Powaga rzeczy osądzonej

Czytaj Dalej

OBLICZE SZLACHTY XVI WIEKU - „O POPRAWIE RZECZY POSPOLITEJ” FRYCZ-MODRZEWSKI

•  KSIĘGA I [o obyczajach]

Jest to traktat o uczciwości i rozumie, który ma wspomagać działanie każdego człowieka. Mówi też o sprawiedliwości; wszyscy są równi. Za najwyższą cnotę uznaje on rozum (humanista). Zlikwidowanie żebractwa przez przytułki. Żąda opieki nad starcami i kalekami. Postuluje o...

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Na pierwszy wysunął pisarz rzeczywistość zmitologizowaną, zdeformowaną, zniekształconą. Witkacy w dramacie Szewcy przedstawia rzeczywistość całkowicie zmitologizowaną.

"Ferdydurke" Gombrowicza jako rzecz o formie.

Gombrowicz w swojej twórczości, wiele razy zajmował się tematem formy, rozumianej jako wszelkie sposoby wyrażania siebie, gesty czyny, mówienie, decyzje, postawa, styl i sposób bycia; czyli jest to ogólna postawa wobec życia i kształt, jaki przyjmuje człowiek wobec reszty świata...

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez rzecz

szkoda wyrządzona przez rzecz, która została wylana, wypadła, została wyrzucona.

Od realizmu do mityzacji, czyli rzecz o literaturze okresu XX-lecia międzywojennego

Na pierwszy wysunął pisarz rzeczywistość zmitologizowaną, zdeformowaną, zniekształconą. Witkacy w dramacie Szewcy przedstawia rzeczywistość całkowicie zmitologizowaną.

Julian Tuwim - Rzecz czarnoleska

Rzecz Czarnoleska – przypływa, otacza, Nawiedzonego niepokoi dziwem. (Rzecz czarnoleska, 1929)

Bohaterowie Mickiewicza i Żeromskiego, którzy odrzucają własne szczęście na rzecz narodu

Adam Mickiewicz żył i tworzył w epoce romantycznej, zaś Stefan Żeromski reprezentuje literaturę młodopolską. Twórcy ci żyli w różnych epokach, lecz ideały tych epok miały wiele cech wspólnych. Nie bez powodu przecież Młodą Polskę określa się też mianem Neoromantyzmu. Bohaterowie romantyczni byli...

Argumenty na rzecz stosowania narzędzi polityki handlowej

1.ograniczać import,

Argumenty te są zbieżne ze stosowaniem protekcjonizmu

Argumenty ogólne

Ochrona procesu industrializacji-zasady wolnego handlu dotyczą tylko krajów na podobnym poziomie rozwoju, kraje na wcześniejszym poziomie rozwoju muszą mieć ochronę

Cło optymalne - pojawiło się...

PAKIET FRANCHISINGOWY - USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ FRANCHISODAWCÓW NA RZECZ FRANCHISOBIORCÓW

Z punktu widzenia franchisodawcy niezwykle istotne jest aby jego system franchisingowy był zorganizowany w sposób, który spowoduje, że franchisobiorcy będą czuli potrzebę ciągłego korzystania z jego usług, a w rezultacie będą regularnie uiszczać opłaty franchisingowe na jego rzecz.

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ FRANCHISODAWCÓW NA RZECZ FRANCHISOBIORCÓW - Usługi wstępne (przed uruchomieniem przez franchisobiorcę jego punktu franchisingowego)

1) Intensywny program szkoleniowy dotyczący takich aspektów jak:

- produkty i usługi oferowane przez system;

- informacje na temat konkurencji;

- techniki marketingowe;

- metody rekrutacji i szkolenia pracowników;

- księgowość i sprawozdawczość;

- zarządzanie zapasami;

- oprogramowanie i sprzęt...

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ FRANCHISODAWCÓW NA RZECZ FRANCHISOBIORCÓW - Usługi bieżące (po uruchomieniu przez franchisobiorcę jego punktu franchisingowego)

1) Regularne wizyty i doradztwo ze strony przedstawicieli franchisodawcy.

2) Szkolenia dla nowych pracowników franchisobiorcy.

3) Prace badawcze nad nowymi produktami. Opracowywanie nowych strategii marketingowych.

Wiele systemów franchisingowych zwiększyło swój udział w rynku i zyski dzięki zastosowaniu...

Czym są idee, skąd się wzięło i na czym polega podobieństwo rzeczy do nich - Interpretacja metafizyczna

Odpowiedź: Upraszczając, można powiedzieć, że wszelkie przejawy braku podobieństwa rzeczy do idei należy wyjaśniać kauzalnie, nie są one bowiem realizacją żadnego celu .

Czym są idee, skąd się wzięło i na czym polega podobieństwo rzeczy do nich - Interpretacja niemetafizczna

Idea zatem to coś, dzięki czemu jakąś rzecz rozumiemy; rozumieć coś, to znaczy znać jego ideę.

Spór o to, czym są rzeczy same w sobie

Przy drugiej interpretacji metafizyka byłaby bezprzedmiotowa, bo rzeczy same w sobie i byt sam w sobie nie istnieją i są fikcjami umysłu.

Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji

Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego żądanie wyłączenia nie przysługuje, o prawo do rzeczy; majątkowe można się ubiegać jedynie w trybie postępowania cywilnego.

Odebranie rzeczy ruchomej

Rzecz może być odebrana nawet osobie trzeciej, a także na czas określony. Rzecz oddaje się wierzycielowi lub wyznaczonej przez niego osobie, ewentualnie oddaje się na skład.

Jakie działania podejmują współczesne społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska

"Ustawę o ochronie środowiska i zasobów naturalnych", zobowiązującą zarówno wszelkie władze, jaki i całe społeczeństwo do wzmożenia troski o jakość życia ludności oraz do podejmowania działań na rzecz zahamowania zaawansowanych procesów degradacji środowiska naszego kraju.

Słówka i zwroty - Biuro rzeczy znalezionych

Słownik:

a gents/ ladies umbrella

a ruck sack (backpak)- plecak

a samsonite type lock

briefcase- neseser

bumbag- piterek

convas- płótno

digital lock- zamek cyfrowy

soft/ tought

travel bag = traveller’s bag- torba podróżna

velcro fastening-...

Rzeczy podzielne i niepodzielne, znaczenie tego podziału

Według Rzymian rzecz podzielna to taka rzecz, którą można podzielić bez utraty swojej wartości i istoty.

Kontrakt najmu rzeczy - pojęcie, obowiązki stron

Najemca miał płacić czynsz i konserwować rzecz, miał prawo do pożytków, w razie utraty rzeczy najętej mógł żądać od właściciela użycia praw ochrony własności i przywrócenia najmu.