Rada powiatu skład i struktura organizacyjna

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 4 lata , licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Struktura organizacyjna:

Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i l lub 2...

JANOWSKI JAN NEPOMUCEN

JANOWSKI JAN NEPOMUCEN, ur. 17 V 1803 w Konopiskach pod Częstochową, zm. 5 II 1888 w Paryżu, publicysta. Syn oczynszowanego chłopa, ukończył 1827 studia prawnicze na UW. Podczas powstania działacz Tow. Patriotycznego, był jednym z jego najradykalniejszych publicystów, m. in. jako współred. „Kuriera...

WIELOPOLSKA MARIA JEHANNE, z COLLONA-WALEWSKICH, 2 v. STRZEMIĘ-JANOWSKA

WIELOPOLSKA MARIA JEHANNE, z COLLONA-WALEWSKICH, 2 v. STRZEMIĘ-JANOWSKA, ur. 16 II 1882 w Suchodole na Kijowszczyźnie, zm. 1940 w ZSRR, pisarka i publicystka. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej po wyjściu za mąż przeniosła się do Lwowa, gdzie debiutowała opowieściami hist. w,, Gazecie Lwow.''; 3-aktowy...

ZAPOLSKA GABRIELA, właśc. Maria G. Janowska, z Korwin-Piotrowskich, 1 v. Śnieżko, inne pseud.: Józef Maskoff, Walery Tomicki

ZAPOLSKA GABRIELA, właśc. Maria G. Janowska, z Korwin-Piotrowskich, 1 v. Śnieżko, inne pseud.: Józef Maskoff, Walery Tomicki, ur. 30 III 1857 w Podhajcach pod Łuckiem, zm. 21 XII 1921 we Lwowie, dramatopisarka, powieściopisarka, nowelistka. Urodzona w zamożnej rodzinie ziemiańskiej, wydana...

POWIAT

Jednostka podziału administracyjnego w Polsce od 2. poł. XIV w. (podział na powiaty zastąpił dawniejszy na kasztelanie), zachowany również w zaborze ros., w okresie międzywojennym 1918-39 i w PRL do 1 VI 1975.

Omów zadania różnych szczebli samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) w zakresie kultury i oświaty oraz w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Samorząd terytorialny można wyjaśnić jako system organów lokalnych. W tym znaczeniu to zbiór elementów zaleŜnych od siebie oraz zachodzące między nimi powiązania.

Samorząd terytorialny obejmuje wszystkie osoby zamieszkujące na terenie określonej jednostki podziału terytorialnego. To forma organizacji...

Omów zadania różnych szczebli samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) w zakresie gospodarki przestrzennej i przeciwdziałania bezrobocia, oraz w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska

SAMORZĄD GMINNY

1) Gospodarka terenami, ochrona środowiska i ład przestrzenny,

2) Drogi gminne, ulice, place, mosty oraz organizacja ruchu drogowego, lokalny transport drogowy

3) Wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną,

4) Komunalne...

Czym jest powiat? Na podstawie jakich kryteriów tworzą obecną mapę powiatów?

 

Powiat jest jednostką podziału terytorialnego obejmującą swym zasięgiem obszar kilku gmin. Kryteria podczas tworzenia mapy powiatów:

wykształcone funkcje ponadgminne, jego stosunek do okalających gmin

potencjał ekonomiczny planowanego powiatu

tradycję, historię, potencjał...

Jakich dziedzin dotyczą zadania powiatu?

 

drogi i transport

edukacja i kultura

zdrowie

rynek pracy

bezpieczeństwo i porządek publiczny

pomoc społeczna

nadzór i obsługa administracyjna

Przedstaw strukturę i kompetencje rady powiatu oraz zarządu powiatu

 

Podobnie jak w gminie rada powiatu jest najwyższym organem stanowiącym i kontrolnym powołanym na 4-letnią kadencję. Na czele rady staje przewodniczący, który odpowiada za organizację jej pracy. Do kompetencji rady należą:

wybór i odwoływanie zarządu

wybór sekretarza i skarbnika...

Gmina, powiat, województwo - pojęcie, zadania i struktura

1. GMINA – jest prawnie zorganizowanym terytorialnym związkiem osób określonym w ustawie jako wspólnota samorządowa. ZADANIA: Gmina jest adresatem norm prawnych, sytuujących ją jako wyodrębniony podmiot prawa w strukturze organizacyjnej państwa. Do zakresu działania gminy należy załatwianie lokalnych spraw publicznych, które zostały ustawowo włączone do zakresu jej działania, a także te, których ustawy nie przekazały żadnemu podmiotowi. Zaspokajanie zbiorowych ...

