Potok Skamieniały Las

Czytaj Dalej

Funkcje lasów

 

-pochłanianie dwutlenku węgla

-produkcja tlenu

-zatrzymywanie pyłów

-dostarczanie drewna, runa leśnego

-utrzymywanie równowagi wody w przyrodzie

-zapobieganie erozji gleb

-dostarczenie glebie składników pokarmowych

-funkcja ochronna

Funkcje lasów

Lasy pełnią różne funkcje;

zwarte zbiorniki leśne są dobrym regulatorem obiegu wody.

Lasy chronią glebę przed wywiewaniem

Obszary leśne wpływają na zawartość tlenu w powietrzu i ograniczają prędkość wiatrów

Lasy hamują gwałtowny spływ wód opadowych i...

Ochrona lasów w Polsce

Zdrowotność lasów polskich należy uznać za odbiegające od normy.

Ze wzg. na słabe siedliska, wyraźną przewagę drzewostanów iglastych oraz anomalie pogodowe, zdrowie lasów polskich znajduje się w sytuacji stałego zagrożenia. Żeby zmniejszyć to zagrożenie, podejmuje się wiele prac...

Znaczenie LASÓW w przyrodzie, społeczeństwie i w życiu człowieka

ZNACZENIE LASÓW:

A) Płody leśne:

- mięso i futra zwierząt łownych;

- kauczuk naturalny z kauczukowca;

- korek z dębu korkowego;

- żywica;

- grzyby, jagody, zioła;

B) Lasy są regulatorem tlenu w przyrodzie:

- 1 ha lasu pochłania w ciągu 12 godz. 220-280kg CO2;

- lasy pochłaniają rocznie...

Hodowla lasów na terenie Polski - Hodowla lasu

Celem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów oraz ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych przez stosowanie - wzorowanych na procesach naturalnych - metod odnowienia i kształtowania struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów. Zespół zabiegów odnowieniowych...

Hodowla lasów na terenie Polski - Nasiennictwo i selekcja

Podstawowymi formami ochrony leśnych zasobów genowych są komisyjnie uznawane i podlegające ochronie prawnej, wyłączone i gospodarcze drzewostany nasienne, plantacje i plantacyjne uprawy nasienne oraz drzewa doborowe. Opracowany w 1993 r. "Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew...

Hodowla lasów na terenie Polski - Szkółkarstwo

Materiał sadzeniowy na potrzeby zalesienia gruntów i odnowienia lasu produkowany jest w szkółkach leśnych. W roku 1998 ich liczba wynosiła 1385, a łączna powierzchnia produkcyjna - 3521 ha.

Rok Liczba szkółek Powierzchnia produkcyjna

1991 1 163 3 227

1992 1 166 3 248

1993 1 219 3 310

1994 1 380 3...

Hodowla lasów na terenie Polski - Odnowienia i zalesienia

"Krajowy program zwiększenia lesistości", przyjęty przez Rząd RP dnia 23 czerwca 1995 r. Przewiduje on wzrost udziału lasów w przestrzeni kraju do 30% w 2020 r. i 33% w perspektywie 2050 r. Leśne zagospodarowanie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa jest uzasadnione przede wszystkim potrzebą zwiększenia...

LAS RÓWNIKOWY

Lasy równikowe zamieszkują Pigmeje, Bantu i inne pierwotne ludy. Żyją oni w dżungli, w niewielkich grupach, a zajmują się myślistwem i zbieractwem. Mężczyźni polują na ptaki, małpy i słonie, a kobiety budują szałasy i zbierają jadalne korzenie, liście, owady, ślimaki oraz owoce. Pigmeje porzucają...

Rozmieszczenie lasów w Polsce. Funkcje lasów

Lesistosc w Polsce wynosi 28%. Powierzchnia lasow wynosi 8,8 mln ha.

Lasy publiczne zajmuja 7,3 mln , a prywatne 1,5 mln ha.

Najbardziej zalesione obszary to KArpaty, Podkarpacie, Sudety, Przedgorze Sudeckie, Polska zachodnia i polnocna. Najwiekszy udzial powierzchni lesnych maja wojewodztwa Lubuskie...

