Potoczna

Potoczna

Czytaj Dalej

PODSTAWOWE DZIEDZINY BADAŃ W PSYCHOLOGII ZDROWIA - Potoczne i naukowe koncepcje zdrowia

Warto w tym miejscu przypomnieć, że potoczne koncepcje zdrowia są zasadniczo podobne do tych, jakie proponują specjali­ści.

POZNANIE NAUKOWE - POZNANIE NAUKOWE A POZNANIE POTOCZNE

W poznaniu potocznym dochodzą do głosu motywy i czynniki pozapoznawcze - poznanie naukowe świadomie i systematycznie je eliminuje, poniewaŜ emocje, upodobania czy pragnienia jako takie nie pełnią funkcji poznawczych, a mogą łatwo zniekształcić przebieg poznawania (mogą one natomiast być zewnętrzną „siłą napędową" podejmowanych badań).

DZIEJE POLSKI... POTOCZNYM SPOSOBEM OPOWIEDZIAŁ, Dzieje Polski, które stryj synowcom swoim opowiedział

Dzieło, którego kontynuację stanowi Polska odradzająca się, czyli Dzieje polskie od roku 1795 potocznie opowiedziane (Bruksela 1837), zdobyło ogromną popularność (przekł.

Znaczenie socjologii potocznej i jej podstawowe błędy

Socjologia zdroworozsądkowa bazuje na blednej metodzie badawczej: -właściwa od badan do wnioskow -potocznie blednie od wniosku do badan 3.

Błędne (potoczne) znaczenia terminu teoria

W potocznym rozumieniu teoria to coś co jest przeciwstawione faktom, w tym przypadku fakty są to twierdzenia jednostkowe zaś teoria to wszelkie uogólnienie wykraczające poza fakty jednostkowe. W innym potocznym rozumieniu to coś co jest przeciwstawione praktyce.

Potoczne rozumienie kultury

- przekłada się na określanie ludzi jako kulturalni – czyli potrafią się dostosować do danej sytuacji, nie jest wulgarny, często związane z wykształceniem – to stereotypy, potoczne stwierdzenia, nie każdy wykształcony człowiek jest kulturalny. Jest myśleniem potocznym, nie jest pojęciem naukowym.

Przedmiot i zakres socjologii. Socjologia a wiedza potoczna

Socjologia, a wiedza potoczna Wiedza potoczna – jest to wiedza wynikająca z jednakowych doświadczeń, to właśnie przez nią postrzegamy świat poprzez własne stereotypy.

Socjologia, a wiedza potoczna o społeczeństwie

Wiedza potoczna, którą posiadamy jest utarta stereotypami, które często prowadzą do ujemnych konsekwencji i nie wystarcza do tłumaczenia tych zjawisk i faktów społecznych do działań i załatwiania wielu spraw życiowych.

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - TEORIA W JĘZYKU POTOCZNYM

Teoria jako przeciwstawienie empirii – co wskazuje na jej spekulacyjny, nie poparty doświadczeniem charakter Teoria jako przeciwstawienie konkretu – czyli cos abstrakcyjnego, symbolicznego Teoria jako przeciwstawienie wiedzy potocznej, co pozwala na dostrzeżenie jej sprzeczności ze spontaniczna intuicją i tzw.

TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Termin „teoria” w języku potocznym

teoria przeciwieństwem wiedzy potocznej, zdrowego rozsądku, spontanicznej intuicji, teoretyk zajmuje się gromadzeniem wiedzy poprzez dedukowanie jej z abstrakcyjnych twierdzeń; 5.

Wiedza potoczna a wiedza naukowa w psychologii osobowości

Jest to wiedza potoczna, o charakterze para-naukowym, para-idealizacyjnym.

LITERATURA SŁOWIAŃSKA, Cours de la litterature slave, potocznie Prelekcje paryskie

LITERATURA SŁOWIAŃSKA, Cours de la litterature slave, potocznie Prelekcje paryskie, wykłady A.

PRZYSŁOWIA MÓW POTOCZNYCH, albo Przestrogi obyczajowe, radne, wojenne, zbiór aforyzmów A.M. Fredry

PRZYSŁOWIA MÓW POTOCZNYCH, albo Przestrogi obyczajowe, radne, wojenne, zbiór aforyzmów A.

Obserwacja naukowa w odróżnieniu od potocznej

Na ogół przez obserwację jako metodę badań naukowych — w odróżnieniu od obserwacji nienaukowej (potocznej) — rozumie się obserwację, która wymaga: 1) koncentracji uwagi na zachowaniach (reakcjach) ważnych z naukowego punktu widzenia, czyli podporządkowanej jakiemuś z góiy ustalonemu celowi poznawczemu, 2)    rejestrowania danych obserwacyjnych w sposób możliwie adekwatny do istniejącego obiektywnie stanu ...

Błędne (potoczne) znaczenie terminu teoria

„Teoretycznie masz rację, ale….” – W znaczeniu, że przedmówca nie ma racji.

Teoria nie jest sprzeczna z prawdą

2. „Teoretycznie masz rację, ale praktycznie…”

Teoria nie jest przeciwieństwem praktyki.

3. Poglądy, koncepcja, przekonanie to nie to samo co teoria.

Nie każdy zespół poglądów (koncepcja)...

Badacze marketingowi kontra potoczna wiedza marketingowa

Kevin Clancy i Rołx;rt Shulman. dawni dyrektor/y czołowej firmy Yankelovich Clancy Shulman. skrytykowali amerykańskich market i ngowców za praktykowanie marketingu kiepskiej jakości. Wyciągają oni w niosek, że coś złego dzieje sie z myśleniem marketingowym, skoro ponad 80% nowo w prow adzanych na...