Potok Średni

Potok Średni

Czytaj Dalej

Średni i krańcowy koszt kapitału

 

Koszt kapitału jako docelowa zwrotność wymagana dla usatysfakcjonowania dostarczycieli kapitału. Inne określenie kosztu kapitału:

minimalna zwrotność z inwestycji przy założeniu, że fundusze zostaną wykorzystane dla zakładanych celów,

stopa „obcięcia” wydatków...

CZARNY POTOK

CZARNY POTOK, powieść L.

Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

Tymczasem perłoródki, żyjące w gęstych ławicach, tylko wtedy mają szanse na przetrwanie, jeśli ich larwy mogą się w większej liczbie rozwijać na pstrągach potokowych, dając początek nowemu pokoleniu małży.

Średni ważony koszt kapitału

Znaczenie

Średni ważony koszt kapitału (WACC) jest obliczeniem całkowitego koszt kapitału dla firmy, w którym każdej kategorii kapitału proporcjonalnie nadaje się odpowiednią wagę. Wszystkie źródła kapitału - akcje, obligacje i inne zadłużenie długoterminowego - są ujęte w kalkulacji WACC...

ŚREDNI

Stan średni mieszczaństwo; por. Stan(y Generalne). Średnie Państwo okres w dziejach staroż. Egiptu od ok. 2052 do ok. 1570 pne., za panowania faraonów XI-XVII dynastii, wiek rozkwitu gospodarczego i kulturalnego, rozwoju miast, rolnictwa, metalurgii, tkactwa, klasyczny okres literatury i języka, dalszego...

Średni platonizm

W epoce ogólnego synkretyzmu i eklektyzmu dochodzi do głosu tzw. średniplatonizm. Jest on kierunkiem eklektycznym obejmującym elementy perypatetyckie,stoickie, neopitagorejskie i sceptyczne.

Po wielkim rozkwicie stoicyzmu cesarskiego w I w. po Chrystusie, stoicyzmw II w. ustępuje na rzecz platonizmu. W...

Średni platonizm - Plutarch z Cheronei

Główną postacią średniego platonizmu jest Plutarch z Cheronei w Beocji(lata 45-125 po Chrystusie). W roku 66 po Chrystusie studiuje w Atenachu platonika Ammoniosa. Podczas tych studiów poza filozofią poznaje matematykęi retorykę. Dużo podróżuje, często bywa w Rzymie. Bierze czynny udziałw życiu...

Średni platonizm - Inni przedstawiciele średniego platonizmu

Średni platonizm nie jest słabym i ubocznym nurtem. Należy raczej uznać, żejest on, podobnie jak średni stoicyzm, zdecydowanie za mało doceniany w dziejachfilozofii. Tymczasem nurt ten tworzy podwaliny neoplatonizmu. Do ogólnychrysów filozofowania w t ym okresie należy to, iż coraz częściej zaczyna...

"Czarny potok”

Czarny potok można przeczytać i odebrać tak, jak na to zasługuje, pod warunkiem nastawienia się na współuczestnictwo, pod warunkiem znalezienia się w pozycji podobnej do powieściowego narratora.