POTENCJAŁ POLA GRAWITACYJNEGO

Potencjałem pola grawitacyjnego w danym jego punkcie nazywamy stosunek energii potencjalnej ciała umieszczonego w tym punkcie pola do jego masy.

Potencjał pola grawitacyjnego charakteryzuje pole, a nie (w przeciwieństwie do energii potencjalnej) ciało w tym polu umieszczone. Można jednak powiedzieć, że...

Prąd elektryczny - uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

Istnienie napięcia warunkuje przepływ padu eklektycznego [U]=1V Urządzenia wytwarzające napięcie: Ogniwo Akumulator Prądnica Naładowany kondensar Natężenie elektryczne- stosunek wielkości ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój do czasu jego przepływu I=q/t [I]=1A 1A= 1c/1s q- wielkość ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika amper- jest liczbowo równy natężeniu takiego padu, gdy przez ...

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy

Przewodnictwo elektryczne – zjawisko przepływu ładunków elektrycznych (prąd elektryczny) pod wpływem pola elektrycznego. Nie wykazują przy tym przewagi żadnego ładunku elektrycznego, pozostają więc elektrycznie obojętne.

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy - ELEKTROLIZA

W elektrolicie więc nosicielami ujemnych ładunków są jony ujemne kierujące się ku anodzie – ich przemieszczanie się stanowi prąd elektryczny płynący w tej cieczy.

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy - Praktyczne zastosowanie przewodnictwa elektrycznego cieczy

Jednym z praktycznych zastosowań przewodnictwa elektrycznego cieczy jest wykorzystanie przewodzenia prądu przez kwas w ogniwach elektrycznych, np.

SILNIK ELEKTRYCZNY - definicja

SILNIK ELEKTRYCZNY to maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektryczną na mechaniczną, zwykle w postaci ruchu obrotowego; składa się ze stojana (z parą lub parami elektromagnesów) i wirnika z uzwojeniem.

Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

W praktyce tak projektuje się obwody elektryczne, aby maksymalny prąd jaki może popłynąć przez uzwojenia silników równał się 1,8~1,9 prądu mocy godzinnej.

Elektryczne zapisywanie i odtwarzanie dźwięków

Tubę w stu­diu zastąpił jeden bądź kilka mikrofonów, zmie­niających falę akustyczną w sygnały elektryczne. Gramofony wyposażano w przetworniki, któ­re zamieniały drgania igły w modulowany sygnał elektryczny, który następnie był wzmacniany i od­twarzany przez głośniki.

Samochody elektryczne w wesołym miasteczku

Każdy samocho­dzik ma silnik elektryczny zasilany za pomocą wysięgnika z rozwieszonej nad torem drucianej siatki.

Lokomotywy dieslowsko-elektryczne

Udoskonaleniem lokomotywy spalinowej jest lokomotywa dieslowsko-elektryczna, w której silnik napędza generator, prąd z niego porusza silniki trakcyjne, zamontowane bezpośrednio na osiach pojazdu.

Trakcja elektryczna na kolei

Loko­motywy elektryczne są prostsze w konstrukcji, łatwiejsze w obsłudze i znacznie mniej szko­dliwe dla środowiska niż lokomotywy spalino­we czy nawet dieslowsko-elektryczne.

Ładunek elektryczny - przyciąganie i odpychanie

Jeśli mają przeciwstawny ładunek elektryczny to posiadają zdolność przyciągania, jeśli zaś ich ładunki są tego samego znaku - odpychają się. Ta nazwa wynika z fakt iż ładunek elektryczny może w pew­nych warunkach trwać w nich prawie w nie­skończoność.

Ogniwa elektryczne i prąd

Elektryczne ogniwa zmieniają energię che­miczną w elektryczną. To elektryczne ciśnienie, dostarczone np.

Opór elektryczny (rezystancja)

Miedź ma dość niski opór elektryczny, jest dobrym przewodnikiem, dlatego też większość kabli elektrycznych jest wykonanych z tego materiału. Niektóre materiały, które wykazują duży opór elektryczny (tzw.

Silniki i generatory elektryczne

Nowoczesne silniki elektryczne wykorzy­stują silny elektromagnes i wiele zwojów przewodnika, co umożliwia wytworzenie użytecz­nej siły mechanicznej. zademonstrował w jaki sposób można wytworzyć prąd elektryczny za pomo­cą magnesu.

Maszyny elektryczne

Teraz wiemy, że przez pocieranie rozdzielali ładunki elektryczne i łado­wali bursztyn i sukno. tak że ich właści­wości elektryczne znoszą się wzajemnie i żaden nadmiarowy ładunek nie uwidacznia się.

Rozwój energii elektrycznej

Tempo z jakim ważniejsze sklepy, restau­racje i hotele instalował) oświetlenie elektryczne w miejsce gazowego sygnalizowało, że produkcja energii elektrycznej wkrótce stanie się jedną z istotniejszych gałęzi przemysłu.

Zasilanie w energię elektryczną

Energia elektryczna wytwarzana jest z paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa, gaz bądź uran lub poprzez konwersję energii słońca, wiatru albo wody.

Straty energii elektrycznej

Kable przesyłowe wykonane są z materiału o jak najmniejszym oporze elektrycznym.

Jak działa ogniwo elektryczne?

Ogniwa te działają, zamieniając energię wiązań chemicznych na energię prądu elektrycznego. W obwodzie płynie prąd elektryczny.