POSTĘP

 

POSTĘP gr. prokope; łc. progressio, progressus; ang. progress; fr. progres, progression; nm. Fortschritt

Proces przemian, w którym dokonuje się przejście obiektów danego rodzaju od form i stanów niższych ku wyższym, do­skonalszym pod określonym względem; także rezultat tego procesu. Pojęcie...

Ekologia ekonomia i postęp techniczny

W dobie globalizacji państwa wysoko rozwinięte zdecydowały się rozwijać politykę ekonomiczną w zakresie ochrony środowiska. Świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego i aktywna rola regionów są w tym kontekście bardzo istotne. Polityka państw skoncentrowała się na znalezieniu sposobu na pobudzenie aktywności we wdrażaniu innowacji w wykorzystywaniu i ochronie zasobów naturalnych tak, by poszczególne regiony odniosły możliwie najwięcej korzyści ekonomiczne.

Postęp techniczny i organizacyjny w przedsiębiorstwie.

W końcu XX wieku wiodące przedsiębiorstwa, aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku zostały zmuszone do licznych przewartościowań, czy wręcz istotnych zmian w sposobie zarządzania. Jednym z najistotniejszych dla nich zadań stała się optymalizacja działań, czyli poprawa ich efektywności. Trzeba jednak pamiętać, iż rozwój ten powinien odbywać się równolegle z postępem organizacyjnym, tzn. samo wprowadzenie nowej technologii nie prowadzi bezpośrednio do wzrostu ...

Postęp w produkcji rzemieślniczej

Ugruntowanie się gospodarki folwarczno -pańszczyźnianej w Polsce nie mogło pozostać bez wpływu na kształtowanie się stosunków ekonomicznych w miastach. Polityka gospodarcza państwa podporządkowana została interesom szlacheckich posiadaczy folwarków. Przy słabości ówczesnego aparatu państwowego nie było to na szczęście równoznaczne z uniemożliwieniem mieszczaństwu podejmowania własnych inicjatyw gospodarczych czy kontynuowaniu dawniejszych dróg rozwoju. W miarę ...

Czy postęp prowadzi do powszechnej szczęśliwości- filozofia

Czy postęp prowadzi do powszechnej szczęśliwości ? Na początek chciałabym określić kilka moim zdaniem istotnych pojęć dotyczących szczęścia ?szczęśliwości?. Szczęście jest pozytywną emocją, spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne uczucie. Szczęście według filozofów; ? Epikureizm ? zwany filozofią szczęścia ? epikurejczycy radzili korzystać z życia, cieszyć się nim słynne hasło ( ? Carpe diem ?), jednakże zalecali umiar.

Fizyka zagadnienia

Układem odniesienia w fizyce nazywamy: a) ciało,wzgledem ktorego okreslamy polozenie innych cial, 2.

Fizyka Transformator

TRANSFOMATOR Indukcja elektromagnetyczna - zjawisko powstawania siły elektromotorycznej w przewodniku pod wpływem zmiennego pola magnetycznego lub ruchu przewodnika w polu magnetycznym, odkryte w 1831 roku przez angielskiego fizyka Michaela Faradaya. Przesunięcie fazowe jest istotną wartością w wielu dziedzinach fizyki i techniki.

Fizyka budowli

Struktura tych przegród i rodzaj zastosowanych w nich materiałów wpływają zasadniczo na rodzaj procesów fizykalnych, jakie zachodzą na styku dwóch różnych ośrodków, które te przegrody od siebie oddzielają.

Egzamin fizyka

1.Wektorowy opis ruchu krzywoliniowego (parametry ruchu: położenie, prędkość, przyspieszenie) Związki między wielkościami liniowymi i kątowym. ; ; ; ; W ruchu obrotowym wielkością analogiczną do przesunięcia jest przesunięcie kątowe φ. W ruchu obrotowym wielkością analogiczną chwilowej prędkości liniowej v jest chwilowa prędkość kątowa ω. Podobnie jak chwilowe przyspieszenie liniowe a zostało zdefiniowane chwilowe przyspieszenie kątowe α. Związki ...

