Powatanowie (federacja plemion indiańskich)

Powatanowie (federacja plemion indiańskich)

Czytaj Dalej

Podział kompetencji pomiędzy federację a stany oraz zasady funkcjonowania federalizmu w USA

System federalny:

-Federalny system rządów: układ, w którym władza państwowa jest podzielona miedzy rząd centralny a stany

-podział kompetencji między unią a stanami

- władze federalne dysponują uprawnieniami, które są im przyznane przez konstytucję oraz, tymi, które są niezbędne do realizacji...

Federalizm – gminy, kantony, federacja – stosunki między nimi (Szwajcaria)

Gminy 

• ok. 3000 silnie zróżnicowanych ustrojowo, obszarowo, ilościowo i ekonomicznie:

gminy ogólne (polityczne) – dominują,

gminy specjalne – kościelna, szkolna, ubogich,

gmina obywatelska – korporacja osób posiadających obywatelstwo

•autonomia gmin jest zagwarantowana zgodnie z prawem...

Charakterystyka konstytucji Federacji Rosyjskiej

- konstytucja uchwalona większością 54% obywateli przy frekwencji 58%; 

- biorąc pod uwagę właściwy brak doświadczenia społeczeństwa rosyjskiego w stosunku do demokratycznych rozwiązań, konstytucja jest aktem zachęcającym do podjęcia aktywności publicznej dla obywateli;

- składa się z 9...

Federacja Rosyjska – części składowe

Federacja Rosyjska składa się z następujących członów: republik, krajów, obwodów, miast o znaczeniu federalnym, obwodów autonomicznych i okręgów autonomicznych 

- podział uprawnień przysługujących poszczególnym podmiotom ma charakter przedmiotowy i jest związany z pozycją danej jednostki w strukturze...

Rada Federacji Rosyjskiej

- przedstawicielstwo podmiotów Federacji (z każdego pochodzi 2 deputowanych, po jednym z ramienia przedstawicielskiego i wykonawczego organu); 

- kadencja RF jest równa kadencji Dumy;

- kompetencje RF:

• zatwierdzanie zmian granic między podmiotami Federacji,

• zatwierdzania dekretu prezydenta o wprowadzeniu...

Koncepcja prawna UE jako federacji

Co rozumiemy pod podjęciem federacji? Jest to państwo związkowe, złożone z części składowych, które traktowane jest jak jeden podmiot prawa międzynarodowej i które jako całość dokonuje związanych z tym działań o charakterze prawno międzynarodowym.

W kontekście Unii Europejskiej należy...

Plemię i plemienność

Wzrost liczebny jakiegoś plemienia powoduje jego rozczłonkowanie i wyodrębnienie się pewnych gałęzi rodowych, czy klanów.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - AJMAROWIE

Plemiona Indian Ameryki Południowej, należące do keczuańskiej rodziny językowej, zamieszkujące od początku naszej ery tereny Boliwii i Peru.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - ARAWACY

Indianie Ameryki Południowej, tworzący oddzielną rodzinę językową, obejmującą ponad sto plemion klasyfikowanych w 3 grupach (arauańskiej, wanhamańskiej, maipurańskiej).

Plemiona Indian Ameryki Południowej - CZIBCZOWIE

Do tej samej fyli językowej należą plemiona paezkiej rodziny językowej, zamieszkujące obszary Kolumbii i Ekwadoru, z których najliczniejszym są Paezowie (około 40 tys.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - GE

Mianem tym określa się kilkadziesiąt plemion indiańskich Ameryki Południowej, sklasyfikowanych w subfyli obejmującej 11 rodzin językowych (timbira, cayapo, acua, acroa, botocudo, caingang, camacan, machacali, puri, chiquito, caraja).

Plemiona Indian Ameryki Południowej - GUAJIROWIE

Grupa plemion Indian Ameryki Południowej, z arawakańskiej rodziny językowej.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - GUAYCURU

Grupa plemion Indian Ameryki Południowej (m.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - INKOWIE

Panujący wówczas Inka Paczakuti (uchodził za 9 kolejnego władcę) podbił wiele sąsiednich plemion poszerzając tym samym terytorium swojego państwa ze stolicą w Cuzco (Peru), które w okresie największego rozkwitu obejmowało obszary dzisiejszych: Ekwadoru, Peru, Boliwii, północne Chile i północno-zachodniej Argentyny.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - JIVARO

Plemiona Indian Ameryki Południowej, klasyfikowane w jivaroańskiej rodzinie języków andyjskich, zamieszkujące (około 30 tys.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - KARAIBOWIE

Około 70 plemion Indian, karaibskiej rodziny językowej, zamieszkujących pierwotnie Amerykę Południową i wyspy Morza Karaibskiego.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - KECZUA

Plemiona Indian Ameryki Południowej, keczumarańskiej rodziny językowej, zamieszkujące obszary Peru oraz częściowo Ekwadoru i Boliwii.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - MAJOWIE

Plemiona Indian środkowoamerykańskich z grupy kicze, majańskiej rodziny językowej.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - MAPUCZE

Araukanie Kilkanaście plemion (m.

Plemiona Indian Ameryki Południowej - PANO

Kilkanaście plemion Indian Ameryki Południowej, tworzących odrębną rodzinę językową, podzieloną na 3 grupy (centralną, południowo-zachodnią i południowo-wschodnią). ) najliczniejszym plemieniem są Shipibo osiedleni w Peru nad Ucayali.