Potoccy

Potoccy

Czytaj Dalej

Zasada poetyckiego konceptu w 'Smutnych zabawach' Wacława Potockiego

Dokonując tego zabiegu, Potocki sugeruje, że cierpienia przeżywane przez Kochanowskiego nie są czymś odosobnionym, że rozpacz Potockiego jest nawet jeszcze większa, ponieważ traci on sens życia, a ukojenie, którego Jan z Czarnolasu doznał ostatecznie w Trenie XIX, jego barokowemu uczniowi jest zupełnie obce.

Wacław Potocki (1625-1696)

Druga romania ukazała się w rok po śmierci Potockiego: Argenida, którą Jan Barclaius po łacinie napisał, Wacław Potocki, podczaszy krakowski, polskim wierszem przetłumaczył, czyniąc zadosyć żą­daniu wielu czytelników, do druku podana (1697).

Wacław Potocki - Wojna chocimska

Wpraw­dzie i w Wojnie domowej Twardowskiego są Własne uczucia i poglądy autora - ale Potocki umiał je wypowiedzieć bez porównania silniej i piękniej; Wojna domowa Twardowskiego jest przede wszystkim rymowaną opowieścią o wypadkach dziejowych - Wojna chocimska to przede wszystkim pobudka rycerska; Twardowski; (w Nadobnej Paskwalinie) upatruje odrodzenie moralne narodu w życiu ascetycz­nym - Potocki w życiu rycerskim.

Wacław Potocki - Zbiory wierszy (Moralia abo rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg...,Ogród, ale nie plewiony...)

- Trzeba naprzód  zapłacić temu, kto zadzwoni, - ziemię kupić na grób, choć ksiądz nic nie ma do niej: - drożej, jeśli w kościele abo przy ołtarzu, - taniej, jeśli pod niebem będzie na cmentarzu> W ogóle Potocki w myśl swej zasady; ^Podobnoć na się księży ichmości obrażę, - ale więcej ojczyzny niż ich łaskę ważę» - nie oszczędzał ducho­wieństwa, wyrzucając mu niemoralne życie, ciemnotę, a nade wszystko ...

Dzięki jakim wartościom wyróżnia się pisarstwo W. Potockiego na tle literatury drugiej połowy XVII wieku?

W takiej to epoce żył i tworzył wspaniały poeta Wacław Potocki. Można powiedzieć, że Wacław Potocki był prekursorem następnej epoki - oświecenia. W swojej epoce Potocki był osamotniony.

Dwa oblicza polskiego sarmatyzmu w Pamiętnikach J. Ch. Paska i utworach W. Potockiego

Potocki nie tylko wiódł żywot ziemianina, ale podjął służbę żołnierską (służył w oddziałach hetmana Mikołaja Potockiego na Ukrainie).

Wacław Potocki - "Wiersze" - streszczenie

" - pisząc epos rycerski (heroiczny), Potocki powrócił do wydarzeń sprzed 50 lat. Wacław Potocki deprecjonuje wroga, który jest dla niego niczym (poganie).

Problemy społeczne i narodowe w twórczości Wacława Potockiego

Wacław Potocki to wielki Polak i patriota. Bardzo przejmujący jest wiersz "Czuj, stary pies szczeka", w którym Potocki porównuje ojczyznę do gospodarstwa.

Obraz XVII – wiecznej Polskiej w wierszach W. Potockiego – krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych

Potocki odwoływał się też do moralnej odpowiedzialności szlachty za lud, za nędzę chłopską o czym pisał w jednej z fraszek : „Ja warcaby albo gram karty na pokoju, A chłopek na mnie robi do trzeciego znoju, Robi z dziećmi i żoną przymierając z głodu, Robi od wschodu słońca aż do zachodu / Robi zbity”.

Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny)

Potocki ostrzega, że państwo schyla się ku upadkowi. Potocki uważał, że potrzebne jest dzieło mówiące o dawnych sukcesach i potędze.

WACŁAW POTOCKI - KRYTYKA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH I PATRIOTYZM POETY

Potocki wyznawał religię ariańską. W wierszu "Kto mocniejszy ten lepszy" Potocki porusza problem nietolerancji religijnej. Wyrzucenie arian Potocki uważa za bezprawie.

RĘKOPIS ZNALEZIONY W SARAGOSSIE, Manuscrit trouve a Saragosse, francuska powieść J. Potockiego

", „Twórczość" 1973 nr 6; Jean Potocki et ,,Le manuscrit trouve a Saragosse".

Stosunek Wacława Potockiego do Polski i Polaków na podstawie wybranych utworów poety.

Potocki zarzucił tutaj szlachcie brak subordynacji, samowolę i opieszałość w walce z wrogiem ojczyzny.

ŚWISTEK KRYTYCZNY, felietony satyr. S.K. Potockiego

rozwijał Potocki pomysł (zaczerpnięty z franc.

Poezja Potockiego jest wyrazem troski o naprawę RP

-> Potocki powraca do konkretnych wydarzeń.  Potocki  w utworze tym poruszył tematy związane z tolerancyjnością religijną.

PODRÓŻ DO CIEMNOGRODU, powieść S.K. Potockiego

, nie tworzy jednak spójnej i przekonującej całości; grzechy Potockiego to natrętny dydaktyzm komentarza, rozwlekłość narracji, brak organicznego związku między żywiołem satyr, a wątłą akcją (dzieje miłości wyidealizowanego Wacława do równie papierowej w swej doskonałości Wandy, towarzyszki ciemnogrodzkiej księżniczki), niefortunna próba połączenia poetyki bliskiej —> powiastce filoz.

TRANSAKCJA WOJNY CHOCIMSKIEJ...epos heroiczny W. Potockiego

dzielności; w pisanej prozą przedmowie Potocki z naciskiem podkreśla, że tworzył T.

POTOCKI Jan (1761 - 1815)

Według relacji księdza StanisławaChołoniewskiego, który tego dnia przebywał w Uładówce, Potocki zastrzelił się zestarego pistoletu nabitego "gałką ołowianą od pokrywki jakiejś puszki".

Wacław Potocki (1621 — 1696)

Jako epik istnieje Potocki w obrębie mało dziś znanego i niesłusznie zapomnianego nurtu poezji barokowej, którego najwybitniejszym osiągnięciem jest dokonany przez Piotra Kochanowskiego (1566—1620) przekład Jerozolimy wyzwolonej T.

Czym rózni sie barok szlachecki Potockiego od baroku sarmackiego Paska i baroku dworskiego Morsztyna?

Waclaw Potocki (1621-1696) pochodzil ze sredniozamoznej szlachty, wyksztalcenie zdobyl przy zborze arianskim w Raciborzu. Potocki pietnuje w swojej twórczosci wady narodowe.