Power Rangers Operacja Overdrive

Czytaj Dalej

AIWIL/DRAGOON (Kowadło/Dragon) - operacja 1944 r.

Kryptonim operacji inwazyjnej wojsk alianckich w południowej Francji.

ARNHEM - operacja „Market-Garden" 1944 r.

Operacja „Market-Garden" została źle przygotowana, jej wynik zależny był od wielu okoliczności, takich jak dobra pogoda, a przede wszystkim siły i możliwości wroga. Decyzja o przeprowa­dzaniu operacji „Market-Garden" została więc podjęta zbyt pochopnie.

BARBAROSSA - operacja 1941 r.

Jednocześnie ta przerwa operacyjna dawała przeciwnikowi czas na odtworzenie siły bojowej. Rozpoczęcie operacji wyznaczono na kwiecień 1941 r.

BATTLEAXE - operacja 1941 r.

Operacja za­kończyła się niepowodzeniem.

BIAŁORUŚ - operacja „Bagration" 1944 r.

Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę siłami czte­rech Frontów, 12 korpusów pancer­nych i zmechanizowanych (166 dy­wizji, 2,4 min żołnierzy, 5300 samo­lotów) właśnie na Białorusi, od Witebska na północy do Bobruj ska na południu (operacja „Bagration").

BIG WEEK - operacja powietrzna

W cią­gu 6-dniowej operacji samoloty amerykańskie wykonały 3800 lo­tów, a brytyjskie 2351 lotów, ataku­jąc zakłady w Bernburgu, Brun-szwiku, Gotha, Regensburgu, Stutt­garcie, Schweinfurcie, Rostocku, Halberstadt.

BORNEO - operacja desantowa 1945 r.

Głównymcelem tej operacji było opanowanieterenu, na którym Brytyjczycy mo­gliby założyć bazę lotniczą, bywspomagać atak na Singapur.

CERBERUS - operacja 1942 r.

Uzależnił jednak sukces operacji od zachowania całkowitej tajemnicy i silnej osło­ny lotniczej, co zagwarantowali gen. ] Operacja «Cerberus» będzie naj­większym morskim przedsię­wzięciem w czasie całej wojny".

CRUSADER - operacja 1941 r.

Po fiasku operacji *„Battleaxe" w 1941 r. Operacja „Crusader" zakoń­czyła się zwycięstwem aliantów,którzy wyparli wojska włosko-nie-mieckie z Cyrenajki, choć nie uda­ło się ich zniszczyć.

DYNAMO - operacja

Kryptonim operacji ewakuacjiwojsk alianckich spod *Dunkierki.

OVERLORD - operacja 1944 r.

Pierwsze decyzje w sprawie przygo­towań do operacji „Overlord" podję­li prezydent Franklin D.

PEDESTAL - operacja 1942 r.

Syfret) stanowiły pancerniki *Nelson i *Rodney, 6 krążowników, krążow­nik przeciwlotniczy, 24 niszczyciele, osłonę lotniczą zapewniały lotni­skowce * Victorious, hu/omitable, *Eagle; w operacji zaangażowano również 8 okrętów podwodnych, które miały zaatakować okręty wło­skie wyruszające z portów do ataku na konwój.

SOE - (Special Operations Executive - Zarząd Operacji Specjalnych)

Brytyjska organizacja, której zada­niem było prowadzenie dywersji i wspomaganie ruchu oporu w oku­powanych państwach europejskich, powstała 17 lipca 1940 r. z inicjaty­wy premiera Winstona Churchilla w wyniku połączenia niewielkiej sekcji D - wydziału sabotażu wy­wiadu brytyjskiego MI6, M1(R) -wydziału...

TORCH - operacja 1942 r.

Całością operacji dowodził gen.

OPERACJE FRA ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Operacja forward rate agreement (FRA) polega na uzgodnieniu między dwoma partnerami stałej stopy procentowej (agreed forwrd rate) od określonej wartości (np.

OPERACJE FUTURES ZABEZPIECZAJĄCE RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

FUTURES – zobowiązanie uczestnika operacji do kupienia lub sprzedaży w określonym terminie towaru czy papieru wartościowego o określonej jakości i ilości według aktualnej ceny giełdowej.

Operacje pokojowe ONZ

Akcje pokojowe ONZ obejmują następujące działania: przestrzeganie zawieszenia broni, operacje wojskowe z użyciem siły lub groźbą jej użycia i operacje pokojowe bez użycia siły. ONZ przeprowadziło ponad 30 operacji pokojowych.

Typ operacji pieniężnych

 

 

* wydatki bieżące ® wydatki bieżące w formie świadczeń rzeczy i usług, odsetki, subwencje, świadczenia zabezpieczenia społecznego, inne przelewy, przelewy na rzecz zagranicy.

* wydatki kapitałowe ® transfery kapitałowe, pożyczki ? w kraju, na rzecz zagranicy.

2) Z kolei zgodnie z kryterium...