Ustawienie czynnościowe kończyn

Ustawienie czynnościowe stwarza najlepsze warunki do wykonywania typowych czynności danego segmentu narządu ruchu, charakteryzuje się równowagą dynamiczną mięśni poruszających i stabilizujących tę część oraz najmniejszym zużyciem energii koniecznej do wykonywania typowych czynności. Podczas...

Anatomia czynnościowa i fizjologia ręki

Do prawidłowej oceny zmian chorobowych i uszkodzeń w obrębie ręki niezbędna jest dobra znajomość zagadnień anatomii czynnościowej. Przedstawienie tych problemów w całości w ramach krótkiego rozdziału jest niemożliwe i dlatego omówienie ma za zadanie jedynie zwrócenie uwagi na pewne zasadnicze elementy...

Zasada maksymalnego wykorzystania potencjale biologicznego

Istotą procesów biochemicznych jest aktywny udział czynnika biologicznego: drobnoustroju, enzymu lub grupy enzymów, komórek lub tkanek roślinnych lub zwierzęcych. Efektywne przeprowadzenie tych procesów wymaga stworzenia warunków do pełnego wykorzystania potencjalnych możliwości czynnika...

Temperatura, czyli potencjał ciepła

Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki ciepło może wykonać pracę i przechodzić z jednego ciała do drugiego tylko przy różnicy temperatur. Temperatura jest najbardziej dostępna^ i najważniejszą miarą energii cieplnej. Najczęściej używaną międzynarodową skalą jest skala Celsjusza (°C), w której 0°C...

Elektrostymulacja czynnościowa

Elektrostymulacja czynnościowa to wywoływanie skurcz/ów mięśni porażonych w celu wykonania określonej czynność i lub jej wspomagania. W piśmiennictwie międzynarodowym i w Polsc e jest nazywana FES od ang.functinnal electrical stimu-lation. Aktualnie FFS poświęconych jest wiele publikacji z zakresu...

Błonowy potencjał spoczynkowy

Błona komórkowa jest zbudowana z podwójnej warstwy lipidów, w którą wbudowane są cząsteczki białka. Oddziela ona cytoplazmę od płynu zewnątrzko-mórkowego, czyli dwa przewodzące prąd elektrolity. Dzięki temu działa jak kondensator. Na jej zewnętrznej powierzchni gromadzą się ładunki dodatnie, a po...

Struktura czynnościowa mięśni poprzecznie prążkowanych

Mięśnie ssaków są strukturalnie podzielone na określoną liczbę jednostek ruchowych (jednostek motorycznych). Biegnący w nerwie akson motoneuronu po wniknięciu do mięśnia dzieli się na wiele gałązek i ostatecznie kończy się wieloma płytkami ruchowymi na rozproszonych w obrębie tego mięśnia...

Czynnościowe bóle brzucha

Ważnym kryterium diagnostycznym czynnościowych bólów brzucha jest okres utrzymywania się objawów powyżej 3 miesięcy, w którym bóle występują w sposób ciągły lub nawracający, nie mają określonego wzorca bólowego ani związku z przyjmowaniem pokarmu, defekacjami czy krwawieniami miesięcznymi, a odczuwane...