Potok ku Dziurze

Czytaj Dalej

"Potop" jako powieść ku pokrzepieniu serc

Sienkiewicz w utworze opisuje realia życia narodu w obliczu najazdu Szwedów. Kluczową postacią powieści jest oczywiście Kmicic - bohater nie do końca negatywny. Zmienia się z bezmyślnego lekkoducha w bohatera - patriotę dzielnie walczącego za ojczyznę. Sienkiewicz chciał w ten sposób uświadomić...

Poezja wobec religii - Niebo zniżone ku ziemi

Sekularyzacja symboliki religijnej dzieje się najczęściej jakby mimochodem, przy okazji,jest skierowana bardziej ku podświadomości niż ku świadomości odbiorcy. Takie intencje – uporczywie ponawiane wniezliczonej ilości podobnie konstruowanych wizji poetyckich zniżały niebo ku ziemi nie-zauważalnie, lecz skutecznie.

Uzasadnij, że "Trylogia" H. Sienkiewicza to utwór, który powstał "ku pokrzepieniu serc” Polaków

Henryk Sienkiewicz jest jednym z głównych twórców literatury pozytywistycznej. Był to okres bardzo trudny dla Polaków. Aby lepiej zrozumieć, co czuł Sienkiewicz jako Polak, należy poddać analizie ważne fakty historyczne. Tak więc pisarz urodził się jeszcze w epoce romantycznej, miał już 18 lat, gdy...

TEORIE DEMOKRACJI - R. Dahl „Ku trzeciej transformacji” [w:] „Demokracja i jej krytycy”

Wariant pesymistyczny – spadek liczby poliarchii, można oprzeć na sentencji Toquevilla jako hipotezie: „ Parcie ku równości trwające długo grozi samounicestwieniem demokracji , gdyż: po pierwsze – nieuchronny jest związek demokracji z równością, po drugie – dalekosiężne parcie u równości wyzwala drzemiące w demokracji pokłady totalitaryzmu.

Człowiek może albo staczać się na poziom cielesności, materialności, ku niebytowi albo wznosić się kolejno na poziomy

Duszy – uwalniając się od cielesności.

Umysłu – uwalniając się od psychiczności, emocjonalności.

Absolutu – uwalniając się od pojęciowości, dyskursywności

Poznanie zakłada przemianę bytową, posiada charakter mistyczno-ekstatyczny. Nie jest ono celem samym w sobie. Celem...

Filozofia wczesnochrześcijańska, patrystyka - Ku ortodoksji chrześcijańskiej

Ojcowie Kościoła, tworząc system wyobrażeń i poglądów na wiarę, kulturę i organizację Kościoła zwanych patrystyką (łac.

Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Apologeci

 Zajmowali  się głównie zwalczaniem gnostycyzmu funkcjonującego wśród chrześcijan. Nie stworzyli zwartego systemu filozoficznego, ale w zależności od sytuacji podejmowali określone problemy. Na przykład, Arystydes badał filozoficznie monoteizm, a Justyn tłumaczył,  że w umyśle każdego człowieka jest...

Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Katecheci

Od  okresu  śmierci Marka Aureliusza zaczyna wygasać zainteresowanie filozofią, rozszerza się natomiast synkretyzm religijny. Chrześcijaństwo ulega dalszym przeobrażeniom. Ze wspólnoty gmin kościelnych ośrodków chrześcijańskich wyrastać zaczyna nowa koncepcja instytucjonalna: organizacja o charakterze...

Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Dogmatycy

Dioklecjan reformując państwo, prowadził określoną politykę wyznaniową: odnawiał dawną religię rzymską nadając nowe znaczenie tradycyjnemu kultowi rzymskiemu.

Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Herezja donatyjska

W 313 r. chrześcijanie afrykańscy zwrócili się do cesarza Konstantyna z prośbą o rozstrzygnięcie sporu, kogo należy uznać za prawowitego biskupa Kartaginy: Cecyliana czy Donata. Zwolennicy Donatusa oskarżali Cecyliana o to, że podczas prześladowania chrześcijan za Dioklecjana wydał prześladowcom...

Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Herezja ariańska

W Kościele egipskim występowała silniejsza tendencja usiłująca pogodzić dogmaty chrześcijańskie z zasadami filozofii greckiej  (Klemens z Aleksandrii, Orygenes z Aleksandrii). Orygenes tworzył system teologiczny na podstawie platońskiej teorii idei. Logos utożsamiał ze Słowem, Rozumem, Synem Bożym...

Podmiotowość w wychowaniu - Wychowanie ku podmiotowości

Relacja zachodząca między ludźmi, którzy obdarzając się nawzajem szacunkiem i zaufaniem, otwierają się na siebie (na wzajemne wpływy), pobudzając nawzajem do aktywności, która jest podstawą budowania statusu podmiotowego; celem wychowania ku podmiotowości jest budowanie podmiotowości, czyli rozwijanie orientacji podmiotowej, poczucia podmiotowości i podmiotowej tożsamości.

Podmiotowość w wychowaniu - Cele wychowania ku podmiotowości

a. orientacja podmiotowa i jej rozwijanie - (orientacja, zdolność do obdarzania człowieka sygnałów z otoczenia i właściwego na nich reagowania);

Orientacja podmiotowa – nastawienie na aktywność sprawczą, które obejmuje:

- generatywność – twórczość, kreatywność, zdolność człowieka do wybaczania...

DZIURA OZONOWA - JAKO ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA

Z powierzchni Słońca wędruje ku Ziemi promieniowanie widzialne i nadfioletowe. Należy przedsięwziąć wszystkie możliwe kroki, aby zapobiec dalszemu tworzeniu się dziur ozonowych.

Zanieczyszczenia powietrza - Dziura ozonowa

Spadek zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok. Największe znaczenie mają w tym procesie związki chlorofluorowęglowe (freony), z których uwolniony chlor (pod wpływem promieniowania ultrafioletowego)...

Dziura ozonowa. Gazy CFE

utworzyła się dziura w warstwie ozonowej nad częścią półkuli południowej. Naukowcy przypuszczają, że problem dziury ozonowej będzie bardzo ostry przez najbliższych 10-20 lat, a następnie sytuacja zacznie się poprawiać.

EWOLUCJA GWIAZD - CZARNA DZIURA

Pole grawitacyjne osobliwości jest tak silne, że przestrzeń wokół niej ulega zakrzywieniu, tworząc obiekt zwany czarną dziurą, z której nic, nawet światło (wedle teorii względności Einsteina światło ma dwoistą naturę: występuje jako fala elektromagnetyczna, lecz także posiada swoją masę) nie może się wydostać.

Droga ku demokracji szlacheckiej - w Polsce w XV i XVI w.

SEJMY WALNE:

1501 - Mielnik Ustanowiono akt mówiący o tym że władza nad państwem leży w rękach szlachty a król może jedynie przewodzić sejmowi

1504 - Piotrków Ustanowiono że król nie może rozdawać domen bez zgody sejmu

1505 - Radom Ustanowiono konstytucję Nihil Novi ( nic nowego ) mówiła o tym...

Na drodze ku zjednoczeniu monarchii - koncepcje i etapy walki z rozdrobnieniem dzielnicowym ziem Polski

W jego rękach poza Małopolską, ziemią sieradzką i Kujawami znalazło się Pomorze Gdańskie. Na pewno na ich drodze ku zjednoczeniu Polski stawały liczne przeszkody i przeciwieństwa.

Rozbicie dzielnicowe - Ku zjednoczeniu Polski

Przemiany gospodarczo-społeczne Polski XII wieku stworzyły warunki, w których zjednoczenie Polski było konieczne. Rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej tworzył więzi ekonomiczne o charakterze wczesnych rynków lokalnych, ale również i więzi handlowe o szerszym zasięgu, wykraczające poza granice...