Potęga różnicy

Czytaj Dalej

Bohater heroiczny w eposie Homera i chanson de geste – wykaż różnice i podobieństwa.

 

Od Homera rozpoczęła się historia literatury europejskiej. Był on pierwszym epikiem. Autor w swoich eposach stworzył stworzył bohatera heroicznego.

W Średniowieczu powst. termin pieśni o czynach (chanson de geste). Pieśni te rozpowszechniały wzór rycerza, którego niektóre cechy odpowiadały cechom...

Poetyka lingwistów - różnica Białoszewski i nowa fala

Nowe debiuty po wydarzeniach październikowych w 1956r, po odwilży, socrealiźmie - pojawia się m. in. fala nowej poezji:

poezji lingwistycznej: Miron Białoszewski, Tadeusz Karpowicz, Edward Balcerzan, Zbigniew Bieńkowski

pozostali: poezja turpistyczna - Stanisław Grochowiak

poezja neoklasyczna...

Młodopolskie sny o znużeniu, sny o potędze

Młodopolskie sny o znużeniu wywodziły się w głównej mierze z filozofii Schopenhauera, który wyrażał skrajnie pesymistyczne poglądy na świat, świetnie wyrażał ból istnienia, poczucie bezcelowości wszelkiego działania. Za jedyną wartość uważał sztukę, zaś życie traktował jako źródło zła...

Podstawowe różnice między planami

horyzont czasu,

zakres,

stopień szczegółowości.

Różnice pomiędzy spółkami osobowymi i kapitałowymi

1. Osobowość prawna

Spółki KAPITAŁOWE mają osobowość prawną, mają kapitał. Spółki OSOBOWE nie mają osobowości prawnej, mają ułomną osobowość prawną.

2. Podatek W spółkach KAPITAŁOWYCH dochód opodatkowany jest dwa razy:

- całość opodatkowana jest CITem

- część skonsumowana, dywidendy...

Różnice między finansami prywatnymi a publicznymi

 

-realizują się z udziałem podmiotów publicznopr tj wyposażonych w atrybuty władzy państwowe( państwo, województwo, powiat, gmina.)

-stosunki oparte na zas władztwa i podporządkowania tj możności władczego. Wiążącego kreowania sytuacji pr podmiotu podrzędnego. [wyjątkowo wg pr...

Porównaj biblijny poemat o stworzeniu świata z greckim mitem kosmogonicznym. Wskaż podobieństwa i różnice.

 

Od najdawniejszych czasów człowiek usiłował wyjaśnić tajemnicę pochodzenia świata i jego samego. Nie mając do tego stosownych narzędzi, szukał wytłumaczenia w religii, która wyznawał. W cywilizacji europejskiej istnieją dwa źródła, opisujące początki świata i dziejów ludzkości. Są to Biblia i...

Charakterystyczne cechy poezji barokowej na podstawie wybranych wierszy J. A. Morsztyna i D. Naborowskiego. Podobieństwa i różnice postaw obu poetów.

 

Jan Andrzej Morsztyn i Daniel Naborowski to przedstawiciele tzw. nurtu dworskiego w literaturze polskiego baroku. Morsztyn uprawiał typ poezji lotnej, lekkiej, dowcipnej, służącej zabawie i rozrywce towarzystwa dworskiego. Tematem jego wierszy były flirty, miłostki i zdrady oraz skandale obyczajowe. Pisał...

Różnice między prognozą a planowaniem.

 

Prognoza z definicji dotyczy zdarzeń nad którymi nie mamy kontroli. Plan dotyczy działań podejmowanych dla wywołania zdarzeń nad którymi spodziewamy się sprawować kontrolę. Prognozy dotyczą zazwyczaj przyszłych zdarzeń gospodarczych lub zmian zachodzących na rynku albo w danej branży. Plan zawiera...

Różnice pomiędzy bohaterem romantyzmu i pozytywizmu

BOHATER ROMANTYCZNY:

- skomplikowana, niepospolita, wyjątkowa indywidualność

- skłucony ze światem

- indywidualista

- przechodzi metemorfozę

- traktował miłość i kobietę z wielką czcią

- zdolny był do ofiar i poświęceń

- tragicznie zakochany

- zagadkowość i tajemniczość jego losów

-...

