Kąpiel elektryczno-wodna

kąpiel elektryczno-wodna; fizykalny zabieg leczniczy, w którym prąd stały, za pośrednictwem wody o temperatu­rze 34 — 36 °C działa na duże po­wierzchnie ciała.

Kąpiel wodna

kąpiel wodna; zabieg leczniczy wy­konywany w specjalnych wannach lub przystosowanych basenach.

ŻYŁA WODNA

Podziemny ciek wodny występujący zazwyczaj w rejonie uskoków ziemi.

Ciek (wodny)

Wody powierzchniowe znajdujące się w ruchu (rzeki, potoki, strumienie, kanały), płynące (przepływające) korytem stale lub w ciągu dłuższego czasu; w stosunku do → wód podziemnych; c. może być drenujący, zasilający lub obojętny (neutralny); w stosunku do wód podziemnych; wody płynące pod ziemią w...

Gospodarka wodna

Działalność zmierzająca do ustalania form gospodarowania wodą (podziemną i powierzchniową) w celu racjonalnego wykorzystania i ochrony jej zasobów.

Urządzenia wodne

służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystania z nich: – budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy, – obiekty zbiorników i stopni wodnych, – stawy; → staw rybny, – obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych oraz energetyki wodnej, – wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, – ...

Zagrożenie wodne kopalń

Możliwość wdarcia lub niekontrolowanego dopływu wody (solanki, ługów) albo wody z luźnym materiałem do wyrobisk górniczych oraz do strefy spękań wokół tych wyrobisk, stwarzające niebezpieczeństwo dla ruchu zakładu górniczego lub jego pracowników.

Żyła wodna

Szczelinowo-krasowa strefa zawodniona, a także przestrzeń kształtu rurowego w obrębie poziomu nieprzepuszczalnego wypełniona utworami przepuszczalnymi w obrębie poziomu nieprzepuszczalnego lub słabiej przepuszczalnego, np. żwiryw obrębie piasków.

Budowla wodna

Budowla wodna — urządzenie służącedo wykorzystania zasobów wodnych lub ochraniająceprzed szkodliwym działaniem wód; dobudowli wodnych zalicza się przegrody, zap o ry ,jazy, tam y regulacyjne, wały przeciwpowodziowe,kanały, row y, mnichy, upusty, zastawki itp.

Gospodarka wodna

Gospodarka wodna — dział gospodarkinarodowej obejmujący planowanie i koordynacjewykorzystania zasobów wodnych kraju oraz ochronę wód przed z a j i i c c z y s p e n i e m : s k ła d asie na lo: zaopatrzenie w wodę ośrodków komunalnychi przemysłowych oraz odprowadzaniei " Ł P wód ściekowych i zabezpieczenierzek przed nadmiernym zanieczyszczeniem; uregulowaniestosunków wodnych, a więc odwodnieniegruntów ...

Gospodarka wodna rośliny

Zawartośćwody w roślinie może ulegać pewnym wahaniomnawet w ciągu doby; gdy transpiracja jest szybszaod pobierania, roślina traci wodę i jej bilanswodny staje się ujemny, gdy pobieranie jestszybsze od transpiracji, roślina zyskuje wodęi bilans wodny staje się dodatni.

KULTURA WODNA

KULTURA WODNA, hydro p o n ik a — uprawaroślin na pożywkach wodnych; istnieją dwazasadnicze warianty tego systemu: kultury żwirowei hydroponiki z zastosowaniem wilgotnejściółki.

STOPIEŃ WODNY

STOPIEŃ WODNY — pionowy uskok dnarzeki odpowiednio obudowany i umocniony w celuochrony koryta rzeki przed mszczącym działaniemspadającej wody; stopnie mogą byćwykonane z betonu, kamienia, -♦faszyny lubdrewna.

SZKŁO WODNE

SZKŁO WODNE — stop krzemionki z wodorotlenkiemsodu lub potasu; produkuje się jew postaci gęstej cieczy; po odpowiednim rozcieńczeniuwodą stosowane jest jako dodatekdo kwasoodpornych zapraw lub jako ognioodpornapowłoka drewna oraz jako domieszkado różnego rodzaju kitów stosowanych do uszczelnianianp.

Hydroponika, kultura wodna

Bezglebowa uprawa roślin na pożywkach wodnych, umożliwiająca produkcję roślinną w sztucznych warunkach na skalę przemysłową, gł.

Oczka wodne

Małe, przeważnie okrągłe jeziora,powstałe w zagłębieniach po stopieniu siębrył lodu lodowcowego. W krajobrazie roln. sąone niezbędne ze względów agrobiocenotycznych.

Pojemność wodna gleby

Zdolność do zatrzymywaniaprzez glebę pewnej ilości wody,w ściśle określonych warunkach. P.w. różnychgleb zależy od ich uziarnienia, zawartościsubst. org., ilości koloidów, struktury gleby izróżnicowania efektywnej porowatości. Wyróżniasię następujące podstawowe rodzaje p.w.:

1) maksymalną...

Transport wodny śródlądowy

Drogi wodne w Polsce, pod względem parametrów eksploatacyjnych, dzielą się na pięć : rzstawowych klas: —    I A - średnia głębokość tranzytowa - 1,2 m, szerokość - 15 m, -IB- średnia głębokość tranzytowa - 1,6 m, szerokość - 20 m, ładowność statku - 180 t, —    II - średnia głębokość tranzytowa - 1,8 m, szerokość - 30 m, ładowność statku - 500 t, —    III - średnia ...

Lilia wodna (lotos)

Podobnie w kosmogonii egipskiej lilia wodna, która otwiera swój kielich przy pierwszych promieniach słońca, a wraz z ostatnim, jak samo słońce, zanurza się w wodnej głębinie, odgrywa główną rolę.

Statek i kotwica

Niebezpieczeństwom grożącym statkowi dają niektórzy Ojcowie Kościoła, a także liczne przedstawienia sztuki starochrześcijańskiej (płaskorzeźba sarkofagowa) wyraz nawiązując do legendy o Odyseuszu, który kazał się przywiązać do masztu, a uszy swoich towarzyszy zalepił woskiem, aby swój statek szczęśliwie przeprowadzić przez rafy, na które chciały go zwabić syreny swym czarującym śpiewem (por.