Systemy eksploatacji złoża

Zbiór przystosowanych do konkretnych warunków geologiczno-górniczych i przeznaczenia kopaliny, uporządkowanych i powiązanych w całość zasad technologii górniczej, których realizacja prowadzi do racjonalnej eksploatacji udostępnionego złoża kopaliny.

Udostępnianie złoża

Ogół → robót górniczych umożliwiających rozpoczęcie eksploatacji kopaliny; zdjęcie gleby i nadkładu, wykonanie → wkopu udostępniającego z poziomami eksploatacyjnymi i → pochylniami transportowymi.

Wachlarzowy postęp eksploatacji złoża

P. polegający na nierównomiernym przesuwaniu się frontu roboczego wokół stałego punktu lub strefy punktów na kształt wachlarza.

Warstwa (złoża)

Nagromadzenie osadu skalnego, którego wymiary poziome wielokrotnie przewyższają jego grubość, od góry i od dołu oddzielone mniej lub bardziej wyraźnymi granicami powstałymi w wyniku procesów sedymmentacyjnych [Ess]; w. skały lub pokład.

Własność złóż kopalin

Złoża kopalin niestanowiące części składowych nieruchomości gruntowej są własnością Skarbu Państwa; w sprawach nieuregulowanych w ustawie [6] do w.z.k. stosuje się odpowiednio przepisyo własności nieruchomości gruntowej.

Wskaźnik wykorzystania złoża

Stosunek zasobów kopaliny przewidzianej do wydobycia ze złoża do sumy zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych.

Zasobność (złoża)

Zasoby przypisane1 m2 powierzchni złoża: iloczyn → miąższości, → gęstości przestrzennej i (w przypadku rud) zawartości → składnika użytecznego (w ułamku dziesiętnym).

Złoże kopaliny

Naturalne nagromadzenie minerałów i skał oraz innych substancji stałych, gazowych i ciekłych, których → wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą.

Złoże małe na potrzeby lokalne

Z. kopaliny skalnej, którego powierzchnia nie przekracza 2 ha, a przewidywane wydobycie do 20 000 m3/rok bez użycia materiałów wybuchowych.

Złoże torfu

Cała jednostka geologiczna występująca w jednym zbiorniku sedymentacyjnym; wyróżnia się złoża:

niskie, jeśli złoże zbuduje wyłącznie → torf niski lub jeśli warstwy towarzyszące innego typu torfów nie przekraczają łącznej miąższości 1,0 m i nie stanowią więcej niż 1/3 ogólnej miąższości...

Złoże wielokopalinowe

Z. składające się z dwu lub więcej kopalin o zbliżonej wartości ekonomicznej lub użytkowej, występujących tak, że ich eksploatacja jest możliwa w jednym zakładzie wydobywczym.

Postępowanie podczas poszukiwania pracy, Poszukiwanie talentów, Nabór pracowników wykonawczych

Jeżeli poszukiwany jest szef grupy, wówczas należy znaleźć osobę, która: -    dobrze współpracuje w zespole, -    posiada umiejętność doskonalenia i pogłębienia wiedzy, -    posiada większą wiedzę niż pozostali w grupie, ponieważ inni pracownicy będą przychodzić po pomoc i radę, -    posiada umiejętność łagodzenia napięć między pracownikami oraz budowania stosunków ...

POSZUKIWANIE IDEI NOWEGO PRODUKTU

Pierwsza faza procesu —> rozwoju nowego produktu. Punktem wyjścia rozpo-częcia p.i.n.p. są potrzeby potencjalnych nabywców. Pomysły na n.p. mogąpochodzić z wielu źródeł: od klientów, dystrybutorów, pracowników i zarządu,własnych laboratoriów badawczych i biur konstrukcyjnych oraz analizy...

Wywiad poszukiwania motywacji jako narzędzie motywowania

Bardzo skutecznym sposobem motywowania jest dobrze przeprowadzony „wywiad poszukiwania motywacji”.

Poszukiwania kolorystyczne

Rutyna kae wiekszosci kompozytorów traktowac barwe akordów czy zestawieninstrumentalnych konwencjonalnie i tylko wybitni nowatorzy, którzy w tym zakresie okazalisie te eksperymentatorami, poszukiwali rozwiazan nietypowych, twórczych.

Złożenie rąk

Złożenie dłoni zwróconych do siebie stroną wewnętrzną wywodzi się z germańskiej formy oddawania czci, zgodnie z którą wasal z tak złożonymi rękami przystępował do swego lennodawcy i otrzymywał od niego zewnętrzny znak nadania lenna. W czasie modlitwy złożone ręce wyrażają wzniesienie duszy...

W poszukiwaniu prawd i wartości

Piąty Anioł zasadza się na podobnej konstrukcji: pisarz wychodzi od faktów ku poszukiwaniu ich przyczyn, a więc od tego, co czytelnik wie, ku temu, co nieznane.

ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Kierownicy wszystkich jednostek są zobowiązani do złożenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia, we właściwym sądzie rejestrowym (Krajowym Rejestrze Sądowym). Do rocznego sprawozdania dołącza się: 1) opinię biegłego rewidenta, jeżeli składane sprawozdanie finansowe...

Poszukiwania

Nigdy nie ma się za dużo informacji o miejscu, do którego się jedzie. Trzeba kontaktować się z ludźmi, którzy już je znają, czytać książki, studiować mapy. Upewnić się, że zabierane mapy są pewne i aktualne. Trzeba dowiedzieć się o miejscową ludność. Czy będzie raczej przyjazna i pomocna, czy...

POSZUKIWANIA

Najlepiej prowadzić poszukiwania z powietrza, ale zła pogoda, warunki nieodpowiednie do latania oraz zła widoczność mogą sprawić, że poszukiwania będą kontynuowane pieszo, chociaż ratownicy dysponują samolotami.