Reflektoryczne zaburzenia czynnościowe tkanek miękkich

W praktyce klinicznej najczęściej lokalizowanymi zaburzeniami w obrębie tkanek miękkich sątzw. punkty maksymalnej bolesności i piinksygnalizowanie przez chorego charakterystycznego miejsca odczuwanych dolegliwości bólowych obliguje lekarza do sprawdzenia, czy powiązany z tym obszarem punkt spustowy...

Miejsce i rola zaburzeń czynnościowych w rozwoju choroby przeciążeniowej

- Oprócz przyczyn wspomnianych powyżej, na powstawanie zaburzeń czynnościowych w obrębie struktur kręgosłupa wpływają liczne czynniki zewnętrzne związane z życiem w określonym środowisku cywilizacyjnym: stres, standaryzacja używanych sprzętów, ułatwienia lo-komocyjne, sposób pracy i wypoczynku, a...

Leczenie zespołów czynnościowych (rzekomokorzeniowych)

W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiony program postępowania leczniczego w zaburzeniach czynnościowych będących przyczyną zespołów bólowych kręgosłupa o charakterze rzekomokorzeniowym. Konkretnie będzie mowa o metodach leczenia zablokowań czynnościowych stawów, zaburzeń napięcia i równowagi...

Techniki manualne stosowane w leczeniu zaburzeń czynnościowych

Jakjuż wspomniano, zasadniczym obiektem zainteresowania terapii manualnej w obrębie kręgosłupa są struktury słupa tylnego: stawy międzywyrost-kowe, ich aparat torebkowo-więzadłowy oraz mięśnie współdziałające ze stawami. Zaburzenia czynności powyższych struktur sąbezpośrednim powodem i...

Rezultaty leczenia manualnego zablokowań czynnościowych stawów kręgosłupa

Rezultaty skutecznego leczenia manualnego zablokowań objawiają się wielokierunkowo i są czasami zaskakująco szybkie. Oprócz mechanicznego efektu przywrócenia ruchomości danego segmentu kręgosłupa dochodzi do:

• zwiększenia się zakresu ruchów w całym odcinku kręgosłupa lub wyrównania istniejącego...

Zasady rehabilitacji czynnościowych zburzeń mięśniowych

Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że problemy z kręgosłupem od mięśni się zaczynają (zaburzenia równowagi napięć mięśniowych) i na mięśniach się kończą (niedowłady i porażenia w zaawansowanych etapach choroby przeciążeniowej). Stąd ogromne znaczenie prawidłowej rehabilitacji...

Ocena czynnościowa narządów ruchu

ocena czynnościowa narządów ruchu;

w jej skład wchodzą: a) test mięśnio­wy, b) test czynnościowy, c) badanie dynamometryczne i ergometryczne.

Pozycje czynnościowe

pozycje czynnościowe; takie usta­wienia stawów kończyn, w których kończyna spełnia najlepiej swoją funk­cję i może być użyteczna nawet po zesztywnieniu któregokolwiek stawu. Przy unieruchomieniu kończyny (ope­racyjnym i zachowawczym) ustawia się stawy w pozycjach czynnościowych (fizjologicznych)...

Rezerwy czynnościowe

rezerwy czynnościowe; właściwość organizmów żywych pozwalająca na podjęcie większych niż standardowe wysiłków fizycznych. R. cz. zależą od wydolności ogólnej, stopnia aktyw­ności fizycznej przejawianej w życiu codziennym. U współczesnego człowieka obniżyły się znacznie w związku z...

Skrócenie czynnościowe kończyn dolnych

skrócenie czynnościowe kończyn dolnych; oceniane jest w pozycji stojącej, po ustawianiu kolców biodrowych przednich górnych na równym poziomie. Wielkość skrócenia określa się w centymetrach, biorąc za podstawę odległość pięty krótszej kończyny od podłogi. Ocenę przeprowadza się podkładając...

