Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych BHP

Napięcie dotykowe można więc zdefiniować jako napięcie między dwoma punktami nie należącymi do obwodu elektrycznego, których może dotknąć jednocześnie człowiek, najczęściej chodzi tutaj o dotyk ręką 1 stopami lub dotyk obiema rękami.

Pomiar mocy elektrycznej

I) Wstęp teoretyczny : Najczęściej wykonywanymi pomiarami w przemyśle są właśnie pomiary mocy. W obwodach prądu stałego moc wyraża się zależnością P=U*I i pomiaru dokonuje się zazwyczaj metodą pośrednią, przy wykorzystaniu woltomierza i amperomierza połączonych w układzie poprawnie mierzonego prądu lub napięcia. Pomiaru można dokonać bezpośrednio przy wykorzystaniu watomierza, lecz nie stosuje się tego rozwiązania często ze względu na koszt tego ...

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej

Prace w zakresie konserwacji, naprawi remontów urządzeń elektrycznych należy wykonywać w zasadzie po wyłączeniu tych urządzeń spod napięcia, przy czym wyłączenia spod napięcia należy dokonać w taki sposób, aby uzyskać widoczną przerwę izolacyjną w obwodach zasilających (np.

Opis silników elektrycznych

Silniki elektryczne dobierane są do potrzeb maszyny napędzanej.

Części instalacji elektrycznej, układy sieciowe

złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z izolacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem rozdzielnicy głównej.

Czynność elektryczna serca

Prawidłowa czynność serca zależy w dużym stopniu od impulsów elektrycznych powstających w nim samym, niezależnie od układu nerwowego.

BADANIE POTENCJAŁÓW wzrokowych

Badanie polega na działaniu określonym boźcem na receptory narządów zmysłów i wyzwalaniu w ten sposób - w odpowiednim obszarze kory mózgowej - aktywności bioelektrycznej (potcn-j i cjałów wywołanych). Potencjały wywołane mają niewielkie napięcie wynoszące od około 0,5 mV H do 100 mV, lecz dzięki...

Badanie potencjałów wzrokowych

Do rejestracji potencjałów wywołanych używane są elektrody powierzchniowe, które umiesz­czone są w określonych miejscach skóry na głowie. Przed przyklejeniem elektrody skórę należy odtłuścić, a dla zmniejszenia oporności przetrzeć pastą oczyszczającą. Badanie poszczególnych potencjałów odbywa się...

Badanie potencjałów słuchowych

W trakcie badania pacjent leży. Bodźce słuchowe przekazywane są przez słuchawkę do każdego z ucha osobno (ryc. 6-7). Natężenie dźwięku dobiera się dla każdego ucha indywidualnie i powinno ono przekraczać o 60 dB (decybeli) próg słyszalności. Bodziec dźwiękowy powtarzany jest 3000 razy.

Badanie potencjałów czuciowych

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu niekiedy z dołączonym wykresem (zapisem czynności elektrycznej mózgu)

Wywołane potencjały wzrokowe

Badanie to różnicuje choroby siatkówki od chorób nerwu wzrokowego. Pozwala na rozpoznanie uszkodzenia nerwu wzrokowego w odcinku pozagałkowym, określenie zdolności widzenia j niemowląt i małych dzieci, ocenę czynności części nerwowej układu wzrokowego w oczach z nieprzejrzystymi ośrodkami optycznymi...

Proteza kończyny górnej elektryczna

proteza kończyny górnej elektryczna; proteza kończyny górnej, której czyn­ne mechanizmy ruchowe wykorzystu­ją wyłącznie energię baterii akumula­torów elektrycznych (-> źródło energii protezy kończyny górnej).

Rodzaj zapalników ostrych elektrycznych

W zależności od czasu działania ZE dzieli się na rodzaje oznaczone symbolami:

U – mikrosekundowe o czasie działania poniżej 1 ms,

N – natychmiastowe o czasie działania1 do 10 ms,

M – milisekundowe o nominalnym czasie zadziałania stopnia pierwszego 11 do 100 ms,

P – półsekundowe o znamionowym czasie...

OPARZENIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Specyfika tego rodzaju oparzenia wynika z głębokiego niszczenia tkanek .»jj-- skóry, tkanki podskórnej, mięśni, naczyń, kości itp. Oparzone miejsca są wyraźnie odgraniczone od otoczenia i w początkowym okresie nie-bolesne ~ (zniszczenie zakończeń czuciowych skóry). Inrią charakterystyczną cechą...

Zapalnik elektryczny

Rurka tekturowa lub metalowa z wprowadzonymi do niej przewodami elektrycznymi tkwiącymi w masie zapalczej; służy do zainicjowania spłonki.

Zapalnik elektryczny ostry (GZE)

Zapalnik fabrycznie uzbrojony w spłonkę; stosowany do odpalania ładunków MW w otworach za pomocą prądu elektrycznego uzyskanego z zapalarek; wyróżnia się: grupy – w zależności od stopnia bezpieczeństwa wobec mieszaniny metanuz powietrzem i pyłu węglowego z powietrzem, klasy – w zależności od stopnia bezpieczeństwa wobec prądu elektrycznego,rodzaje – w zależności od czasu działania, typy – w zależności od dodatkowych ...

Zapalnik nieelektryczny

Rurka stalowaz materiałem wybuchowym (pentryt lub azydek ołowiu), do której wprowadzono przewód inicjujący nieelektyczny; służy do odpalania ładunków materiału wybuchowego; np. zapalnik typu Nonel.

OBWÓD ELEKTRYCZNY

OBWÓD ELEKTRYCZNY — droga przepływuprądu w urządzeniu elektrycznym. Najprostszyobwód składa się ze źródła energii elektrycznej,odbiornika energii i łączących je dwu przewodów.

Oporność elektryczna

Oporność elektryczna — opór, jakipokonuje prąd płynący przez przewód elektryczny;jednostką oporu elektpeznego jest -»om (oznaczenief i omega).

PRZEWODY ELEKTRYCZNE

PRZEWODY ELEKTRYCZNE — druty lublinki nieizolowane albo izolowane służące doprzesyłania prądu elektrycznego. K a b e l jest doskonale izolowanym i zabezpieczonymprzed wilgocią i uszkodzeniem mechanicznymprzewodem elektrycznym, układanymw ziemi; kabel może być wielo- lub jednożyłowy.