Podstawowe różnice między amerykańskim japońskim a europejskim systemem zarządzania

 

Jest wiele systemów kształcenia menedżerów, tylko w Stanach Zjednoczonych jest wiele uczelni szkolących późniejszych menedżerów, które posiadają różne programy nauczania. Menedżer powinien dziś być dobrze wykształcony żeby osiągnąć sukces z dwóch ważnych powodów: zaostrzenie konkurencji a także...

Poezja filozoficzna - Filozofia i poezja: różnice

Filozofia komunikuje własny obraz świata przy pomocy pojęć, które łączą się w logicznyciąg wynikania – stanowiący podstawę kompozycyjną  t r a k t a  t u. Traktat wymaga syste-matycznego  w y k ł a d u (d y s k u r s u), rytmu pytań i odpowiedzi, wyrazistych tez orazwspierających je...

Poezja wobec rewolucji - Potęga mitu

Propaganda radziecka potrafiła utrzymywać w tajemnicy wstydliwe strony życia i ekspo-nować sukcesy ekonomiczne, naukowe, oświatowe. Byli tacy, którzy wierzyli. Jest coś tra-gicznie prawdziwego w wierszu Broniewskiego Magnitogorsk albo rozmowa z Janem.

Oto dwaj polscy rewolucjoniści, uwięzieni na Ratuszu...

W oparciu o wybrane przykłady wskaż różnice między liryką Jana Kochanowskiego i Jana Andrzeja Morsztyna

Jan Kochanowski był najwybitniejszym poetą odrodzeniowym. Uzyskał staranne wykształcenie najpierw na Akademii Krakowskiej, potem na uniwersytetach w Królewcu i Padwie. Wiele też podróżował: Niemcy, Włochy, Francja. Po powrocie do kraju rozpoczął karierę dworską na dworach możnych biskupów i na dworze...

Różnice między systemem parlamentarno – gabinetowym w Wielkiej Brytanii a systemem parlamentarno – gabinetowym w Polsce

Pozycja szefa rządu różnicuje te systemy. Dla rządu Wielkiej Brytanii jest monopolityczna, a w Polsce nie.

Wniosek 1: Premier jest przewodniczącym rządu. Dba on o techniczną stronę obrad.

Wniosek 2: Premier jest czymś więcej niż tylko szefem rządu. Jest szefem Rady Ministrów.

On może podejmować...

Cztery podstawowe strukturalne różnice między autorytarnymi systemami tradycyjnymi a systemami nowoczesnymi

1) Pierwsza różnica dotyczy legitymizacji władzy.

W tradycyjnych systemach autorytarnych ta legitymizacja władzy związana jest z zasadą dynastyczności. W nowoczesnych systemach autorytarnych występuje charyzma wodza albo nacjonalizacja.

2) Druga różnica dotyczy formy państwa.

Te tradycyjne systemy...

”Wolnośc od” a „wolność do” – różnice i ich konsekwencje polityczne

Politycznie pojmowaną wolność dzieli się często na wolność od i wolność do. Wolność od (wolność negatywna) oznacza brak przymusu ze strony władz, wolność od prześladowań, wolność od strachu, wolność od głodu, obciążeń podatkowych, ingerencji władz w życie prywatne, na wolności...

Nauki formalno - logiczne a nauki empiryczne - podstawowe różnice i ich konsekwencje

Nauki formalno – logiczne nie używane są w nich zmysły tylko rozum – należą do nauk abstrakcyjnych.

Nauki empiryczne – oparte o procedury badawcze jeśli np. eksperymenty, należą do nauk realnych.

Ich konsekwencje:

nie używa się zmysłów tylko rozum

mamy do czynienia z procedurami...

Różnice w przewozach gałęziowych w UE oraz państwach Europy Środkowej

Najistotniejsze różnice występują w transporcie kolejowym: w krajach UE stanowi on około 8%, natomiast w krajach Europy Środkowej transport kolejowy to aż 80% całego transportu.

Różnice między elaboracją a siłą

Siła i elaboracja stanowią dwa różne aspekty pamięci, i oba mogą przyczynić się do poprawy osiągnięć pamięciowych.

Siła zakłada zakodowanie konkretnego zapisu pamięciowego, natomiast elaboracja tworzy dodatkowe zapisy pomagające w odnajdywaniu pierwotnego zapisu.