Potencjał społeczny firmy

Definicja

Potencjał społeczny firmy to sumaryczny kapitał osobowy, który jako zasób danej społeczności wyraża jej potencjał działaniowy. Wartością firmy są ludzie, ich wiedza, umiejętności, postawy i predyspozycje. Powodzenie firmy zależy od sprawnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestia...

Jak wykorzystać potencjał ludzki do poszerzenia wiedzy w organizacji?

WSTĘP Ekonomista T. Schulz, laureat Nagrody Nobla z 1979 roku, pisał: „wszystkie ludzkie zdolności, bądź wrodzone, bądź nabyte. Każdy człowiek rodzi się z pewnym szczególnym zespołem genów określającym jego wrodzone zdolności. Cechy nabytej jakości populacji, które mają wartość i mogą być wzbogacone za pomocą inwestowania, będziemy uważać za kapitał ludzki.” W kontekście gospodarczym kapitał ludzki można określić jako kombinację trzech ...

Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa

BUDOWANIE POTENCJAŁU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Konkurencja wiąże się ściśle z występowaniem podmiotów konkurencyjnych. Interesy tych podmiotów są przynajmniej częściowo niezgodne co prowadzi do ujawnienia się konfliktu. Konkurencja jest to proces rywalizacji jednostek, które dążą do tych samych korzyści w tym samym czasie i przy tych samych regułach, a realizacja interesów jednych zagraża realizacji interesów pozostałych. Konkurencja (z łaciny ...

Geneza, potencjal i plany I Wojny Światowej

GENEZA, POTENCJAŁ I PLANY WOJENNE MOCARSTW PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ ,,Chcesz pokoju szykuj się do wojny’’ Vegetius Wojna to straszliwe, a jednocześnie wielkie w swej wymowie słowo by jednak wojna ta naprawdę była wielka to musi pod każdym względem przewyższać swoje poprzedniczki militarnie jak i gospodarczo-ekonomicznie. To jednak na pierwsze miejsce wysuwa się plan działania jest najważniejszy, gdyż bez niego nawet najbardziej rozwinięte państwo nie potrafiące ...

Podział czynnościowy podwzgórza.

Temat: Podział czynnościowy podwzgórza. Podwzgórze (łac. Hypothalamus) to część podkorowa mózgowia zaliczana do międzymózgowia, która nadzoruje reakcje bezwiedne organizmu. Od podwzgórza zależy homeostaza organizmu. Jest to ośrodek podkorowy autonomicznego układu nerwowego. Jego masa w mózgu człowieka wynosi około 4,5 g (co stanowi około 1/300 masy mózgu). Podwzgórze znajduje się w między postawną częścią kresomózgowia i brzuszną częścią śródmózgowia.

BADANIE POTENCJAŁÓW wzrokowych

Badanie polega na działaniu określonym boźcem na receptory narządów zmysłów i wyzwalaniu w ten sposób - w odpowiednim obszarze kory mózgowej - aktywności bioelektrycznej (potcn-j i cjałów wywołanych). Potencjały wywołane mają niewielkie napięcie wynoszące od około 0,5 mV H do 100 mV, lecz dzięki...

Badanie potencjałów wzrokowych

Do rejestracji potencjałów wywołanych używane są elektrody powierzchniowe, które umiesz­czone są w określonych miejscach skóry na głowie. Przed przyklejeniem elektrody skórę należy odtłuścić, a dla zmniejszenia oporności przetrzeć pastą oczyszczającą. Badanie poszczególnych potencjałów odbywa się...

Badanie potencjałów słuchowych

W trakcie badania pacjent leży. Bodźce słuchowe przekazywane są przez słuchawkę do każdego z ucha osobno (ryc. 6-7). Natężenie dźwięku dobiera się dla każdego ucha indywidualnie i powinno ono przekraczać o 60 dB (decybeli) próg słyszalności. Bodziec dźwiękowy powtarzany jest 3000 razy.

Badanie potencjałów czuciowych

W trakcie badania pacjent leży. Elektroda drażniąca umieszczona jest na kończynie górnej lub dolnej, nad wybranym do badania nerwem (ryc 6-8). Natężenie bodźca pobudzającego powinno przekraczać 1,5 razy próg pobudliwości. Bodziec drażniący powinien być powtórzony 1000 razy. Wynik badania...

