Powell River (dystrykt regionalny)

Powell River (dystrykt regionalny)

Czytaj Dalej

Integracja regionalna

Można dostrzec wyraźny wzrost liczby zawieranych umów między państwami leżącymi w określonym regionie geograficznym. Celem tych umów jest przede wszystkim liberalizacja przepływów towarów ale także zapewnienie swobodnego przepływu usług , kapitału i siły roboczej.Etapy integracji:

- typy integracji (...

Organizacje regionalne poza systemem ONZ oraz regionalna współpraca państw rozwijających się

Poza systemem ONZ funkcjonuje wiele organizacji regionalnych. Dzielić je można według położenia geograficznego, ale także zgodnie z ich celami i zadaniami. Przykładami mogą być:

- Organizacja Państw Amerykańskich

- Liga Państw Arabskich

- Organizacja Jedności Afrykańskiej

- Unia Europejska

-...

Rola Organizacji regionalnych w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa

Zadaniem ich jest m.in. pokojowe regulowanie sporów międzynarodowych o charakterze lokalnym. Na państwach członkowskich organizacji regionalnych w razie napaści ciąży obowiązek samoobrony zbiorowej. Rada Bezpieczeństwa może ingerować w każdej fazie sporu. Organizacje regionalne mają obowiązek...

MSP w układzie regionalnym

 

Rozwój sektora MSP odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju regionów .Pozwala efektywniej wykorzystywać ich wewnętrzny potencjał. Do rozwoju MSP dużą wagę przywiązuje się zwłaszcza w tych regionach , które przeżywają trudności wynikające z dokonującej się restrukturyzacji gospodarczej...

Cele polityki regionalnej po reformie

 

Podstawą wzajemnej współpracy w dziedzinie rozwoju regionalnego jest art. 86 Układu Europejskiego. Wywodzi się on z zapisów art. 130 Traktatu Rzymskiego powołującego Wspólnot Europejską, według którego jednym z zadań WE jest dążenie do zredukowania różnic w stopniu rozwoju poszczególnych regionów, a...

Międzynarodowe Organizacje Rządowe poza systemem ONZ - Europejskie Organizacje Regionalne - Unia Europejska

Początek tej organizacji sięgają czasów 1951r. gdy na postawie traktatu paryskiego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) , którą założyły Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Włochy, RFN.

Był to początek działań integracyjnych w sferze gospodarczej Europy Zachodniej.

W 1957 r...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Organizacja Jedności Afrykańskiej - OJA

Powstała w wyniku uchwal konferencji w Addis Abebie w roku 1963 , w której wzięły udział 32 państwa afrykańskie.

Celem organizacji jest umacnianie jedności i solidarności państw afrykańskich , obrona ich suwerenności, niezawisłości i integralności terytorialnej, kordynowanie współpracy w...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Organizacja Państw Amerykańskich - OPA

Powstała na podstawie traktatu bogotańskiego z roku 1948.Członkami są nie tylko kraje rozwijające się Ameryki Łacińskiej ale także Stany Zjednoczone. Do OPA nie należy Kanada. W OPA dominują wpływy Stanów Zjednoczonych , jakkolwiek w ostatnich latach wpływy te napotykają coraz silniejsze opozycje ze...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - ASEAN

Utworzone zostało na podstawie umowy zawartej w Bangkoku w roku 1967.Założycielami były: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia. W roku 1984 przystąpiło Brunei. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy w dziedzinie gospodarczej, socjalnej, nauki, techniki, i administracji. Siedzibą...

Stałe sądy regionalne - Trybunał sprawiedliwości wspólnot europejskich

-siedziba –Luksemburg

-został utworzony na podstawie traktatu rzymskiego z 1957 r.

-kompetencje:

*rozpatruje skargi jednego państwa członkowskiego przeciwko drugiemu państwu członkowskiemu dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań przyjętych w traktacie rzymskim, a także inne spory dotycząc...

Stałe sądy regionalne - Europejski trybunał praw człowieka, europejska komisja praw człowieka

-siedzibą-Strasburg

-utworzone zgodnie ze zmianami jakie wprowadził 11 protokół z 11 maja mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez konwencję

-skład:45 sędziów

-sędziowie są wybierani przez zgromadzenie parlamentarne większością głosów na okres 6 lat z możliwością ponownego wyboru

-trybunał...

Strategia integracji ze wspólnotami regionalnymi

Stwarza dla krajów wielkie szanse i przynosi korzyści związane z szybsza modernizacja i przyjmowanie postępu cywilizacyjnego. Wytwarza koszty w postaci rezygnacji z pewnej części suwerenności narodowej. Głównym problemem który musi rozwiązać polityka integracji jest zapewnienie jak najkorzystniejszej...

Organizacje regionalne na arenie międzynarodowej

Organizacje regionalne o charakterze ogólnym: Organizacja Państw Amerykańskich – geneza związana z dążeniem państw płd. I śr. Am. Do niezależności. 1889 – Waszyngton – konferencja amerykańska (inicjator – USA). Od tej pory co 5 lat odbywały się podobne konferencje. 1947 – Bogota – podpisano Kartę...

Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych

Idea Regionalnych Izb Obrachunkowych zrodziła się z chwilą reaktywowania w 1989 r. samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej. Regionalne Izby Obrachunkowe - dalej zwane RIO - miały się zająć nadzorem nad jednostkami samorządu terytorialnego.

Z utworzeniem samorządu terytorialnego wiązano...

Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - Charakterystyka aktów prawnych dotyczących RIO

Przywrócenie samorządu terytorialnego wymagało ogromnego wysiłku legislacyjnego, szeregu ekspertyz naukowych, zmian szeregu ustaw (w tym także Konstytucji), uchwalenia nowych ustaw i dokonania wielu innych czynności.

Zmiany legislacyjne rozpoczęto od uchwalenia w dniu 8 marca 1990 roku ustaw: o zmianie...

Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - Poglądy w literaturze na działalność RIO

W krajach zachodnich obowiązują różne koncepcje i formy organizacyjne nadzoru nad gospodarką finansową samorządów. Ponieważ polski system nadzoru przede wszystkim oparty jest na wzorze francuskim, chciałabym przybliżyć właśnie ten system.

Izba Obrachunkowa jest we Francji naczelną instytucją w...

Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - RIO: instytucja, jako zorganizowany zespół ludzi

W tym paragrafie chciałabym przybliżyć izbę z bardziej ludzkiego punktu widzenia, tzn. przedstawić instytucję tą, jako ludzi ją kreujących, od których zależy prawdziwy obraz i organizacja każdej (a jest ich w Polsce przecież 17)  Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Tworząc w 1992 roku izby obrachunkowe...

Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych

Ustawa o samorządzie terytorialnym w art. 86 wymienia organy sprawujące nadzór nad samorządem, a są to: Prezes Rady Ministrów (m.in. jest to organ nadzoru nad działalnością sejmiku samorządowego i jego organami) i wojewoda - sprawujący nadzór ogólny, oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w zakresie spraw...

Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych - Kompetencje w zakresie kontroli gospodarki komunalnej

Jedną z kompetencji, które przyznano izbom jest właśnie możliwość kontrolowania działalności komunalnej. Wspominam o tej funkcji RIO po to, by uwypuklić i wyodrębnić inne funkcje nadzorcze izb, m.in. funkcję nadzorczą.

Kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządowych sprawują izby...