietrze ciepłe.

Zanieczyszczenia powietrza

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA Problemem, który nabrał w ostatnich latach szczególnej wagi, jest zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Szczególne znaczenie dla składu powietrza atmosferycznego ma występujący w czystym powietrzu atmosferycznym dwutlenek węgla.

Wilgotność powietrza atmosferycznego

• wilgotność względną - będącą miarą nasycenia powietrza parą wodną, czyli procentowy stosunek udziału pary wodnej w powietrzu do maksymalnej ilości pary, jaką powietrze o danej temperaturze może wchłonąć.

Zanieczyszczenie i ochrona wody, powietrza i gleby w Polsce

Żeby oczyścić powietrze należy dokonać: - zmian technologicznych (zmniejszyć lub wykluczyć unos zanieczyszczeń ) - zamontować skuteczne urządzenia oczyszczające na wszystkich emitorach zanieczyszczeń ( cyklony, odpylacze, absorbery, adsorbery, reaktory katalityczne, kompresory, kondensatory, piece do spalania ) - ustalić prawidłowe kryteria oceny zanieczyszczeń Od początku lat 90 - tych obserwuje się zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, co ...

Zanieczyszczenia powietrza - Źródła zanieczyszczeń powietrza

Zanieczyszczenia powietrza, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnie zawartości.

Porosty jako biowskażnik zanieczyszczenia powietrza

Strefa IV - o średnio zanieczyszczonym powietrzu (=środkowa strefa osłabionej wegetacji), w której występują już porosty o plechach listkowatych; strefę tę wyróżniają porosty listkowate: pustułka pęcherzykowata (Hypogymnia physodes), tarczownica bruzdkowana (Parmelia sulcata).

Zanieczyszczenia powietrza - Zanieczyszczenia w Polsce

Żeby oczyścić powietrze należy dokonać: - zmian technologicznych - zamontować skuteczne urządzenia oczyszczające na wszystkich emitorach zanieczyszczeń ( cyklony, odpylacze, absorbery, adsorbery, reaktory katalityczne, kompresory, kondensatory, piece do spalania ) - ustalić prawidłowe kryteria oceny zanieczyszczeń Od początku lat 90 - tych obserwuje się zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, co początkowo było spowodowane spadkiem produkcji ...

Nagrzewanie powietrzem

Stałym składnikiem powietrza jest para wodna, która ma większą objętość i przewodnictwo cieplne niż powietrze. Zatem wysycenie powietrza parą wodną wzmaga nagrzewanie, natomiast zmoczenie skóry w suchym powietrzu opóźnia je.

Temperatura powietrza

Średnia temperatura powietrza na ziemi - +15 stopni Najwyższa temperatura powietrza na ziemi - +57.

Wilgotność powietrza a chmury

Zawartość pary wodnej w atmosferze wyrażona w gramach w jednostce objętości powietrza nazywa się – wilgotnością bezwzględną Miarą stopnia nasycenia powietrza parą wodną jest wilgotność względna.

CYRKULACJA POWIETRZA NA ZIEMI

Masy powietrza i fronty atmosferyczne a) masy powietrza - równikowe - występują w strefie okołorównikowej - zwrotnikowe - występują w strefie wyżów podzwrotnikowych - polarne - występują w umiarkowanych szerokościach geograficznych - arktyczne - występują w strefach wyżów okołobiegunowych b) fronty atmosferyczne - front arktyczny oddziela powietrze arktyczne od polarnego - front polarny oddziela powietrze ...

Wilgotność powietrza i rozkład opadów na świecie

Wilgotność powietrza - zawartość pary wodnej w określonej objętości powietrza. Przykład - pustynia Atakama - opadające zimne masy powietrza nagrzewają się i absorbują wilgoć zawartą w atmosferze.

Ruch na świeżym powietrzu a zdrowie

wyjazd na świeże powietrze”. Dowodem na to, jak działa słońce, powietrze, odprężenie i okresowe odizolowanie od nawału codziennych spraw, jest wygląd kobiety w każdym wieku, która wraca po urlopie znad morza lub z gór i porównanie jej z rówieśnicą, która w tym samym czasie przesiedziała w zaduchu zadymionego biura lub poświęciła urlop na remont mieszkania.

Krążenie powietrza w strefie międzyzwrotnikowej, umiarkowanej i podbiegunowej

W obszarze zwrotnikowym następuje opadanie gęstego powietrza oraz wzrost ciśnienia . Wskutek siły Coriolisa przemieszczające się powietrze zmienia kierunek i w efekcie wieje wiatr wschodni .

ZANIECZYSZCZANIE I OCHRONA POWIETRZA

Na organizm człowieka szczególnie zły wpływ mają związki arsenu, ołowiu, miedzi, cynku, które powodują rozedmę płuc, pylicę, raka płuc, nieżyty oskrzeli Duża zawartość dwutlenku węgla w powietrzu prowadzi do efektu cieplarnianego, czyli ocieplenia klimatu, a to z kolei do topnienia lodowców i podnoszenia się poziomu wody, co może spowodować zalanie części lądów.

Wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu

Doświadczalna formuła określająca zależność prędkości dźwięku w suchym (wilgotność równa zero) powietrzu dana jest przybliżonym wzorem: V= [ 331,5 + (0,6 *@)] gdzie: V - prędkość dźwięku, @ - temperatura w stopniach Celsjusza (°C).

Zanieczyszczenia powietrza - Wpływ zanieczyszczeń na florę i faunę

Tam , gdzie stężenie zanieczyszczeń jest największe , niemal zupełnie brak jakichkolwiek porostów , ale im powietrze jest czystsze , tym więcej gatunków porostów występuje .