Potencjał magnetyczny

Czytaj Dalej

Pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna

Chcemy teraz znaleźć pole magnetyczne wytwarzane przez powszechnie występują-ce rozkłady prądów, takich jak przewodniki prostoliniowe, cewki itd. Pole magnetyczne prezentujemy graficznie rysując tzw.

Poszerzanie „potencjału" podkultur przestępczych - mechanizmy i skutki zjawiska

W literaturze socjologicznej pojęcie "podkultura" rozumiane jest - najogólniej mówiąc - jako wynik selekcji i modyfikacji wartości kulturowych, dokonywanych przez członków różnych grup z punktu widzenia specyficznych cech ich egzystencji, a pełniących dla tych grup funkcję "klucza" do zapewnienia sobie...

Cele i zakres analizy potencjału przedsiębiorstwa

 

Analiza potencjału firmy- określa silne i słabe strony firmy w porównaniu z konkurentami z grupy strategicznej.

Strategiczna analiza potencjału firmy pomaga określić jej silne i słabe strony, a dzięki temu ułatwia podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących sposobów konkurowania (strategii...

Koncepcja kompetencji jako potencjału przyczyniającego się do osiągania określonych wyników

 

Kompetencje jako potencjał przyczyniający się do osiągania określonych wyników zostały spopularyzowane przez Boyatzisa (1982). Stworzył je na podstawie badań, które dowiodły, że istnieje tylko jeden czynnik pozwalający na odróżnienie menadżerów, którzy odnoszą sukcesy, od takich których działania...

DOSKONALENIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU PRACY

 

Wykształcenie pracownika to problem bardzo istotny. Sytuacja na rynku usług szkoleniowych zmieniła się od lat 70-tych poprzez 80-te. Problematyka oferowanych zagadnień uległa zmianom. Obecnie dział ok. 1000 firm szkoleniowych. Ok. 90% firm szkoli swoich pracowników z tym, że często szkolenia te nie są...

Funkcja zarządzania potencjałem społecznym organizacji

 

Strategia organizacji i wszystkie jej cele są realizowane przez ludzi. Od tego, kim są, co robią zależy trwanie i zysk przedsiębiorstwa. Nawet najlepszy właściciel nie wykona wszystkiego własnymi rękoma, nawet najlepsza strategia nie zrealizuje się sama.

Funkcję polegającą na rekrutacji i selekcji...

Ludzie – społeczny potencjał organizacji

Modyfikacji ulega model zarządzania i kierowania ludźmi. Narzucana przez rynek konieczność stałego zwiększania jakości i niezbędna do tego innowacyjność zależy w ogromnej mierze od ludzi w organizacji. Najważniejszy staje się człowiek wnoszący do danej organizacji nie tylko nabyte kwalifikacje, ale...

Korupcja ogranicza inwestycyjny potencjał firm...

- Środki, które firmy przeznaczają na łapówki powiększają ich koszty. Koszty te przerzucane są na klientów, którzy muszą płacić wyższe ceny. Ponoszone koszty ograniczają także możliwości inwestycyjne firm, a w szczególności możliwość tworzenia nowych miejsc pracy. W ten sposób korupcja jest...

Układ Słoneczny - Pola magnetyczne planet

W obszarze linii zamkniętych pole magnetyczne powoduje uwięzienie naładowanych cząstek w tzw. pułapkach magnetycznych dając początek tzw.

Pole magnetyczne Ziemi

Z powodu wirowania Ziemi płyn przemieszczany jest po krętych torach, co wytwarza nowe pole magnetyczne na skutek zawirowań w istniejącym polu magnetycznym.

POTENCJAŁ POLA GRAWITACYJNEGO

Potencjałem pola grawitacyjnego w danym jego punkcie nazywamy stosunek energii potencjalnej ciała umieszczonego w tym punkcie pola do jego masy.

Potencjał pola grawitacyjnego charakteryzuje pole, a nie (w przeciwieństwie do energii potencjalnej) ciało w tym polu umieszczone. Można jednak powiedzieć, że...

Pomiary magnetyczne w poszukiwaniu ropy naftowej

Skaty osadowe są w większości niema­gnetyczne, lecz magnetyczne własności wykazują skały znajdujące się pod nimi. Pomiary magnetyczne wykonywane są w celu odnalezienia basenów sedymentacyjnych i okre­ślenia ich miąższości.

Co to jest rezonans magnetyczny?

Użyteczną techniką badawczą jest jądrowy rezonans magnetyczny (JRM). Polega on na poddaniu ciała pacjenta działaniu silnego pola magnetycznego i nieszkodliwych fal radiowych.

Czym są pociągi na poduszce magnetycznej?

Pociąg na poduszce magnetycznej porusza się dzięki siłom magnetycznym, które unoszą pojazd ponad torem i jednocześnie nadają mu dużą prędkość. Istnieją dwa główne typy pociągów poruszających się na poduszce magnetycznej.

Na czym polega rezonans magnetyczny?

Urządzenie wytwarza silne pole magnetyczne, które pobudza protony do wysyłania promieniowania elektro­magnetycznego. Wadą rezonansu jest fakt, że pole magnetyczne zaburza pracę rozrusznika serca i mo­że zmieniać położenie metalowych protez stawów.

Pomiar ziemskiego pola magnetycznego‎

Jeszcze bar­dziej zdziwiło badaczy odkrycie za pomocą magne­tometru - przyrządu służącego do wykrywania natężenia i kierunku pola magnetycznego - że jeden z kamieni emituje silne pole magnetyczne dowo­dzące istnienia silnych fluktuacji energii.

Co to są fale elektro­magnetyczne?

Stwierdził, że fale elektro­magnetyczne mają wiele własności identycznych z właściwościami światła.

POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA

Potencjał sprzedaży przedsiębiorstwa to granica do jakiej duży popyt na produkty przedsiębiorstwa. gdy jego wysiłki marketingowe wzrastają w relacji do wysiłków konkurencji. Absolutną granicą tego popytu jest oczywiście potencjał rynku. Obie wielkości mogą być równe, gdy przedsiębiorstwo osiągnie...