Wywołane potencjały wzrokowe

Badanie to różnicuje choroby siatkówki od chorób nerwu wzrokowego. Pozwala na rozpoznanie uszkodzenia nerwu wzrokowego w odcinku pozagałkowym, określenie zdolności widzenia j niemowląt i małych dzieci, ocenę czynności części nerwowej układu wzrokowego w oczach z nieprzejrzystymi ośrodkami optycznymi...

JONOWE POMPY

Osobną klasę pomp jonowych tworzą pompy protonowe, potrafiące generować gradient jonów wodorowych (H+) w poprzek błon, który jest wykorzystywany do transportu jonów, cząsteczek organicznych czy syntezy ATP.

KANAŁY JONOWE

jest on zbudowany z czterech podjednostek, które tworzą asymetryczny pentamerowy kanał jonowy (jedna podjednostka występuje podwójnie).

POTENCJAŁ IGLICOWY, potencjał czynnościowy

Szybka, miejscowa zmiana potencjału elektrycznego wywołana bodźcem. Następuje gwałtowne wnikanie jonów sodu do wnętrza komórki, zanik polaryzacji (depolaryzacja), a potem zmiana ładunku na dodatni o wartości + 40 mV.

POTENCJAŁ OSMOTYCZNY

Energia swobodna wody, której wartość odpowiada wartości ciśnienia osmotycznego, ale o znaku przeciwnym („-").

Przyjmuje się, że czysta woda ma potencjał osmotyczny równy zero barów (jednostek ciśnienia), a roztwory rozmaitych substancji w wodzie, np, wnętrze komórki, odpowiednio mniejszy (ujemny)...

POTENCJAŁ SPOCZYNKOWY

Potencjał spoczynkowy występuje w komórkach o spolaryzowanej błonie komórkowej (na zewnątrz zgromadzone ładunki dodatnie, a wewnątrz ładunki ujemne dzięki działaniu pompy jonowej).

WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Tlenowość: potencjał oksydacyjno - redukcyjny

W warunkach naturalnych z natlenieniem środowiska łączy się zagadnienie potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (Eh) mierzonego w woltach lub miliwoltach. Przy lepszym natlenieniu wartości potencjału redox są dodatnie i wyższe (do +0,4), a przy gorszym są niższe i przybierać mogą wartości ujemne (-0,4)...

Zasada maksymalnego wykorzystania potencjale biologicznego

Istotą procesów biochemicznych jest aktywny udział czynnika biologicznego: drobnoustroju, enzymu lub grupy enzymów, komórek lub tkanek roślinnych lub zwierzęcych. Efektywne przeprowadzenie tych procesów wymaga stworzenia warunków do pełnego wykorzystania potencjalnych możliwości czynnika...

Temperatura, czyli potencjał ciepła

Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki ciepło może wykonać pracę i przechodzić z jednego ciała do drugiego tylko przy różnicy temperatur. Temperatura jest najbardziej dostępna^ i najważniejszą miarą energii cieplnej. Najczęściej używaną międzynarodową skalą jest skala Celsjusza (°C), w której 0°C...

Błonowy potencjał spoczynkowy

chemiczne lub elektryczne) wywołują zmiany jej przepuszczalności dla poszczególnych jonów (otwieranie i zamykanie kanałów jonowych).

Potencjał czynnościowy

Do odkrycia i wyjaśnienia podstawowych mechanizmów w dużym stopniu przyczyniło się zastosowanie w badaniach wspomnianych w poprzednim podrozdziale toksyn, selektywnie blokujących poszczególne rodzaje kanałów jonowych.