Gmina, powiat, województwo - pojęcie, zadania i struktura

STAROSTA Starosta organizuje pracę zarządu powiatu jako jego przewodniczący i starostwa powiatowego jako jego kierownik; jest zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży; kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Organy powiatu: rada i zarząd powiatu

Do wyłącznej właściwości rady należą sprawy : stanowienie aktów prawa miejscowego, wybór i odwołanie zarządu powiatu, powołanie i odwołanie sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, który jest głównym księgowym budżetu powiatu, uchwalanie budżetu powiatu, podejmowanie uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami, , sprawach majątkowych powiatu, Rada powiatu ...

Powiat (zarząd powiatu i jego przewodniczący)

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Budżety powiatów

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie odrębnych ustaw Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu, w tym zwłaszcza zadań z zakresu pomocy społecznej.

Samorząd terytorialny - POWIAT

Powiaty tworzy, łączy dzieli oraz znosi Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w drodze rozporządzenia określającego gminy wchodzące w skład powiatów oraz nazwy powiatów i siedziby ich władz.

Powiat (Rada powiatu)

Do rady powiatu należy również podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz powierzenie prowadzenia zadań publicznych jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego, a także województwu, na którego obszarze znajduje się powiat.

Zarząd powiatu

Do zadań zarządu należy w szczególności: Przygotowywanie projektów uchwał rady Wykonywanie uchwał rady Gospodarowanie mieniem powiatu Wykonywaniem budżetu powiatu Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu z zastrzeżeniem, że szczególne warunki lub zasady powołania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników powiatowych służ,

Zakres działania i zadania powiatu

POWIAT wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. MIENIE I FINANSE POWIATU: - mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat.

POJĘCIE POWIATU

Powiat jest zasadniczą jednostką podziału terytorialnego, która obejmuje całe obszary graniczących ze sobą gmin (powiat ziemski) albo cały obszar miasta (miasto na prawach powiatu) Przy tworzeniu, łączeniu, podziale, znoszeniu powiatów i ustalaniu ich granic należy dążyć do tego, aby powiat obejmował obszar możliwie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny oraz więzi społeczne i gospodarcze,

Relacje między radą powiatu a zarządem i starostą

Starosta - Stoi na czele zarządu powiatu - Może zostać odwołany przez radę powiatu - Na wniosek starosty do rady powiatu mogą zostać odwołani pozostali członkowie zarządu powiatu - Starosta może zrezygnować ze swojej funkcji - Starosta jest przewodniczącym organu kolegialnego – zarządu powiatu - Organizuje pracę zarządu - W szczególnych sytuacjach może wykonywać kompetencje zarządu - Kierowanie bieżącymi sprawami ...

Kształt zadań publicznych na poszczególnych poziomach samorządu terytorialnego - POWIAT

W przesunięciu zadań między powiatem a gminą obowiązuje zasada, ze powiat może przekazać zadania gminie, ale musi to nastąpić na wniosek zainteresowanej gminy a nie na wniosek powiatu.

Rada powiatu

Należą tu sprawy: Organizacyjne (uchwalanie statutu powiatu; tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek; podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli jest to związane z koniecznością wydzielania majątku) Planistyczne (uchwalanie budżetu powiatu) Finansowo-majątkowe ( podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w ...

Powiat (zakres działania i zadania)

Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.

Powiat (związki, porozumienia i stowarzyszenia powiatów)

Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia nie tylko z innymi powiatami ale również z gminami i województwami.

Charakterystyka powiatu nyskiego

Z kolei w powiecie władzę samorządową sprawuje Rada Powiatowa , która wybrała zarząd ,na czele którego stoi Starosta Zbigniew Majka .

Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów

Utworzenie związku wymaga przyjęcia statutu związku przez rady zainteresowanych powiatów bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.

Nadzór nad działalnością powiatu

Zaskarżać można też rozstrzygnięcia dotyczące organów związków i porozumień powiatów.

Tryb powoływania zarządu powiatu i zarządu województwa

zarząd powiatu a nie stojący na jego czele starosta (nie jest on stricte wykonawczym organem powiatu tylko organem wewnętrznym zarządu powiatu). Wyborem pośrednim jest wybór zarządu (odpowiednio) powiatu lub województwa przez radę powiatu lub sejmik województwa.

Pojęcie i treść budżetu powiatu

Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym obejmującym liczbowe zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów stanowiących i wykonawczych powiatu, a więc Rady Powiatu, Starosty i podlegającego mu urzędu powiatowego oraz innych podległych mu jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych) a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw ...

Kompetencje powiatu

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej promocji i ochrony zdrowia pomocy społecznej polityki prorodzinnej wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki ...