Rozbicie dzielnicowe - Postępy rozbicia dzielnicowego na Śląsku

Samodzielne rządy śląskie Bolesława Rogatki trwały niespełna 6 lat, kiedy do udziału we władzy musiał dopuścić młodszego brata, Henryka III, a z kolei wydzielić mu osobne księstwo (1248). Była nim zachodnia część Śląska, gdy wschodnią z Wrocławiem zachował Bolesław dla siebie. W parę...

Rozbicie dzielnicowe - Dalsze postępy osadnictwa wiejskiego

W XIV w. Polska była terenem bardzo pomyślnego rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej. Przyczynił sie do tego dorobek stulecia poprzedniego. Czynnikiem zewnętrznym przyspieszającym rozwój był odpływ ku wschodowi kapitałów z Europy zachodniej, przeżywającej właśnie kryzys feudalnej struktury ekonomii i...

Czynniki wzrostu gospodarczego: praca, kapitał, postęp techniczny

Praca – czas zużytkowany przez pracowników na produkcje dóbr, przedsiębiorstwa dążą do skrócenia czasu produkcji co pozwoli w danym okresie czasu wyprodukować więcej dóbr – wzrosną więc obroty.

Kapitał – są to dobra trwałe wytworzone przez gospodarkę, po to by wytworzyć inne dobra:

Budynki...

Rodzaje postępu technicznego

Postęp techniczny polega na zastosowaniu w produkcji odkryć naukowych, wynalazków i innowacji w dziedzinie procesu produkcji. Celem tego jest obniżenia nakładów koniecznych do wytworzenia danego wyrobu, bądź też w dziedzinie udoskonalania samego produktu, aż do wynalezienia produktu nowego, lepiej i...

Omów współzależności decydujące o postępie gospodarczym

1. Mierniki nakładów, którym odpowiadają konkretne miary efektu: pracochłonność, wydajność regulowana kwalifikacjami ludzkimi;

2. Nakłady zasobowe środków trwałych i obrotowych (kapitałochłonność, majątkochłonność i produktywność majątku, inwestycji);

3. Zasoby naturalne (pracochłonność -...

Wpływ obu typów nierównowagi na postęp technologiczny

W nierównowadze podażowej przedsiębiorstwa zagrożone brakiem popytu zawsze poszukują nowości, tzn. takich produktów, które otwierałyby ludziom nowe możliwości, stwarzały zależności pomiędzy nowym produktem, a nowym stylem życia, np. pralka automatyczna, antena satelitarna. W nierównowadze tej stale...

Typy i tendencje postępu technicznego

Typy postępu technicznego :

kapitałochłonny – wzrost kapitałochłonności powoduje wzrost tempa wydajności pracy,

kapitałooszczędny – wzrost kapitałochłonności powoduje spadek tempa wydajności pracy,

neutralny – zmiany poziomu kapitałochłonności nie wpływają na tempo wydajności...

Rodzaje postępu technologicznego – postęp jakości i nowości, jakość typu i wykonania

Rodzaje postępu :

1. jakości – podnoszona jest solidność wykonania :

    a) typu,

    b) wytworzenia,

2. nowości – polega na kreowaniu pomysłu, innowacji,

3. postęp czysty – bazuje na idei, pomyśle,

4. postęp substytucyjny – polega na zastępowalności mniej efektywnych czynników bardziej...

Co oznacza termin postęp społeczny

Globalny postęp danego społeczeństwa w różnych dziedzinach życia gosp., polit., kult. itp., oceniany na podstawie porównywania pod tym względem poszczególnych społecz; marksizm przyjmuje za podstawę tego porównania kategorię formacji społ., a postępowość danej formacji ocenia ze względu na stwarzane...

Czym jest fizyka kwantowa?

Fizyka cząstek mniejszych niż atom różni się diametralnie od fizyki klasycznej. Również w 1926 roku niemiecki fizyk Erwin Schrödinger ( 1887-1961 ) obliczył, że zachowują­cy się jak fala elektron w atomie nie tyle krąży wokół jądra po jakiejś ustalonej orbicie, ile istnie­je w postaci fali stojącej otaczającej jądro.

Omów politykę monopolu w zakresie postępu technicznego

 

Niewątpliwie wprowadzanie postępu technicznego w dużej mierze zależy od stopnia koncentracji produkcji , ponieważ małe i średnie firmy nie są w stanie zagwarantować odpowiednich warunków do rozwoju badań.

Wynika to z dużych kosztów takich badań oraz ryzyka nie uzyskania zwrotu kosztu poniesionego...

SNOBIZM I POSTĘP, szkic lit. S. Żeromskiego

SNOBIZM I POSTĘP, szkic lit. S. Żeromskiego, wyd. w Warszawie 1922 z datą 1923. Utwór jest wyrazem poszukiwania dróg postępu rzeczywistego, zmierzającego do autentycznego wzbogacenia kultury nar., w przeciwieństwie do postępu pozornego, czyli snobizmu, który będąc naśladowaniem obcych wzorów...

Postęp techniczny

Charakterystyka

Postęp techniczny- wzrost pracy|wydajności pracy, oszczędność surowców, materiałów i energii, umożliwia osiągnięcie wyższych zysków tym, którzy pierwsi zastosują zmiany w technice produkcji (S. Marciniak "Ekonomia dla inżynierów" str. 133).

Postęp techniczny powoduje przesunięcie...

Postęp techniczny w rolnictwie w Europie w XVI w.

 

Postęp w technice produkcji w XVI i po­czątkach XVII w. polegał nie tylko na powsta­waniu nowych wynalazków lub ich udoskona­laniu, ale przede wszystkim na ich rozpo­wszechnianiu. Postęp ten obejmował wszyst­kie niemal gałęzie produkcji, od- rolnictwa aż po mechanikę precyzyjną włącznie. Trudno...

Postęp techniczny w rzemiośle, górnictwie i transporcie

 

Większość wymienionych urządzeń i tech­nik znana była już w późnym średniowieczu, a w omawianym okresie jedynie skomplikowa­na budowa maszyn stanowiła pewną nowość. Poważniejsze nowości techniczne pojawiły się jednak w innych dziedzinach produkcji.

Oko­ło 1450 r. wynaleziono ruchomą...

DUCHOWY POSTĘP

Przejście od istniejącego do doskonalszego duchowego stanu człowieka, będące formą postępu w -*• doskonałości na -> drogach życia duchowego; obejmuje proces rozwoju w zakresie intelektualnym, wolitywnym, emocjonalnym i kulturowym w dziedzinie przyrodzonej, a u człowieka rei. również w dziedzinie...

FIZYKA

, a także stosowane przez fizyków metodybadawcze i style myślenia.

FIZYKI FILOZOFIA

scharakteryzowania teorii fizykalnych,ustalając, że doświadczenie jest nie tylko mechanicznym,lecz także uteoretyzowanym przez alternatywnehipotezy nagromadzeniem informacji; ze zbioru możliwychhipotez przyjmuje się te, które przetrwały najrzetelniejszew danym czasie falsyfikacyjne testy (—» falsyfikacja) orazwyjaśniają i przewidują fakty; obserwacja potwierdza lubobala nie izolowane hipotezy, lecz całe ich układy; stąd niema definitywnie ustalonych ...

DOWÓD FIZYKO-TELEOLOGICZNY

  DOWÓD FIZYKO-TELEOLOGICZNY ang. Kant określał ten dowód także mia­nem argumentu fizykoteleologicznego {der physisch-teleologische Beweisgrund).

FIZYKA

Fizyka społeczna — na­uka ekonomiczna wzorująca się na na­ukach fizykalnych (P. Fizy­ka polityczna — polityka usiłująca osiągnąć ścisłość fizyki (A.