Powiat Bregencja

Powiat Bregencja

Czytaj Dalej

Dochody powiatu

Do dochodów stałych powiatu zalicza się: 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 2) subwencje z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat.

Samorząd terytorialny - POWIAT

Powiaty tworzy, łączy dzieli oraz znosi Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w drodze rozporządzenia określającego gminy wchodzące w skład powiatów oraz nazwy powiatów i siedziby ich władz.

Kompetencje powiatu

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej promocji i ochrony zdrowia pomocy społecznej polityki prorodzinnej wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki ...

Najważniejsze zadania własne powiatu

powiatowe domy pomocy społecznej) Polityka prorodzinna Wspieranie osób niepełnosprawnych Transport zbiorowy, drogi publiczne Kultura i ochrona dóbr kultury Kultura fizyczna i turystyka Geodezja, kartografia, katastra Gospodarka nieruchomościami Administracja architektoniczno-budowlana Gospodarka wodna Ochrona środowiska i przyrody Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe Porządek ...

Relacje między radą powiatu a zarządem i starostą

Starosta - Stoi na czele zarządu powiatu - Może zostać odwołany przez radę powiatu - Na wniosek starosty do rady powiatu mogą zostać odwołani pozostali członkowie zarządu powiatu - Starosta może zrezygnować ze swojej funkcji - Starosta jest przewodniczącym organu kolegialnego – zarządu powiatu - Organizuje pracę zarządu - W szczególnych sytuacjach może wykonywać kompetencje zarządu - Kierowanie bieżącymi sprawami ...

Zadania zlecone powiatu

Lista zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Finansowanie działalności policji i państwowej straży pożarnej Nadzór nad lasami prywatnymi Prowadzenie powiatowej inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej Tworzenie i prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie Prowadzenie powiatowych urzędów pracy Nadzór budowlany ...

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Rada powiatowa

Najważniejszym organem powiatu we wszystkich landach jest Rada powiatowa, która stanowi polityczne przedstawicielstwo powiatu o jego mieszkańców. Rada powiatowa jest organem stanowiącym we wszystkich istotnych sprawach powiatu.

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Komisja powiatowa

Drugim organem powiatowym jest komisja powiatowa. funkcje komisji głównej rady powiatu, przygotowującej uchwały rady i koordynującej pracę komisji fachowych; 3.

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Administracja powiatowa

Szefem administracji powiatowej jest w prawie wszystkich landach starosta, zaś Nordrhein – Westfalen i Niedersachsen – dyrektor powiatu. Wielkość urzędu powiatowego zależy od wielkości powiatu.

Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Miasta wyłączone z powiatów

• Miasta duże, w których ludność przewyższa 100000 mieszkańców są wyłączone z powiatów, stanowiąc przy tym samodzielny powiat. • Istnieją także miasta, które pomimo swej dużej liczebności są włączone do powiatów.

POJĘCIE POWIATU

Powiat jest zasadniczą jednostką podziału terytorialnego, która obejmuje całe obszary graniczących ze sobą gmin (powiat ziemski) albo cały obszar miasta (miasto na prawach powiatu) Przy tworzeniu, łączeniu, podziale, znoszeniu powiatów i ustalaniu ich granic należy dążyć do tego, aby powiat obejmował obszar możliwie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny oraz więzi społeczne i gospodarcze,

WŁADZE POWIATU

Ustawa powiatowa posługuje się pojęciem „władze powiatu” dla określenia podmiotów upoważnionych do rozstrzygania w sprawach powiatu.

Rada powiatu

Należą tu sprawy: Organizacyjne (uchwalanie statutu powiatu; tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek; podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli jest to związane z koniecznością wydzielania majątku) Planistyczne (uchwalanie budżetu powiatu) Finansowo-majątkowe ( podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w ...

Zarząd powiatu

Do zadań zarządu należy w szczególności: Przygotowywanie projektów uchwał rady Wykonywanie uchwał rady Gospodarowanie mieniem powiatu Wykonywaniem budżetu powiatu Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu z zastrzeżeniem, że szczególne warunki lub zasady powołania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników powiatowych służ,

Powiat - Administracja zespolona

Zgodnie z tym przepisem zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administracje zespoloną.

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Budżety powiatów

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu, w tym zwłaszcza zadań z zakresu pomocy społecznej.

Kształt zadań publicznych na poszczególnych poziomach samorządu terytorialnego - POWIAT

W przesunięciu zadań między powiatem a gminą obowiązuje zasada, ze powiat może przekazać zadania gminie, ale musi to nastąpić na wniosek zainteresowanej gminy a nie na wniosek powiatu.

Obowiązki radnego (gminy, powiatu i województwa)

Podstawowym obowiązkiem radnego (wg ustawy) jest uczestniczenie w pracach organów samorządu i samorządowych jednostek organizacyjnych (Rady Gminy, Komisji Wewnętrznych Rady).Radny zobowiązany jest utrzymywać więź z mieszkańcami, przyjmować zgłaszane przez nich postulaty, ma organizować spotkania z...

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez powiat

47 w podobny sposób ustala przypadki nabycia mienia przez powiat: na podstawie odrębnej ustawy w związku ze zmianą granic powiatu na skutek przejęcia mienia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia w drodze darowizn oraz spadków w drodze określonych czynności prawnych

Instytucje wspierające - Powiatowe centrum pomocy rodzinie (Centrum - pcpr) - powiat

Centrum ma obowiązek pomocy rodzinie zastępczej w przezwyciężaniu trudności w opiece  nad powierzonymi dziećmi, zaś rodzina zastępcza ma obowiązek współpracy z pcpr. W ramach tego obowiązku powinna informować Centrum o istotnych problemach i trudnościach dotyczących dziecka.  

Centrum udziela pomocy...