Test czynnościowy

test czynnościowy; badanie czynności podstawowych, występujących w codziennym życiu społecznym i zawodowym (-> próby pracy) człowieka nie w pełni sprawnego. Ocena dotyczy między innymi toalety osobistej, jedzenia, zmiany pozycji, posługiwania się zaopatrzeniem ortopedycznym oraz czynności...

Testy czynnościowe

testy czynnościowe; zestaw prób skonstruowanych w celu ilościowej oceny czynności złożonych (intelektualnych, rozwoju ruchowego dziecka, złożonych czynności ruchowych, np. czynności manipulacyjnych, czynności życia codziennego itp.). Punktacji podlegają umownie przyjęte główne parametry wspólne...

POTENCJAŁ OSMOTYCZNY

Energia swobodna wody, której wartość odpowiada wartości ciśnienia osmotycznego, ale o znaku przeciwnym („-").

Przyjmuje się, że czysta woda ma potencjał osmotyczny równy zero barów (jednostek ciśnienia), a roztwory rozmaitych substancji w wodzie, np, wnętrze komórki, odpowiednio mniejszy (ujemny)...

POTENCJAŁ SPOCZYNKOWY

Różnica potencjału pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną powierzchnią błony komórkowej. Różnica mierzona za pomocą mikroelektrod wynosi około -70 mV. Potencjał spoczynkowy występuje w komórkach o spolaryzowanej błonie komórkowej (na zewnątrz zgromadzone ładunki dodatnie, a wewnątrz ładunki ujemne...

WARUNKI HODOWLI MIKROORGANIZMÓW - Tlenowość: potencjał oksydacyjno - redukcyjny

W warunkach naturalnych z natlenieniem środowiska łączy się zagadnienie potencjału oksydacyjno-redukcyjnego (Eh) mierzonego w woltach lub miliwoltach. Przy lepszym natlenieniu wartości potencjału redox są dodatnie i wyższe (do +0,4), a przy gorszym są niższe i przybierać mogą wartości ujemne (-0,4)...

Unaczynienie czynnościowe płuc

W krążeniu czynnościowym naczyniem doprowadzającym krew są tętnice płucne prawa i lewa, powstające z rozdwojenia pnia płucnego. Wśród gałęzi obu tętnic płucnych wyróżnia się gałęzie do płata górnego, środkowego i dolnego.

Odcinek tętnicy płucnej od miejsca odejścia rozgałęzień dla płata...

Czynnościowe zaburzenia krqżenia mózgowego

„Przelotne udary”, które dawniej przypisywano skurczom naczyń mózgowych, wg nowszych danych klinicznych i doświadczalnych w dużym odsetku zależą raczej od chwilowego niedokrwienia tkanki mózgowej na obszarze zaopatrywanym przez zmienione (najczęściej miażdżycowe) naczynie. Częstą przyczyną tych...

Czynnościowy brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego

Czynnościowy brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego stanowi najczęstszą przyczynę wtórnego braku miesiączki (75%). Zaburzenie to nie ma podłoża organicznego i jest odwracalne. Tego typu zaburzenia w małym stopniu doprowadzają do pierwotnego braku miesiączki (ok. 14%). U podłoża tego zaburzenia...

Hormonalne testy czynnościowe

Próba progesteronowa. Stosowana jest w diagnostyce braku miesiączki.

Polega na podawaniu progesteronu lub progestagenu w dawce umożliwiającej przemianę wydzielniczą błony śluzowej macicy. Wynik dodatni (wystąpienie krwawienia z odstawienia) świadczy o niewydolności lutealnej i prawidłowej aktywności...

Zespół bolesnego barku pływaka (czynnościowa niestabilność stawu ramiennego u pływaków)

W piśmiennictwie światowym opisano wiele dolegliwości określanych mianem „barku pływaków”, jednakże większość z nich nie jest specyficzna dla pływania i występuje również w innych dyscyplinach sportu.

We współczesnym pływaniu zawodnicy wykonują rocznie ponad milion ruchów traumatyzujacych bark...