WÓZEK ELEKTRYCZNY

WÓZEK ELEKTRYCZNY, wózek a k um u la torowy— samobieżny wózek do transportuwewnętrznego, o nośności od 0,5 do 3 ton. Składasię z niskiej platformy na 4 kołach ze stanowiskiemdla kierowcy, elektrycznego silnika na prądstały i baterii akumulatorów jako źródła energii.

Treser elektryczny

Urządzenie w postaci metalowego pręta, zasilanego impulsami wysokiegonapięcia, który umieszcza się nadgrzbietami krów, zmuszające zwierzęta dooddawania kału lub moczu bezpośrednio dokanału, lub na korytarz gnojowy.

POTENCJAŁ IGLICOWY, potencjał czynnościowy

Szybka, miejscowa zmiana potencjału elektrycznego wywołana bodźcem.

POTENCJAŁ OSMOTYCZNY

Energia swobodna wody, której wartość odpowiada wartości ciśnienia osmotycznego, ale o znaku przeciwnym („-").

Przyjmuje się, że czysta woda ma potencjał osmotyczny równy zero barów (jednostek ciśnienia), a roztwory rozmaitych substancji w wodzie, np, wnętrze komórki, odpowiednio mniejszy (ujemny)...

POTENCJAŁ SPOCZYNKOWY

Różnica potencjału pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną powierzchnią błony komórkowej. Różnica mierzona za pomocą mikroelektrod wynosi około -70 mV. Potencjał spoczynkowy występuje w komórkach o spolaryzowanej błonie komórkowej (na zewnątrz zgromadzone ładunki dodatnie, a wewnątrz ładunki ujemne...

WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Tlenowość: potencjał oksydacyjno - redukcyjny

W warunkach naturalnych z natlenieniem środowiska łączy się zagadnienie potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (Eh) mierzonego w woltach lub miliwoltach. Przy lepszym natlenieniu wartości potencjału redox są dodatnie i wyższe (do +0,4), a przy gorszym są niższe i przybierać mogą wartości ujemne (-0,4)...

Synapsa elektryczna

synapsy elektryczne, zwane inaczej efapsami. W obrębie synaps elektrycznych przewodzenie impulsów elektrycznych odbywa się w obu kierunkach.

Elektryczne badanie pobudliwości nerwowo-mięśniowej i elektromiografia

W zdrowym mięśniu w spoczynku panuje cisza elektryczna.

Zasada maksymalnego wykorzystania potencjale biologicznego

Istotą procesów biochemicznych jest aktywny udział czynnika biologicznego: drobnoustroju, enzymu lub grupy enzymów, komórek lub tkanek roślinnych lub zwierzęcych. Efektywne przeprowadzenie tych procesów wymaga stworzenia warunków do pełnego wykorzystania potencjalnych możliwości czynnika...

Temperatura, czyli potencjał ciepła

Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki ciepło może wykonać pracę i przechodzić z jednego ciała do drugiego tylko przy różnicy temperatur. Temperatura jest najbardziej dostępna^ i najważniejszą miarą energii cieplnej. Najczęściej używaną międzynarodową skalą jest skala Celsjusza (°C), w której 0°C...

Niektóre właściwości elektryczne tkanek

Zewnętrzne napięcie elektryczne wpływa przede wszystkim na endogenne procesy elektryczne. Zewnętrzne napięcie elektryczne wykonuje tu pracę typu spustowego, zapoczątkowuje łańcuchowe reakcje elektrochemiczne o charakterze sygnałów, które przebiegają wzdłuż włókien tych tkanek, zużywając ich energię.

Przczskórne elektryczne pobudzanie nerwów (TENS)

Pojęcie TFNS powstało w USA w latach sześćdziesiątych (podrozdz. 4.5.1 i ryc. 4.10). Do zwalczania bólu stosuje się kilka rodzajów impulsów typu TENS o częstotliwości od 1 do 200 Hz. Na ogół autorzy amerykańscy uważają, że ks/lałt impulsu i polaryzacja elektrod nie wpły^wają na wyniki leczenia;...

Defibrylacja elektryczna

nie wymaga synchronizacji impulsu z EKG (—> kardiowersja elektryczna) ani znieczulenia (migotanie komór powoduje zatrzymanie krążenia i utratę przytomności, chory nie odczuwa bólu).

Kardiowersja elektryczna

odpowiednio przygotowany (—> kardiowersja elektryczna, wykonanie).

Stymulacja prądem elektrycznym

Niedawno wprowadzono nowy termin: czynnościowa stymulacja prądem elektrycznym (ang.

Przezskórna stymulacja elektryczna nerwów (TENS)

przezskórna stymulacja elektryczna nerwów (TENS) szybko zdobyła status standardowej metody zwalczania bólu, zarówno przewlekłego, jak i ostrego.

Błonowy potencjał spoczynkowy

Ruch każdego z jonów wytwarza odpowiedni gradient elektryczny, który (skierowany przeciwnie) równoważy gradient chemiczny. chemiczne lub elektryczne) wywołują zmiany jej przepuszczalności dla poszczególnych jonów (otwieranie i zamykanie kanałów jonowych).

Potencjał czynnościowy

Potencjał czynnościowy jest świadectwem pobudzenia neuronu (najczęściej wskutek aktywności synaps, znajdujących się na jego ciele komórkowym i den-drytach). Analizę potencjału czynnościowego z początku prowadzono na olbrzymich aksonach kałamamicy, których rozmiary (średnica osiąga nawet 1 mm)...

Synapsy elektryczne

Przewaga synaps chemicznych nad elektrycznymi jest jednak ogromna, zważywszy przede wszystkim na trzy aspekty: różnicowanie przekazywanej informacji (pobudzenie lub hamowanie), sumowanie czasowe i przestrzenne oraz presynaptyczną modyfikację sygnału (np.

Czynność elektryczna mięśni szkieletowych

Najlepsze warunki dla uzyskania rejestracji czynności elektrycznej włókien mięśniowych jednostki ruchowej można osiągnąć, wkłuwając elektrodę do mięśnia.