Czym jest porażenie prądem elektrycznym?

Jeśli jednak napięcie prądu elektrycznego jest większe, objawy porażenia są o wiele poważniejsze. Na tym przykładzie widać, że w wypadku po­rażenia prąd elektryczny przebiega od dłoni (naj­częściej prawej) do nóg.

Jakie są główne przyczyny porażenia prądem elektrycznym?

Do porażenia prądem elektrycznym może dojść podczas burzy (porażenie piorunem), obsługiwa­nia sprzętu gospodarstwa domowego lub urządzeń przemysłowych czy też wskutek kontaktu z linia­mi wysokiego napięcia, na przykład trakcji kolei elektrycznej.

Jak udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym?

Jeśli w domu są małe dzieci, zabezpieczamy nie używane gniazdka elektryczne specjalnymi nakładkami. Jeżeli wstrząs elektryczny został spowodowany przez prąd o bardzo wysokim napięciu, nie zbliżamy się do miejsca zdarzenia i natych­miast wzywamy karetkę pogotowia.

Węgorz elektryczny

Narządy wytwarzające pole elektryczne są ulo­kowane na ogonie i składają się z kilku tysięcy pły­tek elektrycznych, których układ jest podobny do układu cel w akumulatorze. Duży okaz węgorza elektrycznego może w ten sposób wytwarzać wokół siebie napięcie elektryczne przekraczające 500 V.

Kto powinien produkować samochód o napędzie elektrycznym?

Jednak General Motors miałby prawdopodobnie największą przewagę kompara-tywną w pnxhikcji i marketingu samochodów o napędzie elektrycznym.

POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA

Potencjał sprzedaży przedsiębiorstwa to granica do jakiej duży popyt na produkty przedsiębiorstwa. gdy jego wysiłki marketingowe wzrastają w relacji do wysiłków konkurencji. Absolutną granicą tego popytu jest oczywiście potencjał rynku. Obie wielkości mogą być równe, gdy przedsiębiorstwo osiągnie...

Analiza potencjału kadrowego organizacji

Potencjał pracownika (ang. employee's potential) jest łącznym działaniem zarówno cech jak i kompetencji konkretnego zatrudnionego, a więc jego:

zdrowia, zdolności, wiedzy ogólnej i zawodowej, umiejętności praktycznych, poziomu rozwoju moralnego, motywacji do pracy i ciągłego rozwoju osobistego...

Potencjał społeczny firmy

Definicja

Potencjał społeczny firmy to sumaryczny kapitał osobowy, który jako zasób danej społeczności wyraża jej potencjał działaniowy. Wartością firmy są ludzie, ich wiedza, umiejętności, postawy i predyspozycje. Powodzenie firmy zależy od sprawnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestia...

Jak wykorzystać potencjał ludzki do poszerzenia wiedzy w organizacji?

WSTĘP Ekonomista T. Schulz, laureat Nagrody Nobla z 1979 roku, pisał: „wszystkie ludzkie zdolności, bądź wrodzone, bądź nabyte. Każdy człowiek rodzi się z pewnym szczególnym zespołem genów określającym jego wrodzone zdolności. Cechy nabytej jakości populacji, które mają wartość i mogą być wzbogacone za pomocą inwestowania, będziemy uważać za kapitał ludzki.” W kontekście gospodarczym kapitał ludzki można określić jako kombinację trzech ...

Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa

BUDOWANIE POTENCJAŁU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Konkurencja wiąże się ściśle z występowaniem podmiotów konkurencyjnych. Interesy tych podmiotów są przynajmniej częściowo niezgodne co prowadzi do ujawnienia się konfliktu. Konkurencja jest to proces rywalizacji jednostek, które dążą do tych samych korzyści w tym samym czasie i przy tych samych regułach, a realizacja interesów jednych zagraża realizacji interesów pozostałych. Konkurencja (z łaciny ...

Geneza, potencjal i plany I Wojny Światowej

GENEZA, POTENCJAŁ I PLANY WOJENNE MOCARSTW PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ ,,Chcesz pokoju szykuj się do wojny’’ Vegetius Wojna to straszliwe, a jednocześnie wielkie w swej wymowie słowo by jednak wojna ta naprawdę była wielka to musi pod każdym względem przewyższać swoje poprzedniczki militarnie jak i gospodarczo-ekonomicznie. To jednak na pierwsze miejsce wysuwa się plan działania jest najważniejszy, gdyż bez niego nawet najbardziej rozwinięte państwo nie potrafiące ...

Oddziaływanie pradu elektrycznego na organizm ludzki

Łuk elektryczny albo wyładowanie łukowe może powodować urazy: uszkodzenia ciała odłamkami zniszczonych urządzeń elektrycznych lub podczas upadku, wskutek działania fali uderzeniowej oparzenia ciała, których rozległość i głębokość są zależne od gęstości energii cieplnej łuku oraz uszkodzenia siatkówki oka, z powodu wzrostu temperatury płynu soczewkowego, jako wynik oddziaływania termicznego metalizację nieosłoniętych części ciała oraz ...

Geneza potencjału czynnościowego

Ten napływ jonów sodowych do wnętrza komórki zgodny jest z gradientem tak stężeniowym i gradientem elektrycznym.

Sposób wykonania instalacji elektrycznej w mieszkaniu M-3

46) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymaga się aby w instalacjach elektrycznych stosować: 1) złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także osób postronnych, 2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, 3) wyłączniki przeciwporażeniowe ...

Zjawisko łuku elektrycznego i sposoby jemu przeciwdziałania.

układ sterowania stycznika Zjawisko najczęściej bardzo niekorzystne jak powstawanie łuku elektrycznego przy przerywaniu obwodów prądowych znalazło inne praktyczne zastosowania :  w piecach łukowych gdzie łuk elektryczny może się palić albo między dwiema elektrodami węglowymi (piece pośrednie), albo między elektrodą i topionym metalem (piece bezpośrednie) – temperatura samego łuku osiąga wartość nawet do 10 000C.

Oświetlenie elektryczne

świecenie pewnych substancji chemicznych pod działaniem promieni ultrafioletowych i elektronów;  Lampy wyładowcze (rtęciowe, sodowe, neonowe, ksenonowe), w których wykorzystuje się świecenie gazu pod wpływem wyładowań elektrycznych (przepływu prądu elektrycznego przez gaz);  Lampy o świetle mieszanym, w których wykorzystuje się do otrzymania światła dwa zjawiska fizyczne, zwykle świecenie gazu pod wpływem wyładowań elektrycznych i ...

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie do 1 kV.

Prąd elektryczny przepływając przez ciało człowieka wywołuje w nim zmiany chemiczne i biologiczne groźne dla zdrowia i życia. Prąd elektryczny przekraczający trzeci poziom bezpieczeństwa, w niesprzyjających warunkach może spowodować migotanie komór serca, co w konsekwencji kończy się najczęściej śmiercią.

Porażenia prądem elektrycznym

Jeżeli człowiek dotyka jednocześnie dwóch punktów, między którym występuje napięcie, to przez jego ciało przepływa prąd elektryczny.

Miernictwo elektryczne

Miernictwo elektryczne Miernictwo elektryczne obejmuje zarówno pomiary kontrolne wielkości elektrycznych w obwodach, jak i pomiary innych wielkości, w których wy¬korzystywana jest energia elektryczna.

Wzorce wielkości elektrycznych

Źródło: · Książka „Miernictwo elektryczne i elektroniczne” autorstwa Józefa Parchańskiego