Ocena postępów rehabilitacji

ocena postępów rehabilitacji; celem uchwycenia i pomiaru efektów uzyska­nych w trakcie postępowania reha­bilitacyjnego przeprowadzane są roz­maite sposoby oceny, odnoszące się do poszczególnych działów rehabili­tacji (leczniczej, zawodowej, społecz­nej). Są to nieraz formy rejestracji postępów...

FIZYKA NADZIEJĄ PSYCHOTRONIKI

Paradoksalnie więc nadziei na wyjaśnienieniewytłumaczalnych jeszcze obecnie zjawisk parapsychologicznych szukaćnależy nie w mistyce i magii, ale właśnie coraz bardziej w fizyce.

Postęp

1. odległość, o którą w określonym czasie przesuwa się: → przodek, → skarpa, ściana, zabierka, front → urabiania lub zwałowania;

2. – kierunek przesuwania się eksploatacji lub zwałowania, np. postęp równoległy, wachlarzowy.

Równoległy postęp eksploatacji złoża

P. polegajcy na równomiernym przesuwaniu →frontu eksploatacyjnego, przy ktorym jednostkowe przesuniecia frontu są w przybliżeniu jednakowe.

Wachlarzowy postęp eksploatacji złoża

P. polegający na nierównomiernym przesuwaniu się frontu roboczego wokół stałego punktu lub strefy punktów na kształt wachlarza.

FIZYKA

FIZYKA — n auka przyrodnicza zajm ująca siębadaniem właściwości m aterii, zachodzącychw niej zjawisk i praw nimi rządzących; zajm uje sięona badaniem ruchów m aterii, stanam i skupienia,przem ianam i energii; w badaniach zjawisk fizykaposługuje się mierzeniem, dzięki czemu związkimiędzy wielkościami fizycznymi m ogą być przedstawionew m atematycznej formie.

„POSTĘPY NAUK ROLNICZYCH”

„POSTĘPY NAUK ROLNICZYCH” — dwumiesięcznik,organ Wydziału V — Nauk Rolniczychi Leśnych PAN; publikuje artykuły problemoweze wszystkich dziedzin nauk rolniczych,wypowiedzi dyskusyjne, dotyczące teoretycznychpodstaw i węzłowych problemów rolnictwa ważnychdla gospodarki narodowej; informujeo postępach nauk...

Jak można pomóc choremu z afazją, który pomimo postępu w terapii mowy w dalszym ciągu nie może porozumiewać się z otoczeniem?

Stwierdzenie, że chory z afazją ekspresyjną (motoryczną, kodującą, niepłynną) ma wypowiedź w głowie (tzw mowa wewnętrzna), której wszakże nic potrafi realizować (w' przeciwieństwie do chorego z afazją płynną, który potrafi się wypowiadać, ale Ircści są zaburzone) nie dotyczy najwyższych...

Postęp hodowlany

Doskonalenie cech genet.organizmów żywych w kierunku podniesieniawydajności i jakości produkcji rolniczej. P.h.,stanowiący część składową postępu rolniczego,jest jedną z najistotniejszych sił napędowychrozwoju rolnictwa. W odróżnieniu od in.sposobów intensyfikacji rolniczej ma on charakterekol.

1...

Administracja a postęp techniki biurowej

Techniczne wyposażenie administracji klasycznej nie różniło się wiele od wyposażenia administracji w. Oświecenia [11]. Jedyną poważniejszą nowością w tej dziedzinie był telegraf. Pewne znaczenie miało też wprowadzanie od lat trzydziestych XIX w. stalówek, wypierających tradycyjne gęsie pióra...

Wpływ postępu w dziedzinie organizacji i kierowania na administrację

Administrowanie opiera się też coraz bardziej na osingiiivtmch nie tylko techniki i nauk technicznych, lecz także nauk społecznych, w tym nauk administracyjnych, z teorią organizacji i kierowania, zwanej też, na czele. Za twórców teorii organizacji i kierowania uważa się powszechnie działających na...