Wywołane potencjały wzrokowe

Badanie to różnicuje choroby siatkówki od chorób nerwu wzrokowego. Pozwala na rozpoznanie uszkodzenia nerwu wzrokowego w odcinku pozagałkowym, określenie zdolności widzenia j niemowląt i małych dzieci, ocenę czynności części nerwowej układu wzrokowego w oczach z nieprzejrzystymi ośrodkami optycznymi...

Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa

Poza omówionymi powyżej elementami anatomicznymi w obrębie kręgosłupa wyróżnia się ponadto pewne umowne zespoły czynnościowe.

Pomimo że nie są one typowymi jednostkami anatomicznymi, wyodrębniono je ze względów praktycznych, celem właściwego zrozumienia czynności kręgosłupa i jego biomechaniki...

Zaburzenia czynnościowe kręgosłupa w przebiegu choroby przeciążeniowej. Podstawy medycyny manualnej.

Zagadnienie zaburzeń czynnościowych narządu ruchu - szczególnie kręgosłupa, jest jeszcze ciągle mało znanym i niezbyt popularnym działem wiedzy medycznej. Stąd w niniejszym opracowaniu chciałbym przekazać możliwie dużo informacji, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, dotyczących tej...

Rodzaje zaburzeń czynnościowych w obrębie narządu ruchu

Zaburzenia czynnościowe wymienione poniżej najczęściej współistnieją ze sobą w różnych zestawieniach, ale mogą też występować pojedynczo, samodzielnie. Ich następstwem bywają określone zespoły dolegliwości klinicznych opisanych w dalszych rozdziałach. Wyróżnia się następujące rodzaje...

Zablokowania czynnościowe stawów kręgosłupa i stawów obwodowych

 

Zablokowania czynnościowe stawów międzywyrostkowych kręgosłupa oraz niektórych stawów obwodowych stanowią najczęstsze zaburzenia czynnościowe w narządzie ruchu i najczęstszą przyczynę dolegliwości bólowych kręgosłupa. Można by się zastanawiać, dlaczego w medycynie akademickiej zaburzenia te są...

Istota zablokowań czynnościowych stawów

Pomimo poznania sposobów badania klinicznego zablokowań i ich objawów wyjaśnienie istoty mechanizmu zablokowań stanowi nadal jedno z najtrudniejszych zagadnień medycyny manualnej będące ciągle w okresie dociekań i dyskusji.

Przedstawiony poniżej proces powstawania tego zaburzenia ma bardziej...

Istota zablokowań czynnościowych stawów

Należy wspomnieć, że pojęcie barier dotyczy nie tylko struktur stawowych. Odnosi się ono również do tkanek miękkich narządu ruchu (mięśni, więzadeł, ścięgien, powięzi, tkanki podkórnej, skóry, itd.) gdzie bada się barierę rozciągliwości tkankowej.

Wracając do barier stawowych trzeba...

Przyczyny prowadzące do zablokowań czynnościowych stawów kręgosłupa

Wyróżnia się cały szereg przyczyn mogących doprowadzić do zakleszczenia się wspomnianych tkanek okołostawowych i wewnątrzstawowych i wystąpienia zablokowań w stawach międzywyrostkowych kręgosłupa, w stawach krzyżowo-biodrowych oraz w stawach obwodowych. Należą do nich:

• wadliwe obciążenia...

Objawy kliniczne zablokowań czynnościowych stawów kręgosłupa

Pomimo braku pełnego wyjaśnienia mechanizmu powstawania zablokowań znamy jednak dość dokładnie objawy i dolegliwości, jakie zablokowania powodują w narządzie ruchu oraz praktyczne sposoby ich badania w poszczególnych stawach, jak i w segmentach kręgosłupa.

Najczęstsze zablokowania w obrębie stawów...

Objawy kliniczne zablokowań czynnościowych stawów kręgosłupa

W badaniu lekarskim o rozpoznaniu zablokowania stawu decyduje stwierdzenie, za pomocą dłoni lekarza, przy użyciu specyficznej dla każdego stawu techniki badania palpacyjnego, ograniczenia gry stawowej (czyli opisanego już upośledzenia ślizgu powierzchni stawowych biernie przesuwanych względem siebie)...

Reflektoryczne zaburzenia czynnościowe tkanek miękkich

W patologii bólu w narządzie ruchu, poza poszczególnymi zaburzeniami lub zespołami zaburzeń czynnościowych opisanymi powyżej, bardzo ważną rolę odgrywają zaburzenia reflektoryczne (odruchowe) w obrębie mięśni i ich przyczepów, a także w obrębie powięzi, więzadeł, okostnej oraz...