Potenza Centrale

Czytaj Dalej

Zadania centrali KIR S.A.

  zapewnienie prawnych, technicznych i organizacyjnych warunków działania KIR-u współpraca z centralami banków, które są uczestnikami KIR-u rejestracja należności i zobowiązań uczestników składnie w NBP z upoważnienia uczestników zleceń obciążających ich rachunki bieżące w zakresie zapłaty zobowiązań, i we własnym imieniu zleceń dotyczących zapłaty należności informowanie ...

Centrala cyfrowa

Centrala cyfrowa - urządzenie do realizacji połączeń między abonentami telekomunikacyjnej sieci rozmownej, oparte na przełączaniu informacji przesyłanych w pakietach (zamiast dotychczasowego komutowania łączy).

Centrala telefoniczna (analogowa)

Są zastępowane przekazem pakietowym za pośrednictwem central serwerowych.

Zgłoszenie centrali

Zgłoszenie centrali - sygnał akustyczny o częstotliwości 300-450 Hz (niekiedy 400-450 Hz) przesyłany z centrali do abonenta, informujący o przyłączeniu urządzenia i gotowości centrali telefonicznej do przyjęcia wybierania numeru adresowego oraz nadawany w sposób ciągły do chwili rozpoczęcia wybierania.