Pomiary magnetyczne w poszukiwaniu ropy naftowej

Natężenie ziemskiego pola magnetycznego zmie­nia się zależnie od struktury geologicznej skorupy ziemskiej. Skaty osadowe są w większości niema­gnetyczne, lecz magnetyczne własności wykazują skały znajdujące się pod nimi. Wzajemny układ warstw skalnych wpływa w pewnym, choć niewiel­kim, stopniu na...

Pomiary grawitacyjne w poszukiwaniu ropy naftowej

Analogicznie do pola magnetycznego, również ziemskie pole grawitacyjne zmienia się w zależ­ności od przebiegu warstw skalnych. Precyzyjne pomiary natężenia pola grawitacyjnego pomagają określić położenie i rozmiary basenów sedymen­tacyjnych. Skały podłoża są zwykle gęstsze od powstałych na nich...

Pomiary sejsmiczne w poszukiwaniu ropy naftowej

Badania sejsmiczne wykorzystują do określania układu warstw geologicznych fale sejsmiczne i fale akustyczne o niskiej częstotliwości, rozchodzące się w skorupie ziemskiej. Termin „sejsmiczny" pochodzi od greckiego określenia trzęsienia ziemi. Instrumenty do rejestracji oraz pomiaru wstrząsów skorupy...

Gdzie są największe złoża ropy naftowej?

Złoża ropy i gazu ziemnego znajdują się na wszyst­kich kontynentach, często pod dnem morskim, w szelfach kontynentalnych blisko brzegu. Niektóre pola roponośne są wykorzystywane, inne wciąż jeszcze czekają na odkrycie i eksploatację. Szacuje się, że rezerwy ropy naftowej wystarczą na mniej więcej...

Jak duże złoża surowców kryje Ziemia?

Nie wiadomo dokładnie, jak duże złoża surow­ców kryje w swoim wnętrzu Ziemia. Od późnych lat siedemdziesiątych, kiedy to stało się jasne, że największe dotychczas znane złoża wyczerpują się, opublikowano wiele szacunkowych danych na temat nieodnawialnych złóż, zwłaszcza paliw kopalnych i...

POSZUKIWANIE INFORMACJI

Linda może też rozpocząć aktywne poszukiwania informacji, rozglądać się za opracowaniami lut) informatorami o komputerach, dzwonić do przyjaciół lub podjąć inne działania, dzięki którym mogłaby dow iedzieć się o nich czegoś w ięcej.

POSZUKIWANIE DOSTAWCY

Następnie nabywca próbuje określić najbardziej odpowiednich sprzedawców. Przegląda katalogi handlowe, przeszukuje rejestry komputerowe, ogląda reklamy, uczestniczy w targach i pokazach handlowych lub dzwoni do innych przedsiębiorstw prosząc o zarekomendowanie jakiegoś sprzedawcy.' Zadaniem dostawcy jest...

Nieustanne poszukiwania nowych mediów (nośników reklamy)

Jako że wydajność bardziej standardowych mediów zmniejsza się, intensywność poszukiwania nowych mediów ladzie cały czas rosnąć.

W POSZUKIWANIU STRACONEGO CZASU

Fr. A la recherche du temps perdu olbrzymia powieść psychologiczna w 7 częściach, z których 3 opublikowane pośmiertnie (1913-27, tł. pol. T. Boya-Żeleńskiego cz. 1-5, 1937-39; M. Żurowskiego cz. 6, 1960; J. Rogozińskiego cz. 7, 1960), Marcela Prousta.

Długi ciąg wspomnień dzieciństwa i młodości...

Prześledź proces poszukiwania źródeł praw i wolności

 

Początkowo za podstawę a nawet źródło praw człowieka uznawano naturę człowieka. Jednak niektóre nurty filozofii podważały poznawalność a nawet istnienie jakiejkolwiek natury bytu, a tym samym i natury człowieka. Stąd też współcześnie zwolennicy absolutnych praw człowieka, jako ich podstawę...

Do czego został powołany Trybunał Stanu i za co się przed nim odpowiada? Jakie może wnieść kary i kto może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania?

 

Trybunał Stanu to szczególny organ powołany do sądzenia prezydenta i najwyższych urzędników państwowych w razie zdrady stanu, naruszenia konstytucji i ustaw lub dopuszczenia się przestępstw w związku z urzędowaniem. Członków trybunału wybiera Sejm na czas trwania swojej kadencji. Przewodniczącym...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Zachód w poszukiwaniu nowych wartości

 

W latach siedemdziesiątych pojawiły się nowe próby znalezienia recepty na kryzys kapitalizmu. Modna stała się szkoła neoliberalna. Traciło na popularności wobec nieskuteczności w obliczu kryzysu - „państwo dobrobytu".