Wycinanie i niszczenie lasów

Historycznym zwrotem w użytkowaniu lasów w Polsce było po raz pierwszy w okresie powojennym, zmniejszenie w 1990r. rozmiarów wyrębu w lasach państwowych poniżej etatu pozyskania drewna. Obliczony do tego okresu etat wyniósł 17 241,5 tys. m3 , wykonanie zaś - 15 863,0 tys. m3 (co stanowiło 92%).

W ciągu...

ZNACZENIE LASÓW W ŚRODOWISKU NATURALNYM

LAS - jeden z odnawialnych zasobów przyrody, powstający w wyniku procesu lasotwórczego jako kompleks, w którym roślinność, swoista dla danego regionu biogeograficznego i wyróżniająca się wybitnym ilościowym udziałem drzew rosnących zwarcie, świat zwierzęcy, klimat lokalny, stosunki wodne i gleba...

Ekosystem lasów

Ekosystem to zespół żywych organizmów tworzących biocenozę łącznie ze wszystkimi elementami środowiska nieożywionego, czyli z biotopem. Każdy organizm zamieszkuje dany ekosystem. Niżej postaram się przedstawić ekosystem lasów.

Las jest to zwarty zespół roślinności z przewaga roślin drzewiastych i...

Moje oczekiwania w stosunku do lasów i gospodarki leśnej na początku III tysiąclecia

Las to zbiorowisko drzew będące siedliskiem licznych gatunków roślinnych i zwierzęcych charakterystycznych dla danego regionu. Las posiada ogromne znaczenie dla urozmaicenia krajobrazu, gospodarki przestrzennej i funkcji ekologicznych każdego obszaru. W ostatnich dwóch dekadach XX wieku lasy były masowo...

Jak gasić pożary lasów?

Większe pożary lasów są trudne do gaszenia. W 1982 r. pożar lasu na Borneo rozprzestrzenił się na ponad 36000 km2 niszcząc 13500 km2 za­lesionych terenów. Pożar szalał przez 10 miesię­cy, zanim nie nadeszły coroczne deszcze. Podczas suchego lata w 1988 r. w Parku Na­rodowym Yellowstone w stanie...

Ochrona lasów

Prawdopodobnie niemal wszystkie lądy na Ziemi byty kiedyś w całości porośnięte lasem. Zależnie od sze­rokości geograficznej i wysokości nad poziomem morza rozwinęły się różne typy formacji leśnych. Niestety, działalność człowieka sprawiła, ze wiele z tych formacji stanowi obecnie wielką...

Lasy - Typy lasów

Największe i najważniejsze obszary lasów stre­fy umiarkowanej ciągną się pasem w poprzek Ame­ryki Północnej, Europy i Azji, a także na najdalej wysuniętych na południe skrawkach kontynentów półkuli południowej. Występują one w okolicach, gdzie średnie opady deszczu wynoszą w ciągu roku od 75...

Jakie są rodzaje lasów?

Wyróżnia się wiele rodzajów lasów w zależności od obszaru, na którym występują oraz od drzew, jakie w nich rosną, na przykład wilgotne lasy rów­nikowe, wilgotne lasy podzwrotnikowe, lasy liś­ciaste strefy umiarkowanej oraz borealne lasy igla­ste. Wszystkie drzewa zrzucające liście kwitną...

Jak powinna przebiegać umiejętna eksploatacja lasów?

Przez całe wieki ludzie wycinali lasy przede wszy­stkim w celu pozyskania drewna. Drewno było pierwszym wykorzystywanym przez człowieka paliwem i do dziś jest używane do ogrzewania. Najlepsze drewno, pocięte na deski, wyko­rzystuje się do budowy domów, mostów, łodzi i statków, robi się z niego meble...

Las - więcej niż drzewa

 

Drzewa są w miejskim i wiejskim środowisku równie ożywiającym, dobroczynnym dla oka i samopoczucia elementem, jak w otwartym krajobrazie. Rosnąc pojedynczo, w grupach, wzdłuż ulic, na placach, czy w obrębie terenów zielonych - drzewa zawsze wywierają swój zbawienny wpływ na życie wszystkich istot -...