Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - GROMADY LUDU POLSKIEGO (1835)

Przywódcy: Krępowiecki, Worcell, Pułaski

Orientacja: lewicowa (socjalizm utopijny)

Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Rewolucja społeczna

Wizja przyszłej Polski: W odrodzonej Polsce nie ma miejsca dla szlachty, chciano całkowitej likwidacji ustroju feudalnego i zbudowania społeczeństwa...

Ukształtowanie się nowoczesnego spektrum politycznego na ziemiach polskich - XIX i XX w.

RUCH ROBOTNICZY (XlX/ XX )

Socjalizm i ruch robotniczy .

Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego .

ll poł. XlX w. to szczególnie burzliwy rozwój społeczeństwa przemysłowego na ziemiach polskich . Szczególne znaczenie mają tutaj ziemie Królestwa...

UKSZTAŁTOWANIE SIĘ RZĄDÓW PARLAMENTARNO - GABINETOWYCH W ANGLII NA PRZEŁOMIE XVII / XVIII WIEKU

1. Sytuacja

Anglia to położenie wyspiarskie, społeczeństwo wolnych ludzi o upowszechnionej własności prywatnej.

(WŁASNOŚĆ PRYWATNA - własność absolutna wykluczająca wszystkie inne roszczenia z prawem do używania, nadużywania, aż do zniszczenia włącznie przedmiotu własności. Upoważnia do...

Ustrój demokracji szlacheckiej na tle systemów ustrojowych Europy

Europa wieku XVI i XVII to przed wszystkim zlepek rozwijających się i prężnie funkcjonujących państw. Trudno jest porównywać jedno państwo do drugiego, pod względem jego rozwoju i struktury wewnętrznej, ponieważ trzeba byłoby rozpatrzyć różne czynniki, pod których wpływem ta, a nie inna klasa stała...

Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich

Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich, przekazanie chłopom użytkowanej przez nich ziemi na własność, przeprowadzone w XIX w. Do czasu nadania gospodarstw rolnych chłopi-dzierżawcy uprawiali ziemię w zamian za pańszczyznę bądź ekwiwalent pieniężny na rzecz właściciela.

Proces uwłaszczenia...

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - POLITYKA WŁADZ RP NA UCHODŹSTWIE

25 czerwca 1945 Tomasz Arciszewski zakwestionował legalność TRJN twierdząc, że rząd może powołać jedynie prezydent RP na uchodźstwie. W lipcu uznanie dla władz londyńskich cofnęła Francja, Stany Zjednoczone oraz Anglia. Po cofnięciu uznania Polskie Siły Zbrojne poddane zostały pełnej kontroli...

Walki narodowo - wyzwoleńcze na tereni Lubaczowa w 1918 r.

Każdy wiek wpisuje się w charakterystyczny sposób w dzieje państw, narodów oraz społeczeństw.

Komplikująca się w latach 1912 - 1914 sytuacja polityczna w Europie, a zwłaszcza na Bałkanach, gdzie krzyżowały się interesy dwóch zaborców Polski: Rosji i Austrii, obudziły w Polakach nadzieje na konflikt...

Widmo zagłady - POLITYKA NIEMIECKA NA ZIEMIACH OKUPOWANYCH

Od początku okupacji niemieckiej ziemie polskie stały się polem doświadczalnym rasizmu i nihilizmu w wydaniu hitlerowskim. Dominującym elementem okupacji było panowanie okrutnej siły nad sprawiedliwością. Plany niemieckie przewidywały odmienne potraktowanie ziem włączonych do Rzeszy oraz obszaru...

Widmo zagłady - SPRAWA POLSKA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Zgodnie z zasadami konstytucyjnymi, dla zapewnienia formalnej ciągłości władzy państwowej, prezydent Ignacy Mościcki przekazał swój urząd Władysławowi Raczkiewiczowi, który 30 września 1939r. został zaprzysiężony w Paryżu jako nowy prezydent Polski. Ponieważ jednocześnie do dymisji podał się...