Wyraźnie odrodziły się i umocniły nurty chrześcijańsko-demokratyczne o...

W poszukiwaniu czasu nadziei…

Tym bardziej możliwy jest rozwój więzi unijnych Afryki, jako, że mieszkańcy tego kontynentu z natury dążą do poszukiwania wzajemnie łączących ich cech niźli w sposób sztuczny rozgraniczania na bazie narodowej.

Filozofia i teologia - konflikt czy wspólpraca w poszukiwaniu prawdy

Na przelomie wieków zmienialy sie poglady na temat jakim jest konflikt czy wspólpraca miedzy filozofia a teologia w poszukiwaniu prawdy.

Facjalne uwarunkowania występowania złóż węglowodorów dolomitu głównego Polski

'' FACJALNE UWARUNKOWANIA WYSTEPOWANIA ZŁÓŻ WEGLOWODORÓW DOLOMITU GŁÓWNEGOPOLSKI '' Dolomit główny jest to poziom skał węglanowych występujący u podstawy cechsztyńskiego cyklotermu PZ2 ( R. Wagner 1994 ). W poziomie tym występują jednocześnie skały macierzyste i zbiornikowe ( M. J. Kotarba i in. 1998. B. Darłak i in. 1998 )dla węglowodorów. Liczne złoża ropy naftowej, gazu ziemnego lub mieszane, odkryte w dolomicie głównym, czynią z tego poziomu jeden z głównych ...

Odkrycie złoża miedzi

Należy również zwrócić uwagę, że obecnie w poszukiwaniach geologicznych w Polsce nie można już liczyć na ?

Geologia złóż jak określić litotyp węgla kamiennego (ściąga)

WĘGIEL KAMIENNY: 1.POŁYSK: węgiel błyszczący: szklisty, szklistotłusty, diamentowy do metalicznego, węgiel matowy: matowy, tłusty, węgiel włóknisty: jedwabisty (na powierzchni), ziemisty(na przełamie) 2.BARWA: smolistoczarna, czarna, szaroczarna do szarej 3.STRUKTURA a)jednorodna b)niejednorodna: pasemkowa (warstewki węgla powyżej 1mm), smugowa (warstewki węgla poniżej 1 mm). 4.SPĘKANIA: regularne, nieregularne 5.ZANIECZYSZCZENIA: a)widoczne: piryt (żółty), węglany ...

Złoża rud metali we Francji.

Francja należy do bardziej zasobnych w rudy żelaza krajów zachodniej i środkowej Europy. Jej zasoby ogólnie wynoszą ponad 11,025 mld t rudy, w tym 6,525 mld stanowia zasoby ustalone. We Francji znane są niemal wszystkie typy morfologiczno-genetyczne złóż. Największe znaczenie mają złoża oolitowe Lotaryngii. Rudy osadowe występują w ordowiku /Anjou/ i w dewonie /Dielette/ w Normandii. Spośród złóż metasomatycznych na uwagę zasługuje złoże Batere /Pireneje/.

Klasyfikacja złóż oraz ich podział

KLASYFIKACJA ZŁÓŻ Ze względu na rodzaj kopaliny użytecznej dzieli się złoża na złoża surowców: • skalnych (bazaltu, porfiru, granitu, piaskowca itd.), • hutniczych (rud miedzi, żelaza, cynku i ołowiu oraz topników używanych w hutnictwie) • energetycznych (węgiel kamienny i brunatny, torf, łupki palne, ropa naftowa, gaz ziemny itp.), • ceramicznych (skaleni, kwarcytu, kaolinu, glin ceramicznych i ogniotrwałych), • chemicznych (siarki, pirytu, fosforytów, soli ...

Poszukiwanie straconego czasu

Wiem, że nic nie wiem mawiał już zwalczający relatywizm sofistów Sokrates i wypada nam przyznać rację wielkiemu myślicielowi starożytności, gdyż niezaprzeczalnym faktem jest, iż im więcej wiedzy przyswoi sobie nasz mózg, to o ile pominiemy przypadki intelektualnego narcyzmu i samozachwytu, to w tym większym stopniu uzmysławiamy sobie, jak fragmentaryczna jest nasza wiedza. We współczesnym świecie, który zdaniem sporej części badaczy wchodzi w okres postindustrialny, to ...