Potok Zimna Studnia

Czytaj Dalej

Pojęcie i istota zimnej wojny

Zimna wojna: przemówienie Churchilla w Fulton 5. Bezpośrednią przyczyną zimnej wojny była wojna w Korei.

„Długi telegram” – istota i znaczenie dla wybuchu „zimnej wojny”

Autor „długiego telegramu” – George F. Kenzan – radca ambasady amerykańskiej w ZSRR i ekspert ds. radzieckich.

Długi telegram był depeszą(zawierającą 13 stron), w której kenzan wyłożył swoje poglądy na temat radzieckiej polityki zagranicznej. Wysłał ją w lutym 1946 roku do Waszyngtonu. Zalecał w...

Znaczenie utworzenia ChRL dla zimnej wojny

-1.10.1949 Mao Tse-tung proklamował na placu Tiananmen w Pekinie powstanie ChRL

-katastrofe jaką spotkała czolowego sojusznika Stanów w Azji nazwano w Waszyngtonie „utratą Chin”

-od tego momentu diametralnie zmienił się układ sił na Dalekim Wschodzie

-w rzeczywistości zmiana ta była nie na rękę nie...

Skutki i znaczenie wojny koreańskiej dla zimnej wojny

Wojna w Korei wywołała powszechny strach przed kolejną wojną światową, przekształciła zimną wojnę w „gorącą” z możliwością użycia broni atomowej.

Skutki wojny wietnamskiej dla Europy Zachodniej i zimnej wojny

Wojna wietnamska wpłynęła na odprężenie zimno- wojenne lat 70. Zimno wojenny spór, po gorącym okresie wietnamskim przygasł.

Interwencja ZSRR w Afganistanie - znaczenie dla zimnej wojny

Znaczenie interwencji ZSRR dla zimnej wojny: -Wzrost napięcia międzynarodowego i zakończenie okresu odprężenia, -Potępienie przez wiele państw, w tym i USA tej agresji, rozpoczęcie dostaw broni do Pakistanu przez Stany Zjednoczone(w Pakistanie swoje bazy mieli mudżahedini – partyzanci afgańscy).

Znaczenie „Solidarności” i papieża – Polaka dla polityki międzynarodowej doby zimnej wojny

„Solidarność”

ukoronowanie wcześniejszej działalności opozycyjnej: np. KOR – Komitet Obrony Robotników.

wyłom w systemie bloku wschodniego

demonstracje nie studentów ani intelektualistów ale robotników

w latach 80-tych wielu działaczy odchodziło od partii komunistycznej, z kolei...

„II zimna wojna“ doby Regana - przyczyny i przejawy

a) Powody

- Próby osłabienie ZSRR kosztownym i wyczerpującym wyścigiem zbrojeń

- próba przeniesienia rywalizacji międzyustrojowej z płaszczyzny społoczno-ekonomicznej na płaszczyznę wojskowo technologiczną, która reganowi zdawała się być łatwiejsza do wygrania i bardziej wyraźna. Był pewien...

CZARNY POTOK

CZARNY POTOK, powieść L.

Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

Tymczasem perłoródki, żyjące w gęstych ławicach, tylko wtedy mają szanse na przetrwanie, jeśli ich larwy mogą się w większej liczbie rozwijać na pstrągach potokowych, dając początek nowemu pokoleniu małży.

STUDNIA

Studnia Jakubowa studnia w samarytańskim mieście Sychar, gdzie wg Ew. Studnia Mojżesza późnogotycka studnia klasztorna (1396-1402) dłuta Holendra Clausa Slutera oraz jego uczniów i pomocników, w kartuzji Champmol w Dijon w Burgundii (Francja).

ZIMNY

Zimni ogrodnicy śś. Zimny (wy)chów zwierząt gospodarskich - pod gołym niebem. Znam sprawy twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Bodajbyś był zimny albo gorący!

Zimna wojna

Koniec zimnej wojny W roku 1985 przywódcą radzieckim został Michaił Gorbaczow, co miało decydujące konsekwencje dla problemu zimnej wojny.

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Ku podziałowi Europy

 

Jałtańsko-poczdamski, który stworzył przesłanki podziału Europy na dwie strefy wpływów i w konsekwencji na dwa wrogie bloki ukształtował się prak­tycznie już w toku negocjacji międzyalianckich 1943-4 roku. W Stanach Zjed­noczonych dyskutowano nad tym, czy pozostać w Europie, czy się z niej wycofać...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - ONZ

 

Jesienią 1944 roku wypracowano też podstawowe zasady statutu przyszłej uniwersalnej organizacji międzynarodowej - Karty Narodów Zjednoczonych (konferencja w Dumbarton Oaks). Głównym autorem podstawowych postano­wień, które znalazły się w karcie był południowoafrykański premier marsz. Jan Smuts...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Jałta i kapitulacja III Rzeszy

 

Konferencja jałtańska wielkiej trójki (nie zaproszono na nią Francji ani Chin) podjęła w Lutym 1945"r. istotne decyzje w sprawie przyszłego kształtu rządu polskiego i jugosłowiańskiego, uzgodniła odbywanie co 3 miesiące sesji mi­nistrów spraw zagranicznych wielkiej czwórki i podjęła szereg...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Podział Niemiec

 

5 czerwca 1945 r. gen. Dwight Eisenhower (USA), marsz. Bernard Montgomery (W-Brytania), gen. Jean-Marie-Gabriel de Lattre de Tassigny (Francja) t marsz. Gieorgij Żuków (ZSRR) podpisali w Berlinie Deklarację w obliczu Męski Niemiec i objęcia władzy najwyższej przez rządy Zjednoczonego Króles­twa, Stanów...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Poczdam

 

W dniach 17 VII - 2 VIII 1945 r. obradowała w Poczdamie konferencja wielkiej trojki, mająca za zadanie ostateczne ukształtowanie ładu powojennego w Niemczech i Europie. Deklaracja konferencji (bez udziału ZSRR, nie toczące­go wówczas wojny z Japonią) wezwała w dniu 25 VII Japonię do bezwarunkowej...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Hiroszima i Nagasaki. Kapitulacja Japonii

 

W kilka dni po zakończeniu konferencji poczdamskiej (na której Truman ujawnił sojusznikom fakt posiadania bomby atomowej) nad Hirosima i Nagasaki pojawiły się atomowe grzyby. Ludzkość weszła w erę atomową. Prezydent Truman dla uzasadnienia tego barbarzyńskiego aktu podał, że według ocen...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Alianci po Poczdamie

Wkrótce, wraz z rozwojem zimnej wojny, Rada okazała się być sparaliżowaną i pozbawioną możliwości sprawowania efektywnej kontroli.