Energia w przyrodzie - Energia spadków wód

Na podstawie wyników badań zasobów energii wodnej szacuje się ich potencjalną moc na 3 TW, z czego wykorzystuje się około jednej dziesiątej. Pobieranie takiej mocy wymagałoby jednak zalania dużych, niżej położonych obszarów żyznych gruntów i spowodowałoby zniszczenie środowiska naturalnego. Ale żadna...

Eurazja - Wody

O ile układ sieci rzecznej jest ukształtowaniem powierzchni kontynentu i jego dziejami geologicznymi , o ile ilość opływających wód , względnie brak wód powierzchniowych , jest funkcją warunków klimatycznych w szczególności zaś opadów atmosferycznych i parowania , które z kolei zależą od temperatury i...

Kampinoski Park Narodowy - WODY

Park położony jest w największym w kraju węźle wodnym, jaki wyznaczają zbiegające się w tym rejonie doliny Wisły, Bugu, Narwi, Wkry i Bzury. W Parku brak jezior. W XIX i XX wieku znaczne obszary bagien zostały zmeliorowane i obecnie są przesuszone. Największym ciekiem wodnym parku jest Łasica, dopływ...

Kosmos - Widoczne ślady wody na Marsie

Jeśli sonda kosmiczna Pathfinder wylądowałaby na Marsie miliardy lat temu, znalazłaby się prawdopodobnie w zupełnie innym otoczeniu, odpowiednim do tego, by mogło w nim istnieć życie-poinformowali amerykańscy naukowcy. W artykule opublikowanym w miesięczniku naukowym "Science" twierdzą, że analiza...

Obieg wody w przyrodzie i jej zanieczyszczenia

Obieg wody w przyrodzie

Ziemia, to nazwa naszej planety. Bardziej wlasciwie byloby nazywac ja Woda, , gdyz ponad dwie trzecie jej powierzchni zajmuja morza i oceany. Zaledwie jedna milionowa czesc wody na Ziemi to woda rzeczna. Sto razy wiecej wody sródladowej znajduje sie w jeziorach. Tylko 20 jezior na kuli...

Ochrona wód

Działania techniczne i organizacyjno-prawne, których celem jest zachowanie lub przywrócenie wodom naturalnym pełnej przydatności jakościowej oraz utrzymanie równowagi bilansu wodno-gospodarczego kraju. Podstawę prawną ochrony wód przed zanieczyszczeniem stanowi prawo wodne, którym jest zbiór przepisów...

Odnawialne źródła energii w Polsce - Woda

Zasobność rzek w energię związana jest z ich spadkiem oraz wielkością przepływu ich wód. Polskie rzeki wykazują bardzo zróżnicowane zasoby energetyczne. Jak dotychczas, wykorzystanie sił wodnych w Polsce jest niewielkie, a udział hydroenergetyki w krajowej produkcji energii elektrycznej wynosi tylko 2,6...

Ojcowski Park Narodowy - WODY

Obecna sieć rzeczna Parku wykształciła się pod koniec trzeciorzędu w wyniku wgłębnej erozji potoków. Głównym ciekiem jest Prądnika jedynym jego dopływem na terenie Parku jest Sąspówka. Potoki te zaopatrywane są w wodę z około 20 źródeł szczelinowo-krasowych zwanych wywierzyskami...

POWSTAWANIE WÓD PODZIEMNYCH I MINERALNYCH

Każda woda podziemna posiada określone właściwości fizyczne, takie jak temperatura, przezroczystość, smak, zapach, barwa, przewodnictwo elektryczne, a czasami radoczynność. Właściwości te, jak już wspomniałem, zależą przede wszystkim od środowiska geologicznego, w którym woda występuje lub przez...

Procesy egzogeniczne - Działalność wód podziemnych (zjawiska krasowe)

Krasowe zjawiska, ogół procesów i form terenu, występujących na obszarach zbudowanych ze skał rozpuszczalnych, głównie z wapieni, a także z dolomitów, gipsu, kredy i soli. Powstaje w wyniku krasowienia. Cechuje się występowaniem form krasowych powierzchniowych: lejów, żłobków, żeber, zapadlisk, a także...

Procesy egzogeniczne - Działalność wód płynących

Podstawa erozyjna - głębokość, do której rzeki mogą wycinać swe doliny

terasy rzeczne - twory powstałe z resztek dawnego dna

terasy akumulacyjne - twory powstałe na tych odcinkach akumulacji rzeki, gdzie wcina się ona w swoją pokrywę akumulacyjną.

erozja boczna - jest wynikiem przesuwania się...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Zabezpieczenie wody dla rolnictwa

Zabezpieczenie wody stanowi kluczowy i strategiczny problem dla rozwoju rolnictwa w kraju. Postępujące zmiany klimatyczne przy jednoczesnej praktyce melioracji (odwadniania użytków rolnych) przeprowadzanej przez dziesięciolecia doprowadziły do obniżenia się wód gruntownych w centralnej Polsce oraz do...

Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

Woda odgrywa niezwykle ważną rolę rzeźbotwórczą powierzchni litosfery. Główna masa wody występującej na powierzchni lądów pochodzi z opadów. Omawianie wpływu wody na rzeźbę powierzchni Ziemi należy zatem zacząć od działalności deszczu.

Krople deszczu spadające na grunt przekazują swoją energie...

Woda - życie czy zniszczenie

ŻYCIE

Woda jest najpowszechniejszym związkiem na Ziemi. Jako oceany i morza pokrywają 71% powierzchni Ziemi. Jest niezbędna do życia, wypełnia każdą żywą komórkę stanowiąc 2/3 wagi naszego ciała. Woda jest nieomal synonimem życia. Wszędzie na Ziemi gdzie tylko jest woda poczynając od lodowatych...

Wody mineralne Polski jako atrakcja turystyczna świata

WODY MINERALNE:

- odmiana wód podziemnych

- wody gruntowe

- zawierają sole mineralne i gazy w ilości nie mniejszej niż 1g/dm3

- wyróżniają się temperaturą nie niższą niż 20oC (cieplice)

- mają minimalną choćby ilości składników aktywnych farmakologicznie (brom, jod, radon)

- ze względu...

Wody powierzchniowe i podziemne

Głównym elementem sieci wód powierzchniowych Pragi jest Wisła. Do niej odprowadzane są wody a licznych kanałów melioracyjnych osuszających taras zalewowy oraz wilgotne fragmenty tarasu nadzalewowego. Największym kanałom i ich budowniczowie nadali nazwy własne np. Nowe Ujście, Nawa Ulga, Wystawowy...

Wody powierzchniowe Polski

Trzecią, pod względem zajmowanego areału, formę użytków stanowią wody powierzchniowe. Obszar zajęty przez nie w 1994 r. wynosił 830 tys. ha, co stanowi 2,65% ogólnej powierzchni kraju. W stosunku do 1980 r. powierzchnia ta uległa zwiększeniu wskutek wybudowania kilku nowych zbiorników, z których...

Województwo małopolskie - WODY

Obszar województwa małopolskiego, należący do dorzecza górnej Wisły, ma z hydrologicznego punktu widzenia korzystne położenie . Warunki hydrogeologiczne, występowanie pokryw aluwialnych, fluwioglacjalnych i zwietrzelinowych, zalegających na nieprzepuszczalnych iłach mioceńskich, umożliwiają tworzenie...

Woliński Park Narodowy - WODY

Wody obok lasów to dominujące ekosystemy Parku. W północnej jego części jest to pas wód Bałtyku, a od zachodu delta Świny. Delta Świny jest to kompleks wodno-błotnych wysp i wysepek oddzielonych kanałami o zmiennych kierunkach przepływu oraz różnych poziomach wody, okresowo zalewanych zwłaszcza w czasie...

Występowanie i charakterystyka wód podziemnych

Wody podziemne to wody krazace w glebie i w skalach . Ich wystepowanie uzaleznione jest od budowy geologicznej-od przepuszczalnosci skl.

Wyrozniamy wody zaskorne-tworza sie blisko pod powiezchnia ziemii na grobej warstwie skal nieprzepuszczalnych,sa wodami zanieczyszczonymi.Nie posiadaja soli...