Wojna w Zatoce: agresja Iraku na Kuwejt i operacja "Pustynna Burza"- ESEJ

Iracki dyktator Saddam Husajn od przełomu lat 60. i 70. Kontrolujący sytuację w swoim państwie, w rządach popierający się na przemocy i terrorze, coraz gorzej odbierany był na świecie. Niepowodzenie w wojnie z Iranem, co najwyżej "zremisowanej", nie zniechęciło go do nowych agresji. Nowym celem Saddama...

Wojsko polskie na Wschodzie

Zaraz po wybuchu wojny zaczęto tworzyć, z inicjatywy Witolda Gorczyńskiego, w Puławach ochotnicze oddziały polskie tzw. Legion Pułaski. Od marca 1915 r. legoin walczył na froncie pod Iłżą, a w maju i czerwcu brał udział w powstrzymaniu ofensywy austriackiej. W sierpniowych bojach pod Nurcem i Zlewą...

Współczesne ataki terrorystyczne na USA. Wrzesień 2001

Był 11 września 2001Nowojorczycy szykowali się do prawyborów na burmistrza,dzieci szły do szkoły. Pierwszy atak terrorystów nastąpił o godz. 8:45 czasu Nowojorskiego. Ludzie pracujący w Word Trade Center dopijali właśnie poranną kawę. Nagle dwa porwane samoloty pasażerskie, jeden po drugim, z...

Zamach majowy na Józefa Piłsudskiego 12 - 14.5.1926 r.

I Przyczyny zamachu.

1. Problemy wynikające z niemożności wyłonienia stabilnej większości rządowej z uwagi na duże rozbicie polityczne. W ciągu 8 lat niepodległel Polski kraj nasz miał 13 rządów. Ministrowie zmieniali się jeszcze częściej.

2. Wojna celna z Niemcami podjęta w 1925 r. przez Niemcy...

Zanalizuj konsekwencje społeczno - gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich

Przewrót przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej strony z wzrastającą mechanizacją produkcji, ułatwioną zwłaszcza dzięki zastosowaniu siły parowej, z drugiej ze zniesieniem...

Słówka i zwroty - Na lotnisku i na granicy

Słownik:

check-in desk- stanowisko do odpraw

customs declaration- deklaracja celna

customs officer- celnik

customs- urząd celny

direct flight- lot bezpośredni

duty- cło

duty free

expire date- data ważności

passport control

residence visa- wiza...

Słówka i zwroty - Na poczcie

Słownik:

addressee- adresat

air mail- poczta lotnicza

an adresse- adresat

cable- telegram

counter- okienko na poczcie

envelope- koperta

express letter- list ekspresowy

postage- opłata

postal order- przekaz pocztowy

postal service- osługi...

Plany na przyszłość

Ich denke immer öfter an meine Zukunft. Jetzt muß ich mich auf die Reifeprüfung vorbereiten. Ich weiß, dass ich sehr viel lernen muß, wenn ich in der Zukunft eine gute Arbeit bekommen möchte. Ich lerne sehr fleißig, well ich mich vor schlechten Noten fürchte.

Wenn ich mit der Schule fertig sein werde möchte ich...

POLACY NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ

Niektóre oczekiwania wobec Polski komunikowane przez urzędników Unii Europejskiej są zbieżne z długofalowymi interesami Polski tzn. całością organizmu gospodarczego, inne są zbieżne z oczekiwaniami partykularnych grup interesów. Są też takie, które nie leżą w interesie całości Unii, niezależnie od...

Społeczeństwo jako całość

Społeczeństwo - zbiorowość ludzi, która jest świadomo i celowo zorganizowana by zaspokoić potrzeby materialne i duchowe.

Typy zbiorowości:

1) makrostruktury - duże zbiorowości, np.:naród, klasa społeczna, grupa woekowa czy płeć;

2) mikrostruktury - małe zbiorowości np. rodzina;

3) struktury...

Różne rodzaje i formy patriotyzmu. Omów na przykładach wybranych utworów literackich i tekstów kultury

Czym jest patriotyzm? Czy każdy może czuć się patriotą? Jak ludzie traktowali patriotyzm kiedyś a jak traktują dziś?

Według encyklopedii patriotyzmem możemy nazwać postawę szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar.

Taka postawa charakteryzuje się...