Rada powiatu skład i struktura organizacyjna

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.

POWIAT

(podział na powiaty zastąpił dawniejszy na kasztelanie), zachowany również w zaborze ros.

Omów zadania różnych szczebli samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) w zakresie kultury i oświaty oraz w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej

SAMORZĄD GMINY 1) Ochrona zdrowia, 2) Pomoc społeczna, 3) Komunalne budownictwo mieszkaniowe, 4) Oświata – szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, przedszkola, 5) Kultura fizyczna, 6) Porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa, SAMORZĄD POWIATU 1) Oświata ponadpodstawowa, 2) Ochrona zdrowia i środowiska, 3) Ochrona przeciwpożarowa, 4) Pomoc społeczna, 5) Kultura i jej obiekty 6) Kultura fizyczna i turystyka, SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 1) Koordynuje ...

Omów zadania różnych szczebli samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) w zakresie gospodarki przestrzennej i przeciwdziałania bezrobocia, oraz w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska

7) Kultura i jej obiekty SAMORZĄD POWIATU 1) Wykonywanie nadzoru budowlanego, 2) Budowa i utrzymanie dróg międzygminnych, 3) Bezpieczeństwo i porządek publiczny, 4) Prowadzenie lokalnej obsługi sektora rolnictwa, 5) Obsługa administracyjna obywateli w zakresie nie prowadzonym przez gminy, 6) Utrzymanie powiatowych obiektów użyteczności publicznej, 7) Gospodarka gruntami, 8) Przeciwdziałanie bezrobociu.

Czym jest powiat? Na podstawie jakich kryteriów tworzą obecną mapę powiatów?

Kryteria podczas tworzenia mapy powiatów: wykształcone funkcje ponadgminne, jego stosunek do okalających gmin potencjał ekonomiczny planowanego powiatu tradycję, historię, potencjał kulturowy akceptację mieszkańców położenie geograficzne i specyfikę sieci osadniczej liczbę gmin tworzących powiat liczbę ludności i powierzchnię przyszłego powiatu

Jakich dziedzin dotyczą zadania powiatu?

 

drogi i transport

edukacja i kultura

zdrowie

rynek pracy

bezpieczeństwo i porządek publiczny

pomoc społeczna

nadzór i obsługa administracyjna

Przedstaw strukturę i kompetencje rady powiatu oraz zarządu powiatu

uchwalenie budżetu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdania zarządu z jego realizacji podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu (inwestycje, tworzenie spółek, fundacji) podejmowanie uchwał w sprawie herbu i flagi powiatu.

BRATYSŁAWA, Bratislava

(dawniej Pozsony, późniejPrcszburg — do 1918), Od 1969 stolica Słowac. Republiki Socialist.,liczy ok. 291 000 mieszk. (1971), 25 kościołów kat., wtym 11 par. ; B. jest siedzibą bpa gen. Słowackiego KościołaEwangelickoaugsburskiego.

B. należała do archidiec. Ostrzyhom (Esztergom), a od 1922do...

Gmina, powiat, województwo - pojęcie, zadania i struktura

STAROSTA Starosta organizuje pracę zarządu powiatu jako jego przewodniczący i starostwa powiatowego jako jego kierownik; jest zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży; kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Zakres działania i zadania powiatu

POWIAT wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. MIENIE I FINANSE POWIATU: - mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat.

Tryb powoływania zarządu powiatu i zarządu województwa

zarząd powiatu a nie stojący na jego czele starosta (nie jest on stricte wykonawczym organem powiatu tylko organem wewnętrznym zarządu powiatu). Wyborem pośrednim jest wybór zarządu (odpowiednio) powiatu lub województwa przez radę powiatu lub sejmik województwa.

Miasto na prawach powiatu

Oznacza to, że w powiatach ziemskich wymienione jednostki organizacyjne stały się jednostkami powiatowymi, zaś w powiatach grodzkich – miejskimi.

Próba regionalizacji fizyczno – geograficznej w systemie dziesiętnym według J. Kondrackiego terytorium obecnego powiatu łowickiego.

Wyżyna Wołyńsko - Podolska Omawiany przeze mnie obszar Polski to obecny powiat łowicki.

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne powiatu janoweskiego

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne powiatu janowskiego Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku, powiat janowski zmniejszył się do powierzchni 1783 km2, w jego skład wchodziły dwie gminy miejskie: Janów i Kraśnik oraz 14 gmin kastralnych: Chrzanów, Kawęczyn, Modliborzyce, Zakrzówek, Wilkołaz, Potok Wielki, Urzędów, Zaklików, Brzozówka, Gościeradów, Annopol, Kosin, Trzydnik i Dzierzkowice.