Potwór z bagien

Czytaj Dalej

Wiek bagien węglowych

Ten rodzaj zwierząt, tóry nazywamy płazami, dzisiejsze  żaby i traszki, rozpoczyna swój  żywot w wodzie i oddycha krzelami; po czym płuca, rozwijające się w ten sam sposób jak pęcherz pławny u wielu ryb, mianowicie w postaci workowatego wyrostka w gardzieli, pełnią funkcje; oddychania, zwierzę ...

Bagna i torfowiska

Bagna powstają przez zarastanie jezior, płytkich zatok morskich, staro-rzeczy oraz na terenach zbudowanych z trudno przepuszczalnych skał i na obszarach o wysokim poziomie wód zaskómych, gdzie powierzchniowy od­pływ wód jest utrudniony.

Afrykańskie bagna papirusowe

Afrykańskie bagna papirusowe, takie jak bagna Sudd w płd. Sudanie, są jednym z najbardziej pro­duktywnych ekosystemów na świecie. Dwa gatunki antylop, zamieszkujących afrykańskie bagna, to sitatunga i lechwe.

Jak osuszono Pomptyjskie Bagna?

Te podmokłe tereny powstały prawdopodobnie około 300 lat przed naszą erą w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało wyniesienie obszarów położonych nad brzegiem morza, jednocześnie odcinając odpływ wody z tych terenów.

Bagno zwyczajne

Liście w zimie odgięte w dół, skrę-toległe i krótkoogonkowe, skórzaste, rów-nowąskie do podługowato-eliptycznych, do 5 cm długości i 12 mm szerokości, pod spodem rdzawoczerwono kutnerowate, z wierzchu ciemnozielone, zwykle z wyraźnie widocznym nerwem środkowym, całobrzegie o podwiniętym brzegu.

„BAGNO"

Fr. Le Marais, pop. nazwa umiarkowanego, mieszczańskiego, chwiejnego centrum (por. Góra) w Konwencie Narodowym w czasach Rewolucji Fr. 1789.

BAGNO, WALKA NA BAGNIE 1675.

Indianie, walcząc w biegu, zaczęli uciekać przez zamarznięte bagno.

Bagno, moczary

Grecji symboliczne znaczenie bagna bliskie było znaczenia labiryntu. W psychoanalitycznej interpretacji marzeń sennych spotykamy niekiedy bagno jako symbol psychiki nieświadomej.

Potwór, monstrum

W legendach i baśniach często spotyka się go jako strażnika skarbu lub porywacza dziewicy, z którym trzeba walczyć i którego trzeba pokonać, co z psychoanalitycznego punktu widzenia interpretować można jako symbol trudności i prób na drodze rozwoju osobowości.

FRANKENSTEIN potwór (postać literacka)

Stos ofiarny na biegunie Monstrum z powieści Mary Wollstonecraft Shelley Frankenstein, czyliNowoczesny Prometeusz, któremu przydano z czasem w masowej kulturze imię jegotwórcy.

Bagna biebrzańskie

Są to głównie ptaki wodno-błotne, w tym zagrożone wyginię­ciem, jak dubelt, batalion, kulik wielki, oraz drapieżne, min ga-dozer i orzełek włochaty Wiosną i jesienią nad rozlewiskami po­jawiają się olbrzymie stada gęsi, kaczek, żurawi i batalionów, przelatujących z południa na północ i z powrotem Bagna bie­brzańskie, słynące ...

Czerwone Bagno

Od leśniczówki Grzędy, przez zbiorowiska mszysto-turzy-cowe, mechowiska z zakrzewieniami, me-chowiska otwarte, lasy na siedliskach mineralnych, prowadzą szlaki turystyczne.

Ptaki - GOSPODARZE BAGIEN I WÓD PRZYBRZEŻNYCH

Lęgi odbywają raz do roku i są z reguły zagniaz-downikami.