Wpływ czynników środowiskowych na czas rozwoju osobniczego owadów.

Pojęcie nazwane klimatem powstaje przez scalanie wielu różnych czynników otoczenia, takich jak temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, opady, ciśnienie powietrza, wiatry, pokrywa śnieżna. Niektóre z tych czynników mogą działać kompleksowo, jak na przykład temperatura i wilgotność. Możemy mówić o klimacie regionalnym lub o klimacie większych przestrzeni. Można jeszcze wyróżnić mniejszy wycinek atmosfery, a panujace w nim warunki nazwać „klimatem owadów”.

Hałda fosfogipsu w Wiślince - Seminarium - Zarządzanie środowiskowe - fosfogipsy

Spis treści 1) Wstęp ????????????????????????????????????.2 2) Informacje ogólne o składowisku ??????????......................2 3) Charakterystyka fosfogipsu ????????????.........................3 4) Oddziaływanie hałdy na środowisko i życie ludzkie??.................4 a) Wpływ składowiska odpadów na wody podziemne?..............4 b) Wpływ składowiska na wody powierzchniowe??????????.5 c) Wpływ składowiska na powietrze?????????????????..6 d) Wpływ składowiska na ...

Pomoc społeczna środowiskowa

pomoc społeczna środowiskowa; zes­pół działań i świadczeń służący przez­wyciężaniu trudnych sytuacji życio­wych przez jednostki i rodziny w ich naturalnym środowisku społecznym. U podstaw p. s. środowiskowej leżą: zasada pozostawienia osoby korzysta­jącej z -> pomocy społecznej w jej...

pomoc środowiskowa dla psychicznie chorych

pomoc środowiskowa dla psychicznie chorych; zgodnie z zasadami-> psy­chiatrii środowiskowej do zadań -> psychiatrycznej opieki-zdrowotnej na­leży prowadzenie nie tylko leczenia, ale i podejmowanie szeregu działań umożliwiających psychicznie chorym egzystencję w środowisku. Są to: roz­wiązywanie...

Psychiatria środowiskowa

psychiatria środowiskowa; kierunek współczesnej psychiatrii oparty na wykorzystaniu środowiska społeczne­go w leczeniu, rehabilitacji i szero­ko pojętej opiece psychiatrycznej. Dla realizacji założeń p. ś. potrzebny jest zorganizowany system różnych form pomocy psychiatrycznej dla społecz­ności z...

Psychoterapia środowiskowa

psychoterapia środowiskowa; prze­kazywanie rodzinie i otoczeniu pac­jenta niezbędnej wiedzy o przedmio­cie sprawy w celu pozyskania ich do współpracy w rehabilitacji i akceptacji inwalidztwa.

Czym jest wywiad środowiskowy?

Analiza danych z przeprowadzonego, także z rodzicami (opiekunami) dziecka, wywiadu środowiskowego dostarcza diagnoście szerszych informacji o dziecku i jego społecznych uwarunkowaniach rozwojowych.