Zakres działania i zadania powiatu

POWIAT wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Funkcje powiatu mają charakter uzupełniający w stosunku do gminy. ZADANIA WŁASNE POWIATU: - ponadgminna infrastruktura społeczna (pomoc społeczna, opieka społeczna, prowadzenie szpitali, domów społecznych), - ponadgminna infrastruktura techniczna ( transport, drogi publiczne), - porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli, - nadzór budowlany, zagospodarowanie przestrzenne, - ochrona środowiska i przyrody. RADA ...

Notatka z lektury Andrzej Janowski „ Poznawanie uczniów”

W pierwszym rozdziale Janowski wyjaśnia co rozumiemy przez poznawanie uczniów. Jak pisze nie jest to oddziaływane wychowawcze, ale jedynie zbieranie informacji umożliwiających wprowadzenie pracy wychowawczej opartej na racjonalnych podstawach. Celem rozpoznania może być diagnoza zjawiska, które budzi niepokój nauczyciela. Rozpoznawanie prowadzi się również chcąc zdobyć informację o warunkach, w których będzie odbywała się działalność wychowawcza. Czasami rozpoznanie ...

Tryb powoływania zarządu powiatu i zarządu województwa

TRYB POWOŁYWANIA ZARZĄDU POWIATU I ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ? Powiat ? zarząd powiatu a nie stojący na jego czele starosta (nie jest on stricte wykonawczym organem powiatu tylko organem wewnętrznym zarządu powiatu). ? Województwo ? zarząd województwa a nie marszałek województwa będący przewodniczącym zarządu województwa. - Ustawy samorządowe zgodnie przewidują funkcjonowanie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego odrębnego od organu uchwałodawczego.

Miasto na prawach powiatu

Aktem prawnym, który przesądził wiele kwestii dotyczących statusu miasta na prawach powiatu była ustawa z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną. Zadaniem tej ustawy było stworzenie warunków organizacyjnoprawnych, majątkowych i technicznych do rozpoczęcia funkcjonowania samorządu oraz administracji rządowej w województwie. Przepisy wprowadzające miały także rozstrzygnąć kwestię: czy rozpoczęcie funkcjonowania ...

Próba regionalizacji fizyczno – geograficznej w systemie dziesiętnym według J. Kondrackiego terytorium obecnego powiatu łowickiego.

Celem mojej pracy jest wyodrębnienie różnic fizyczno- geograficznych, jakie decydowały o wyznaczeniu granic między regionami, na obszarze obecnego powiatu łowickiego. Na początku wyjaśnię znaczenie niektórych słów, którymi będę się posługiwał w poniższej pracy. Region fizyczno- geograficzny (wg Isaczenki) to część powierzchni ziemi zachowująca terytorialną całość i wewnętrzną jedność. Wynika ze wspólnego rozwoju historycznego, położenia geograficznego,

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne powiatu janoweskiego

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne powiatu janowskiego Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku, powiat janowski zmniejszył się do powierzchni 1783 km2, w jego skład wchodziły dwie gminy miejskie: Janów i Kraśnik oraz 14 gmin kastralnych: Chrzanów, Kawęczyn, Modliborzyce, Zakrzówek, Wilkołaz, Potok Wielki, Urzędów, Zaklików, Brzozówka, Gościeradów, Annopol, Kosin, Trzydnik i Dzierzkowice. Zakłady przemysłowe zostały zburzone lub zbombardowane. W powiecie ...

Rezerwaty przyrody na terenie Lasów Janowskich

Najstarszy REZERWAT LEŚNY JASTKOWICE został utworzony jeszcze w latach pięćdziesiątych. Obejmuje dobrze zachowany las grądowy z udziałem dębu szypułkowego, buka, jodły i lipy drobnolistnej odnawiających się w sposób naturalny. Niektóre z nich liczą ponad 200 lat. W licznych dziuplach wiekowych drzew gnieżdżą się nietoperze i sowy. W runie na uwagę zasługują: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko i groszek wschodniokarpacki. Rezerwat zajmuje obszar 46 ...