Czynniki niebezpieczne

Zależnie od ich charakteru dzieli się je na: fizyczne, chemiczne, biologiczne, Czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi mogą być: ruchome części maszyn, wysoka temperatura, pożar, wybuch, elementy ostre i wystające, hałas, ultra dźwięki jonizacja powietrza promieniowanie radioaktywne, pyły, kwasy i inne substancje chemiczne, długotrwały wysiłek umysłowy, długotrwały stres.

Dopuszczalne stężenia czynników niebezpiecznych

Charakterystyka

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - to czynniki, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą.

Zagrożenie zdrowia czynnikami szkodliwymi - to taki stan środowiska pracy, który może...

Produkcja potencjalna

Czynniki wzrostu produkcji potencjalnej Dwa główne czynniki wzrostu potencjalnego to 2001, s. Produkcja potencjalna, a produkcja faktyczna Produkcja faktyczna oznacza produkcję rzeczywiście wytworzoną w gospodarce.

Bezpieczne dzieciństwo na wsi - praca konkursowa

BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO NA WSI Dzieciństwo na wsi bywa bardzo niebezpieczne. Jednakże dzieciństwo na wsi może być bezpieczne.

Program „Bezpieczne Tychy – Dość Milczenia” jako przykład współdziałania Rady Miasta i Policji w celu poprawienia jakości życia mieszkańców. Dobre i złe strony wdrażanego programu dla społeczności lokalnej

O ile w roku 1987 trzy czwarte ankietowanych uważało, że w Polsce żyje się bezpiecznie, a tylko nieco więcej niż co piąty był przeciwnego zdania, o tyle w roku 1995 ponad trzy czwarte postrzegało Polskę jako kraj niedający mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, a tylko co piąty nadal uważał ją za kraj bezpieczny.

Bezpieczna wymiana danych w internecie

Tabelka na rysunku podsumowuje wymagania i metody stosowane w bezpiecznym WWW: Wymaganie Metoda Chroni przed: Prywatność szyfrowanie "Podglądaczami" Integralność Elektroniczne podpisy (patrz "Wandalami" artykuł w nr 10/96 NW) Wzajemna weryfikacja Certyfikaty tożsamości "Podszywającymi tożsamości się" - 1 - Potencjalne standardy Aby sprostać wymaganiom bezpiecznego WWW opracowano szereg protokołów pośredniczących ...

Określenie wskaźnika naturalnej skłonności skały do gromadzenia energii sprężystej (WE) oraz potencjalnej energii odkształcenia sprężystego (PES)

Cel ćwiczenia Celem przeprowadzonego ćwiczenia było określenie wskaźnika naturalnej skłonności skały do gromadzenia energii sprężystej (WE) oraz potencjalnej energii odkształcenia sprężystego (PES) na podstawie próby obciążania, odciążania i ponownego obciążania próbki skalnej przy jednoosiowym ściskaniu.

Transport kołowy materiałów niebezpiecznych

Przewóz materiałów niebezpiecznych regulują Umowy Europejskie: ADR – w transporcie drogowym, z załącznikami A i B (Q 318) Z uwagi na własności chemiczne, fizyczne, biologiczne a także na zagrożenie – materiały niebezpieczne zostały podzielone na klasy materiałów niebezpiecznych, czyli grupy materiałów niebezpiecznych, wydzielonych na podstawie dominującego zagrożenia.

Bezpieczny kąt nachylenia

(ociosu, skarpy, ściany) – k.n., przy którym nie występuje zagrożenie utraty stateczności; dotyczy odpowiednio ociosów, skarp i ścian eksploatacyjnych (ruchomych) i stałych.

Bezpieczny generalny kąt nachylenia zbocza

K.n., przy którym nie występuje zagrożenie utraty stateczności zbocza (eksploatacyjnego, ruchomego, stałego) i/lub zbocza zwałów zewnętrznych i wewnętrznych.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania pracy

I. na stanowisku lub w miejscu pracy w ruchu zakładu górniczego, którą po konsultacji z pracownikami lub ich reprezentantem zatwierdza kierownik ruchu zakładu górniczego.

Niebezpieczny odcinek ściany

Część ściany eksploatacyjnej lub stałej zagrożonej osuwiskiem, obrywem, naporem wody itp., na której roboty zostały wstrzymane ze względu na bezpieczeństwo pracy załogi, maszyn lub urządzeń.

Odpady niebezpieczne

1. o. należące do kategorii lub rodzajów określonych na liście A zał. 2 oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w zał. 4 do ustawy o odpadach [12] lub 2. – należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B zał. 2 i zawierające którykolwiek ze składników...

Prace szczególnie niebezpieczne

Określone przepisami lub w instrukcjami eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Strefa niebezpieczna maszyny

S. w obrębie oraz wokół maszyny, w której występuje ryzyko dla zdrowia lub niebezpieczeństwo obsługującego (operatora) oraz osób w niej przebywających.

Substancja niebezpieczna

Jedna lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi albo środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec...

Bezpieczne zasilanie

Bezpieczne zasilanie - termin określający stabilne zasilanie elektryczne urządzeń komputerowych, niezależnie od wszelkich możliwych zmian parametrów zewnętrznej linii energetycznej - z całkowitym odcięciem tej energii włącznie.

KLIENT POTENCJALNY

Osoba fizyczna lub instytucja dotychczas nie dokonująca zakupu w danej firmie,ale będąca obiektem jej penetracji oraz oddziaływań marketingowych. Ogólniek.p. można podzielić na jednostki, które: 1) znają swoje potrzeby i wiedzą, jak jezaspokajać, 2) znają swoje potrzeby, ale nie wiedzą, jak je...

Czy zwierzęta są niebezpieczne?

Poznanie wszelkich niebezpieczeństw grożących ze strony zwierząt ułatwi spokojny i rozważny stosunek do otaczającej nas przyrody, pozwoli na bezpieczny wypoczynek, dostarczy przyjemności z obserwacji roślin i zwierząt.

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM

W tym celu przed rozpoczęciem ćwiczeń studenci są zobowiązani do zapoznania się z następującymi zasadami bezpiecznej i aseptycznej pracy: W laboratorium mikrobiologicznym należy przebywać w fartuchu ochronnym uszytym z naturalnego materiału.