Potok spod Kopy

Czytaj Dalej

Zabawy logopedyczne:WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI - TYP SPOD SOPOTU

W połowie lata, w pewną sobotę,

typ spod Sopotu kupił kapotę,

lecz miał z kapotą niemały kłopot,

bo mu kapota wpadała w łopot.

 

Klap! klap! kapota klapie na typie,

typ spod kapoty na klapy łypie,

klapie klapami typa kapota,

z łopotem typem kapota miota.

 

Wtem tupnął na mnie typ spod...

Wyłączenia spod przepisów kodeksu prawa adm.

Kpa nie stosuje się /nie obowiązuje/ wobec:

postępowań w sprawach karno-skarbowych,

spraw uregulowanych w ustawie z 29.08.97-Ordynacja podatkowa z pewnymi wyjątkami,

spraw należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych /chyba, że przepisy...

Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji

Złożenie takiego żądan9ia przysługuje osobie trzeciej w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o czynnościach egzekucyjnych. Organ na ustosunkowanie się do niego ma także 14 dni, czynności egzekucyjne powinny zostać zawieszone do czasu postanowienia.

Przy odmowie wyłączenia prawa do rzeczy lub prawa...

Zakres przedmiotowy k.p.a., sprawy wyłączone spod obowiązywania k.p.a.

Dla określenia przedmiotowego zakresu obowiązywania kodeksu zasadnicze znaczenie ma treść art. 1 pkt1 , zgodnie z którym kodeks normuje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów indywidualnych sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych...

Żądanie wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji, jako środek ochrony prawa osoby trzeciej

Uprawnionym jest każdy, kto nie jest zobowiązanym i rości sobie prawo do rzeczy lub prawa majątkowego, do którego skierowano czynności egzekucyjne. W celu skorzystania z tego uprawnienia osoba trzecia winna wystąpić do organu egzekucyjnego ze stosownym żądaniem w terminie 14 dni od daty uzyskania...

CZARNY POTOK

CZARNY POTOK, powieść L.

KAJKA, Kayka, MICHAŁ, pseud. Prawdziński, Obserwator spod Ełku

KAJKA, Kayka, MICHAŁ, pseud. Prawdziński, Obserwator spod Ełku, ur. 27 IX 1858 w Skomacku pod Ełkiem, zm. 22 IX 1940 w Orzyszu, mazurski poeta lud., publicysta, działacz społ. i oświatowy. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej, z zawodu był cieślą; ukończył kilka klas szkoły lud., wiedzę...

Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

Typowymi gatunkami ryb dla strefy strumieni górskich są więc pstrągi źródlane i pstrągi potokowe (w Polsce jedyny rodzimy gatunek), bardzo cenione jako ryby jadalne. Szczególnie pożądane schronienie dla licznych gatunków zwierząt potokowych stanowi miejsce pod spodem kamieni.

PROBOSZ JERZY, pseud. Chłop spod Gańczorki, Góral

PROBOSZ JERZY, pseud. Chłop spod Gańczorki, Góral, ur. 2 IV 1901 w Istebnej (Śląsk Ciesz.), zm. 29 V 1942 w obozie koncentracyjnym w Dachau, śl. pisarz ludowy. Pochodził z rodziny chłopskiej. Ukończył kilka klas szkoły lud., wiedzę ogólną pogłębiał drogą samokształcenia. Działacz Związku...

KOPA

; sterta siana, słomy; snopy zboża poukładane we właściwy danemu regionowi sposób; kopulasty wierzchołek górski; hist. Kopa kopę rodzi przysł. Kopę lat!

ŚLIWA ALOJZY, pseud. Kuba spod Gietrzwałdu

ŚLIWA ALOJZY, pseud. Kuba spod Gietrzwałdu, ur. 16 II 1885 we wsi Skajboty (Olsztyńskie), zm. 24 XI 1969 w Olsztynie, warmiński pisarz. Przed I wojną świat, działacz Komitetu Nar. Polaków na Obczyźnie, z siedzibą w Berlinie; 1919 uczestnik akcji plebiscytowej. Po II wojnie świat, działacz Stow...

WIECZORY POD LIPĄ, czyli Historia narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza spod Racławic

WIECZORY POD LIPĄ, czyli Historia narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza spod Racławic, L. Siemieńskiego popularny zarys historii Polski od czasów prehist. po upadek powstania listopadowego, powst. 1843—45, wyd. w Poznaniu 1845, dedykowany S. i F. Mielżyńskim. Przeznaczony dla „ludzi najmniej...

ZABOROWSKA KATARZYNA, pseud. Kaśka spod Łysicy

ZABOROWSKA KATARZYNA, pseud. Kaśka spod Łysicy, ur. 16 XI 1879 w Wilkowie (Kielecczyzna), zm. 6 V 1967 tamże, poetka, przedstawicielka ustnej twórczości ludowej. Pochodziła z rodziny małorolnych chłopów, pracowała na roli. Nie umiała czytać i pisać. Jej utwory kontynuują tradycje lud. pieśni, zwł...

Eksploatacja spod wody

Wydobywanie kopalin ze złóż zalegających w granicach → wód powierzchniowych lub akwenów już istniejących bądź powstających w wyniku tej eksploatacji.

Zbieracz gromadzący w kopy

Maszyna dogromadzenia w kopy zgrabianego w wały sianalub słomy, składająca się z cylindrycznegopalcowego zespołu podbierającego, przenośnikałańcuchowego i zasobnika gromadzącego,który po napełnieniu otwiera się z tyłu, pochylai zsuwa zebraną kopę na ziemię.

"Czarny potok”

Czarny potok można przeczytać i odebrać tak, jak na to zasługuje, pod warunkiem nastawienia się na współuczestnictwo, pod warunkiem znalezienia się w pozycji podobnej do powieściowego narratora.

ESTIENNE Andre, dobosz spod Arcole, legendarna postać armii franc.

To on, bijąc w bęben, poderwał 15 XI 1796 żoł. do ataku na pozycje austr. i walnie przyczynił się do zwycięstwa. Za swe zasługi otrzymał honorowe pałeczki (dziś przechowywane w paryskim Muzeum Legii Honorowej), a w 1803 Legię Honorową. Służył następnie jako dobosz w gwardii konsularnej i...