Potrzeba seksualna

Czytaj Dalej

POTRZEBY EMOCJONALNE DZIECKA

      POTRZEBA AKCEPTACJI   Istota tej potrzeby polega na tym , aby dziecko czuło się potrzebne i chciane takie , jakie jest , a nie takie , jakie inni chcieliby , żeby było.

Potrzeby a Potrzeba

Potrzeby - motywacja działa przez zmianę poziomu zaspokajania potrzeb, podstawową rzeczą jest poznanie potrzeb człowieka.

Potrzeby klientów

O ukształtowaniu potrzeb ludzkich decydują: fizyczne potrzeby ciała, duchowe właściwości człowieka, okoliczności współżycia społecznego7.

Potrzeba informacji rynkowych

Informacja nie wys-tępuje po cenie zerowej, w związku z tym istnieje potrzeba oszczędnego gospo-darowaniajej zasobami. Oznacza to, iż procesy informacyjne wiążą się ze skutecznością zarządzania, a potrzeby decyzyjne narzucają koniecznośćgromadzenia informacji.

Potrzeba gromadzenia i wykorzystywania informacji

Jak pisze Philip Kotler trzy nowe zjawiska sprawiają, że zapotrzebowanie na informację jest obecnie większe niż kiedykolwiek: od marketingu lokalnego przez narodowy do globalnego - ekspansja geograficzna firm sprawia, że do zarządzania potrzeba coraz więcej informacji, od potrzeb kupującego do jego pragnień - wraz ze wzrostem swoich dochodów kupujący stają się coraz bardziej wybredni przy wyborze dóbr, co sprawia, że bez ...

Potrzeby finansowe sektora publicznego ( PPSP )

    Potrzeby finansowe sektora publicznego ( PPSP ) lub inaczej - deficyt sektora publicznego - jest to suma deficytu budżetu centralnego i budżetów terenowych oraz deficytu w gałęziach znacjonalizowanych.

Potrzeby i ich klasyfikacja

oddychanie, jedzenie) środowisko przyrodnicze ( potrzeba ochrony organizmu ludzkiego przed chłodem, konieczność zmiany miejsca w przestrzeni ) środowisko społeczne (naśladownictwo innych ludzi i społeczności, ochrona mienia, stosunki towarzyskie ) duchowe właściwości człowieka ( uczestnictwo w kulturze, wykształcenie) życie gospodarcze ( potrzeby wynikające z produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji )   Jak ...

Potrzeby ludzi i ich zaspokajanie

) potrzeby bezpieczeństwa (pragnienie życia, stałej pracy) potrzeby przynależności (pragnienie obcowania z innymi ludźmi) potrzeby uznania (pragnienie akceptacji, niezależności) potrzeby samorealizacji (pragnienie wykorzystania własnego potencjału umysłowego)   Wyznacznikiem skali potrzeb jest poziom cywilizacji społeczeństwa.

„Etyka Nikomachejska”- Arystoteles - KSIĘGA VIII „Potrzeba przyjaźni”

Szczęśliwi potrzebują przyjaciół przyjemnych, nie pożytecznych.

Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie

Potrzeby człowieka oczywiście zmienne w czasie, w miarę rozwoju osobowości mniejszą wagę przywiązuje się do potrzeb niższego rzędu, znaczenia nabierają natomiast potrzeby uznania, samorealizacji, jako potrzeby wyższego rzędu.

Jednostkowe potrzeby ludzkie.

Ludzie, u których ta potrzeba jest silnie wykształcona preferują na ogół pracę wymagającą szerokich społecznych interakcji i z możliwością nawiązywania przyjaźni. Potrzeba władzy – jest pragnieniem wywierania wpływu na grupę i kontrolowanie zachowań innych.

POTRZEBY CZŁOWIEKA A MOTYWACJA DO PRACY

Wiąże się to z ryzykiem rozprzestrzeniania się klimatu towarzyskiego, w którym zadowolenie z poziomu zaspokajania potrzeb afiliacji idzie w parze z niską efektywnością działań i niedostatecznym zaspokajaniem potrzeb otoczenia.

Potrzeby pracowników

I znowu, celem jest raczej uczynienie pakietu bardziej atrakcyjnym i nadanie mu większej siły zatrzymania, aniżeli zaspokojenie potrzeb pracownika.

WYMIEŃ I OMÓW CZYNNIKI WYWIERAJĄCE WPŁYW NA POTRZEBY PRZEWOZOWE

Charakter potrzeby pierwotnej wywołującej daną potrzebę przewozową- wynika z potrzeb związanych z zaspokojeniem wymogów życia gospodarczego lub społecznego.

Wiek szkolny - Potrzeba kompetencji i poczucie kompetencji

  Po okresie fantazjowania i zabawy, u dziecka w wieku szkolnym pojawia się potrzeba bycia kompetentnym. Wrażliwość na dziecięce potrzeby, docenianie wysiłku, zaangażowania, chwalenie za najmniejsze chociaż osiągnięcia tworzy szansę na rozwinięcie się poczucia kompetencji.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Cele wywiadu a potrzeby członków rodzin

Z moich doświadczeń wynika, że rodzina poszukuje kontaktu z psychologiem kierowananastępującymi potrzebami: - Walki z chorobą. Często bywa tak, że potrzeby poszczególnych członków rodziny są odmienne i w związku ztym czegoś innego oczekują od kontaktów z psychologiem.

Interpretacja mechanizmów rozwoju osobowości wg E.Fromma (potrzeby a społeczność i kultura)

Potrzeba zakorzenienia (integracji) – człowiek ma potrzebę bycia integralną częścią świata, ma potrzebę przynależenia do jakiejś grupy.

Dynamiczne elementy osobowości – potrzeby, presje, wartości w teorii Murraya

Każdej potrzebie towarzyszy stan emocjonalny, w efekcie te emocje stają się sterem potrzeb. potrzeba pokarmu, wody, wydalania moczu, seksualna.