Potencjał cieplarniany

Czytaj Dalej

Poszerzanie „potencjału" podkultur przestępczych - mechanizmy i skutki zjawiska

W literaturze socjologicznej pojęcie "podkultura" rozumiane jest - najogólniej mówiąc - jako wynik selekcji i modyfikacji wartości kulturowych, dokonywanych przez członków różnych grup z punktu widzenia specyficznych cech ich egzystencji, a pełniących dla tych grup funkcję "klucza" do zapewnienia sobie...

Cele i zakres analizy potencjału przedsiębiorstwa

 

Analiza potencjału firmy- określa silne i słabe strony firmy w porównaniu z konkurentami z grupy strategicznej.

Strategiczna analiza potencjału firmy pomaga określić jej silne i słabe strony, a dzięki temu ułatwia podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących sposobów konkurowania (strategii...

Koncepcja kompetencji jako potencjału przyczyniającego się do osiągania określonych wyników

 

Kompetencje jako potencjał przyczyniający się do osiągania określonych wyników zostały spopularyzowane przez Boyatzisa (1982). Stworzył je na podstawie badań, które dowiodły, że istnieje tylko jeden czynnik pozwalający na odróżnienie menadżerów, którzy odnoszą sukcesy, od takich których działania...

DOSKONALENIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU PRACY

 

Wykształcenie pracownika to problem bardzo istotny. Sytuacja na rynku usług szkoleniowych zmieniła się od lat 70-tych poprzez 80-te. Problematyka oferowanych zagadnień uległa zmianom. Obecnie dział ok. 1000 firm szkoleniowych. Ok. 90% firm szkoli swoich pracowników z tym, że często szkolenia te nie są...

Funkcja zarządzania potencjałem społecznym organizacji

 

Strategia organizacji i wszystkie jej cele są realizowane przez ludzi. Od tego, kim są, co robią zależy trwanie i zysk przedsiębiorstwa. Nawet najlepszy właściciel nie wykona wszystkiego własnymi rękoma, nawet najlepsza strategia nie zrealizuje się sama.

Funkcję polegającą na rekrutacji i selekcji...

Ludzie – społeczny potencjał organizacji

Modyfikacji ulega model zarządzania i kierowania ludźmi. Narzucana przez rynek konieczność stałego zwiększania jakości i niezbędna do tego innowacyjność zależy w ogromnej mierze od ludzi w organizacji. Najważniejszy staje się człowiek wnoszący do danej organizacji nie tylko nabyte kwalifikacje, ale...

Korupcja ogranicza inwestycyjny potencjał firm...

- Środki, które firmy przeznaczają na łapówki powiększają ich koszty. Koszty te przerzucane są na klientów, którzy muszą płacić wyższe ceny. Ponoszone koszty ograniczają także możliwości inwestycyjne firm, a w szczególności możliwość tworzenia nowych miejsc pracy. W ten sposób korupcja jest...

Przyczyny zanieczyszczeń atmosfery i sposoby jej usuwania. Efekt cieplarniany

Jako że w przypadku efektu cieplarnianego największe znaczenie ma dwutlenek węgla, to działania ekologów zmierzają do zmniejszenia emisji tego właśnie gazu. Świat powoli zdaje sobie sprawę z wielkiego zagrożenia, jakim jest efekt cieplarniany.

Człowiek a klimat - EFEKT CIEPLARNIANY

gazy cieplarniane promieniowania podczerwonego odbitego od powierzchni Ziemi. Pozostałe gazy cieplarniane mają marginalne znaczenie.

Efekt cieplarniany

To samo zachodzi na całej kuli ziemskiej z tą różnicą, że rolę szkła pełnią gazy cieplarniane Działanie efektu cieplarnianego Pytanie tylko dlaczego tak się dzieję.

POTENCJAŁ POLA GRAWITACYJNEGO

Potencjałem pola grawitacyjnego w danym jego punkcie nazywamy stosunek energii potencjalnej ciała umieszczonego w tym punkcie pola do jego masy.

Potencjał pola grawitacyjnego charakteryzuje pole, a nie (w przeciwieństwie do energii potencjalnej) ciało w tym polu umieszczone. Można jednak powiedzieć, że...

Ekologia - Efekt cieplarniany

Od początku rewolucji przemysłowej w ziemskiej atmosferze wzrosła znacznie zawartość gazów powodujących efekt cieplarniany otóż - im więcej tych gazów, tym silniej zatrzymywana jest energia, która powinna zostać wyemitowana w postaci promieniowania podczerwonego i tym silniejsze jest nagrzanie powierzchni planety.

Gazy cieplarniane, efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne na Ziemi

Według Ichtiaque'a Rasoola, kierownika badań nad zmianami klimatycznymi NASA, "chmury na dużych wysokościach maja tendencję do zaostrzania efektu cieplarnianego , podczas gdy chmury niskie, odbijające w przestrzeń część promieniowania słonecznego, działają w odwrotnym kierunku".

Śpieszek cieplarniany

  Środowisko: śpieszek cieplarniany jest związany z siedzibami ludzkimi.

W jaki sposób efekt cieplarniany wpływa na klimat Ziemi?

Efekt cieplarniany to zjawisko spowodowane nad­mierną zawartością w atmosferze dwutlenku węg­la, który działa na podobnej zasadzie, co szklane ściany w cieplarniach - wpuszcza do środka pro­mieniowanie cieplne Słońca, z powrotem wypusz­cza tylko jego część.

Co to jest efekt cieplarniany?

Gazy wchodzące „od zawsze" w skład atmosfery sprawiają, że ciepło dostarczane przez promienie słoneczne i odbite od powierzchni Ziemi, jest za­trzymywane w atmosferze. Bez nich Ziemia sta­łaby się tak zimna, że zamarzłyby oceany, a życie uległo zagładzie. Jednak, gdy proporcje tych tak.zwanych...

POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA

Potencjał sprzedaży przedsiębiorstwa to granica do jakiej duży popyt na produkty przedsiębiorstwa. gdy jego wysiłki marketingowe wzrastają w relacji do wysiłków konkurencji. Absolutną granicą tego popytu jest oczywiście potencjał rynku. Obie wielkości mogą być równe, gdy przedsiębiorstwo osiągnie...

Analiza potencjału kadrowego organizacji

Potencjał pracownika (ang. employee's potential) jest łącznym działaniem zarówno cech jak i kompetencji konkretnego zatrudnionego, a więc jego:

zdrowia, zdolności, wiedzy ogólnej i zawodowej, umiejętności praktycznych, poziomu rozwoju moralnego, motywacji do pracy i ciągłego rozwoju osobistego...

Potencjał społeczny firmy

Definicja

Potencjał społeczny firmy to sumaryczny kapitał osobowy, który jako zasób danej społeczności wyraża jej potencjał działaniowy. Wartością firmy są ludzie, ich wiedza, umiejętności, postawy i predyspozycje. Powodzenie firmy zależy od sprawnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestia...

Jak wykorzystać potencjał ludzki do poszerzenia wiedzy w organizacji?

WSTĘP Ekonomista T. Schulz, laureat Nagrody Nobla z 1979 roku, pisał: „wszystkie ludzkie zdolności, bądź wrodzone, bądź nabyte. Każdy człowiek rodzi się z pewnym szczególnym zespołem genów określającym jego wrodzone zdolności. Cechy nabytej jakości populacji, które mają wartość i mogą być wzbogacone za pomocą inwestowania, będziemy uważać za kapitał ludzki.” W kontekście gospodarczym kapitał ludzki można określić jako kombinację trzech ...