Potrzebie

Czytaj Dalej

POTRZEBY EMOCJONALNE DZIECKA

      POTRZEBA AKCEPTACJI   Istota tej potrzeby polega na tym , aby dziecko czuło się potrzebne i chciane takie , jakie jest , a nie takie , jakie inni chcieliby , żeby było.

Dynamiczne elementy osobowości – potrzeby, presje, wartości w teorii Murraya

Każdej potrzebie towarzyszy stan emocjonalny, w efekcie te emocje stają się sterem potrzeb. Potrzeby wtórne czyli psychogeniczne – przypuszcza się, że wywodzą się z potrzeb pierwotnych, charakteryzuje je brak specyficznych powiązań z określonymi procesami organicznymi lub zadowoleniem fizycznym, np.

Potrzeby życiowe człowieka u schyłku życia i sposoby ich zasakajania

Jeśli potrzeby emocjonalne nie są zaspokajane, to starsza osoba, niezależnie od stopnia zaspokojenia innych potrzeb, czuje się nieszczęśliwa, niepotrzebna i popada w stan „oczekiwania na śmierć” zwykle związany z postawą wrogości zarówno do otoczenia, jak i do siebie.

Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie

Potrzeby człowieka oczywiście zmienne w czasie, w miarę rozwoju osobowości mniejszą wagę przywiązuje się do potrzeb niższego rzędu, znaczenia nabierają natomiast potrzeby uznania, samorealizacji, jako potrzeby wyższego rzędu.

Potrzeby

potrzeba ochrony przed nagłym hałasem lub ukojeniem strachu przed osobami obcymi), ale są też obecne u dorosłych, zwłaszcza w czasie wojny, choroby czy katastrofy, Potrzeby przynależności i miłości opisać można jako pragnienie uczuciowych związków z innymi ludźmi, należenia do społeczności, akceptacji ze strony innych, przyjaźni i zrozumienia, Potrzeby uznania są potrzebami samoakceptacji i doznawania szacunku ze strony ...

Potrzeby ludzkie i ich rodzaje

Zakres potrzeb tego rodzaju jest wlasciwie nieograniczony, gdyz czlowiek dazy stale do ich urozmaicania i rozszerzenia, zaspokojenie jednej potrzeby rodzi zas czesto inną, nowa potrzebe. Czesto czlowiek musi rezygnowac z potrzeb terazniejszych, by zaspokoic potrzeby przyszle.

Potrzeby ludzkie w świetle Abrahama Maslowa

Odpowiednio z :  Potrzeb fizjologicznych  Potrzeb bezpieczeństwa  Potrzeb afiliacji  Potrzeb szacunku  Potrzeb samorealizacji Według Abrahama potrzeby te tworzą hierarchie, która decyduje o kolejności ich zaspokajania.

Jak w poszczególnych fazach rozwojowych działaniami edukacyjnymi można rewitalizować potrzeby poznawcze i kompetencje społeczne.

W poszczególnych fazach rozwojowych zmieniają się osoby znaczące, oraz ich wpływ na rewitalizację potrzeb poznawczych i kompetencji społecznych.

Jak w poszczególnych fazach rozwojowych działaniami edukacyjnymi można rewitalizować potrzeby poznawcze i kompetencje społeczne.

W poszczególnych fazach rozwojowych zmieniają się osoby znaczące, oraz ich wpływ na rewitalizację potrzeb poznawczych i kompetencji społecznych.

Potrzeby i ich klasyfikacja

oddychanie, jedzenie) środowisko przyrodnicze ( potrzeba ochrony organizmu ludzkiego przed chłodem, konieczność zmiany miejsca w przestrzeni ) środowisko społeczne (naśladownictwo innych ludzi i społeczności, ochrona mienia, stosunki towarzyskie ) duchowe właściwości człowieka ( uczestnictwo w kulturze, wykształcenie) życie gospodarcze ( potrzeby wynikające z produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji )   Jak ...

Potrzeby ludzi i ich zaspokajanie

) potrzeby bezpieczeństwa (pragnienie życia, stałej pracy) potrzeby przynależności (pragnienie obcowania z innymi ludźmi) potrzeby uznania (pragnienie akceptacji, niezależności) potrzeby samorealizacji (pragnienie wykorzystania własnego potencjału umysłowego)   Wyznacznikiem skali potrzeb jest poziom cywilizacji społeczeństwa.

Interpretacja mechanizmów rozwoju osobowości wg E.Fromma (potrzeby a społeczność i kultura)

Potrzeba zakorzenienia (integracji) – człowiek ma potrzebę bycia integralną częścią świata, ma potrzebę przynależenia do jakiejś grupy.

Dynamika osobowości – energia, napięcie, potrzeba, wartościowość, siła (LEWIN)

Potrzeba jest pojęciem motywacyjnym (tak jak motyw, pragnienie, popęd czy impuls) Rodzaje potrzeb: stan fizjologiczny (głód, seks) pragnienie czegoś (posady, partnera seksualnego) zamiar zrobienia czegoś (pójścia na umówione spotkanie) Lewin rozróżnia potrzeby i quasi-potrzeby.

POTRZEBY

Potrzeby ułożone są hierarchicznie, potrzeba wyższego rzędu pojawia się po zaspokojeniu potrzeby niższego rzędu, potrzeby niższego rzędu maja silniejsze działanie motywacyjne niż potrzeby wyższego rzędu.

Potrzeby ludzkie

Oprócz czasu pracy, kolejnym ważnym elementem na najniższym poziomie w piramidzie potrzeb Maslowa jest wynagrodzenie, którego zadaniem jest zaspokojenie elementarnych potrzeb człowieka, jakimi są potrzeba jedzenia oraz mieszkania.

Potrzeby, pragnienia i popyt

Potrzeby te są zaspokajane w różny sposób w zależności od społeczeństwa. Chociaż potrzeb ludzkich jest niewiele, pragnienia człowieka są różnorodne. Ludzie ci nie tworzą potrzeb: to potrzeby warunkują ich działania.

Potrzeby informacyjne

), postulowane cechy, relacje, w tym: miejsce potrzeby w ogólnej strukturze potrzeb danego systemu, źródło zaspokojenia potrzeb, treść, czyli dane mające zaspokoić dana potrzebę.

POTRZEBY KLIENTA

Marketing stara się rozwiązać problem „zaspokajania potrzeb w sposób przynoszący zysk", rednak zrozumienie potrzeb i wymagań klienta nie zawsze jest prostym zadaniem.

Przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika i jego pracowników

Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Co to są popędy społeczne (potrzeby społeczne)?

Potrzeba szacunku dla samego siebie i własnej tożsamości to konieczność uznania w oczach własnych - i w oczach innych - swojej wyjątkowości, poglądów i postaw.